قم بتسجيل الدخول وتمتع بمزايا الموقع المتعددة . دخول | تسجيل جديد
دليل عقارات مصر شقق فيلات محلات اراضي مكاتب
اكتب اجندة : اعلانات مبوبة : ÕíÇäÉ æÊÕáíÍ : ÕíÇäå ÌãíÚ ÇáÇÌåÒÉ ÇáãäÒáíÉ ãÕÑí æÃÓæÇÞ ÍÑÉ


ÕíÇäå ÌãíÚ ÇáÇÌåÒÉ ÇáãäÒáíÉ ãÕÑí æÃÓæÇÞ ÍÑÉ


وصف الاعلانÊÔÑÝ ãÑßÒ ÇáÎÏãå ÇáåäÏÓíÉ áÕíÇäÉ æÇÕáÇÍ ÇáÇÌåÒÉ ÇáãäÒáíÉ ãÕÑí æÃÓæÇÞ ÍÑÉÇä ÊÞÏã áßã ÎÏãÉ ÕíÇäÉ ÌãíÚ ÇáÇÌåÒå ÇáãäÒáíå ÈÇáÖãÇä ÇáãÚÊãÏ Úáì ÇáÕíÇäÉ æÈÞØÚ ÇáÛíÇÑ ÇáÃÕáíÉ 100%æÚáì ÃÚáì ãÓÊæì ãä ÇáÎÈÑÉ æÇáßÝÇÁÉ
äÞÏã áßã ÎÏãÉ ÕíÇäå ÇáÇÌåÒå ÇáãäÒáíå ÇáÇÊíå:-
ÕíÇäå LED – ÕíÇäå ÈáÇÒãÇ- ÕíÇäå LCD – ÕíÇäå ÊáíÝÒíæä – ÕíÇäå ÈÑæÌßÔä – ÕíÇäå ÈÑæÌßÊæÑ "ÏÇÊÇ Ôæ" – ÕíÇäå áÇÈ ÊæÈ – ÕíÇäå ãíßÑæíÝ – ÕíÇäå ßÇÓíÊ – ÕíÇäå ßÇãíÑÇÊ – ÕíÇäå ãßÇäÓ– ÕíÇäå ÊæÓÊÑ – ÕíÇäå ËáÇÌå – ÕíÇäå ÏíÈ ÝÑíÒ – ÕíÇäå ÛÓÇáå – ÕíÇäå ãÌÝÝ"ÏÑÇíÑ" – ÕíÇäå ÊßííÝ – ÕíÇäå ÈæÊÌÇÒ- ÕíÇäå ÓÎÇä – ÕíÇäå ÔÝÇØ ÈæÊÌÇÒ.
íæÌÏ (ÞÓã ÎÇÕ áÕíÇäå ãäÊÌÇÊ ÒÇäæÓí)
æíæÌÏ Ýì ÇáÝÑÚ ÝÑíÞ ßÇãá ãä ÇáãåäÏÓíä ÇáãÊÎÕÕíä Ýì ÕíÇäÉ ÌãíÚ ÇáÃÌåÒÉ ÇáãäÒáíÉ æÇáÝäíä ÇáãÏÑÈíä Úáì ÇáÃÚØÇá ÕÚÈÉ ÇáÊÕáíÍ æíæÌÏ ÃÓØæá ãä ÇáÝäíä æÇáãåäÏÓíä Ýí ÇáÕíÇäÉ ÇáãäÒáíÉ ÃíäãÇ ßäÊ Ýí ÅäÍÇÁ ÇáÌãåæÑíÉ
ãÇÚáíßã Óæì ÇáÃÊÕÇá æÓÊÌÏæä ãÇ íÑÖíßã:-
ãÑßÒ ÇáÎÏãå ÇáåäÏÓíÉ
ÇáÝÑÚ ÇáÑÆíÓí
636ÇáãäØÞå ÇáÚÇÔÑå – ãÏíäå äÕÑ
24099056 - 01092626144


صورة الاعلان

لا يوجد صورة للاعلانتفاصيل المعلن

صاحب الاعلان : ãÍãæÏ
كل إعلانات صاحب الاعلان
الابلاغ عن إعلان مخالف
مراسلة صاحب الإعلان

تفاصيل الاعلان

تاريخ اضافة الاعلان : 2013-02-22
العنوان :ãÑßÒ ÇáÎÏãå ÇáåäÏÓíÉ ÇáÝÑÚ ÇáÑÆíÓí 636ÇáãäØÞå ÇáÚÇÔÑå – ãÏíäå äÕÑ
السعر :2013-02-22
الزيارات : 472
الاعلانات الجديدة

الاعلانات الاكثر مشاهدة

= (12333 )
= (10404 )
= (9213 )
= 128 (7036 )
= (6713 )