قم بتسجيل الدخول وتمتع بمزايا الموقع المتعددة . دخول | تسجيل جديد
دليل عقارات مصر شقق فيلات محلات اراضي مكاتب
اكتب اجندة : اعلانات مبوبة : æÙÇÆÝ : ßæÑÓ ÃãÇÏíæÓ áÍÌÒ ÊÐÇßÑ ÇáØíÑÇä


ßæÑÓ ÃãÇÏíæÓ áÍÌÒ ÊÐÇßÑ ÇáØíÑÇä


وصف الاعلانÚÇíÒ ÊÔÊÛá Ýì ãÕÑ ááØíÑÇä æíÈÞì ãÑÊÈß ãÔ ÇÞá ãä 4000 Ìäíå

Çæ ÏÑÓÊ ÇáÓíÇÍå æÍáãß ÊÔÊÛá Ýì ÔÑßå ßÈíÑå

ãÑßÒ ÇæÑÇäÌ ÈíÞÏãáß ÝÑÕå ÍÞíÞíå ...

ßæÑÓ ÇáÇãÇÏæíÓ ..

ÇáßæÑÓ Ïå åæ äÙÇã ÍÌÒ ÊÐÇßÑ ÇáØíÑÇä Úáì ÇáäÊ æ åæäÙÇã íÊã ÇáÊÚÇãá Èå Ýí ßÇÝÉ ÔÑßÇÊ ÇáÓíÇÍÉ æÇáØíÑÇä Ýí ÇáÚÇáã ßáå

åæßæÑÓ áãÏå ÔåÑ æÇÓÈæÚ ..... 20 ÓÇÚå- ãÍÇÖÑÊíä Ýì ÇáÇÓÈæÚ - ãÏÉ ÇáãÍÇÖÑå ÓÇÚÊíä

ããíÒÇÊ ÇáßæÑÓ :
1- ÈÊÇÎÏ cd áÈÑäÇãÌ ÇáÇãÇÏæíÓ
2- ÈÊÇÎÏ 21 Óì Ýì ÚÑÈì æÇäÌáíÒì ãÚÊãÏå ááÊÞÏíã Ýì ÔÑßÇÊ ÇáØíÑÇä æÇáÓíÇÍå
3- ÈÊÇÎÏ ÚäÇæíä ÇáÔÑßÇÊ ÇáØíÑÇä æÇáÓíÇÍå Ýì ãÕÑ
4- ÈÊÇÎÏ Ýì ÇáßæÑÓ ÇáÇÓÇÓíÇÊ ÝÞØ Çááì ÊÔÛáß Ýì ÔÑßÉ ÇáÓíÇÍå Çæ ãÕÑ ááØíÑÇä ÈãäÊåì ÇáËÞå
5- æßãÇä ÈÊÇÎÏ ßÊÇÈ ãÌÇäÇ Úä ÇáÈÑäÇãÌ æÚä ÇáßæÑÓ ÚãæãÇ
6- ÇáÔåÇÏå ãÚÊãÏå ãä æÒÇÑÉ ÇáÎÇÑÌíå

ßá Ïå ÈÓ È 350 Ìäíå æÈÑå Úáì ÇáÇÞá Èíßæä È 800 Ìäíå æáÝÊÑÉ ãÍÏæÏÉ ÌÏÇ


.
.
ÇÍÌÒ ãßÇäß ãä ÇáÇä æáÇ ÊÊÑÏ
áãÒíÏ ãä ÇáãÚáæãÇÊ íÑÌì ÇÖÇÝå ÇíãíáÇÊ ÎÏãå ÇáÚãáÇÁ Çæä áÇíä ãä ÇáÓÇÚå10 ÕÈÇÍÇ Çáì 10 ãÓÇÁ ÈÊæÞíÊ ãÕÑ

info.orangecenter@gmail.com
info.orangecenter@yahoo.com
Skype:orangetrainingcenter
http://www.facebook.com/OrangeTrainingCenter
æááÍÌÒ ÇáÇÊÕÇá Úáì
01222494980
01121520057
Çæ ãáÇ ÇÓÊãÇÑå ÇáÍÌÒ ãä åäÇ
https://docs.google.com/forms/d/1Ch9s4UuBhlO1fkKeHElYU-9_kxwnprPbh8LCEYsxass/viewform


صورة الاعلانتفاصيل المعلن

صاحب الاعلان : rana farid
كل إعلانات صاحب الاعلان
الابلاغ عن إعلان مخالف
مراسلة صاحب الإعلان

تفاصيل الاعلان

تاريخ اضافة الاعلان : 2013-03-29
العنوان :ÇáÞÇåÑÉ 01222494980 01121520057
السعر :2013-03-29
الزيارات : 417
الاعلانات الجديدة

الاعلانات الاكثر مشاهدة

= (12333 )
= (10404 )
= (9213 )
= 128 (7036 )
= (6713 )