قم بتسجيل الدخول وتمتع بمزايا الموقع المتعددة . دخول | تسجيل جديد
دليل عقارات مصر شقق فيلات محلات اراضي مكاتب
اكتب اجندة : اعلانات مبوبة : ÇáßÊÑæäíÇÊ : ÃäÙãÉ ÇáÊÍßã Ýí ÇáÇÈæÇÈ ááÏÎæá æÇáÎÑæÌ æÊÍÏíÏ ÇáãÓÊÎÏãíä


ÃäÙãÉ ÇáÊÍßã Ýí ÇáÇÈæÇÈ ááÏÎæá æÇáÎÑæÌ æÊÍÏíÏ ÇáãÓÊÎÏãíä


وصف الاعلانÇáÓÇÏÉ / ........................................
ÚäÇíÉ / ÇáÓíÏ ÇáãåäÏÓ ........................


ÊÍíå ØíÈå æ ÈÚÏ ¡¡¡


íÓÚÏ ÔÑßÉ (Easy Solution) ÇáãÊÎÕÕÉ Ýí ÌãíÚ ÃäÙãÉ ÇáÇÊÕÇáÇÊ æ ÇáÃäÙãÉ ÇáÃãäíÉ æáÏíåÇ ÎÈÑÇÁ ãÊÎÕÕæä Ýí Êáß ÇáÃäÙãÉ Communication & Security & Control Systems Çä ÊÊÚÇæä ãÚßã æ íÔÑÝåÇ Çä ÊÞÏã ßá ãÇ åæ ÌÏíÏ Ýì ÚÇáã ÇáÊßäæáæÌíÇ ÊáÈíÉ áÌãíÚ ÇÍÊíÇÌÇÊ ÚãáÇÆåÇ æÊÛØíÉ áÌãíÚ ÇÍÊíÇÌÇÊ ÇáÓæÞ ãä ÇáÇÌåÒÉ ÇáÊÃãíäíÉ.


1. Access Control – ÇäÙãÉ ÊÍßã Ýì ÇáÇÈæÇÈ (ÏÎæá – ÎÑæÌ – ÊÍÏíÏ ãÓÊÎÏãíä)

• åæ äÙÇã íãßä ãä ÎáÇáÉ ÇáÊÍßã Ýì ÇáÇÈæÇÈ æÇáÓíØÑÉ Úáì ÇáÏÎæá æÇáÎÑæÌ æÊÍÏíÏ ÇáãÓÊÎÏãíä.

• æÍÏÇÊ ÞÑÇÁÉ ßÑæÊ ããÛäØÉ æÈÑæßÓíãÊì Çæ ÈÇáÈÕãÉ æÇáÎÕÇÆÕ ÇáÈÔÑíÉ.

• ãÞÇÑäÉ ãáÇãÍ ÇáÔÎÕ ÈÇáãáÇãÍ ÇáãÓÌáÉ áå ÓÇÈÞÇ æÊÍÏíÏ ÍÏ ÇÞÕì ááãÊæÇÌÏíä Ýì ÇáãßÇä

• ãäÚ ÊæÇÌÏ ÔÎÕ ÈãÝÑÏÉ Ýì ãßÇä ãÚíä.

• ÇáÇäÐÇÑ ÈÊÑß ÇáÈÇÈ ãÝÊæÍÇ.

• ÇáÇäÐÇÑ ÈÝÊÍ ÇáÈÇÈ ÚäæÉ.

• ÇäÙãÉ ÎÇÕÉ ááãÕÇÚÏ ÇáßåÑÈÇÆíÉ.

• ÈÑÇãÌ ãæãäÉ ÖÏ ãÍÇæáÉ ÇáÚÈË.

• ÇäÙãÉ ßÈíÑÉ æÇÎÑì ÇÞÊÕÇÏíÉ ááæÍÏÇÊ ÇáÕÛíÑÉ Ýì ÏæÇÆÑ ãÊßÇãáÉ ãÚ ÇáÇäÙãÉ ÇáÇÎÑì.

• ÌãíÚ ÇáÇßÓÓæÇÑÇÊ ÇááÇÒãÉ ãÊæÝÑÉ – ßÇáæä ßåÑÈÇÁ ¡ ßÇáæä ãÛäÇØíÓì ¡ ÒÑ ÎÑæÌ ¡ ÑíãæÊ ¡ ÈÇæÑ ÕÈáÇì.
2. Time Attendance - ãÇßíäÇÊ ÍÖæÑ æÇäÕÑÇÝ

• ÓÇÚÇÊ ÍÖæÑ æÇäÕÑÇÝ ááãæÙÝíä (ÈÇáÈÕãÉ – ÈÇáßÇÑÊ – ÇáßæÏ ÇáÓÑì )

• ÊÞÇÑíÑ æÇÝíÉ ááÍÖæÑ æÇáÇäÕÑÇÝ æÇáãÃãæÑíÇÊ .

• ÍÓÇÈ ÇáæÞÊ ÇáÇÖÇÝì áäÙã ÇáæÞÊ ÇáÊÞáÏíÉ æÇáãÑäÉ æÇáæÑÇÏíÇÊ.

• íãßä ãÑÇÞÈÉ ÍÖæÑ æÇäÕÑÇÝ ÇáãæÙÝíä ãä Ãí ãßÇä Ýí ÇáÚÇáã ÍíË Ãä ÇáãÇßíäÉ íãßä ÑÈØåÇ Úä ØÑíÞ ÇáÇäÊÑäÊ.

• ØÑÞ ãÎÊáÝÉ ááÇÊÕÇá ÈÇáÍÇÓÈ ÇáÂáí : RS232 / RS485 / TCP / IP .

• ÅãßÇäíÉ ÊæÕíáåÇ ÈÌåÇÒ ÇáßãÈíæÊÑ áÚãá äÓÎÉ ãä ÇáÈíÇäÇÊ ÇáÊí Úáì ÇáãÇßíäÉ.

• ÅãßÇäíÉ ÊÍæíá ÇáÈíÇäÇÊ ÇáãÍÝæÙÉ Åáí Excel Sheet æÃíÖÇ íãßä ÇáÊÍæíá Åáí ÇãÊÏÇÏÇÊ ÃÎÑí.

• ÍÝÙ ÇáÊÞÇÑíÑ ÇáäÇÊÌÉ Ýí ÃßËÑ ãä ÕíÛÉ ãËá : PDF . Excel. TXT

3. ßÇãíÑÇÊ ÇáãÑÇÞÈÉ (IP Camera)

• ßÇãíÑÇÊ ááãÑÇÞÈÉ Úä ØÑíÞ ÇáÇäÊÑäÊ ãä Çì ãßÇä Ýì ÇáÚÇáã æÝì Çì æÞÊ.
• ÇáßÇãíÑÇÊ ÔÇãáÉ ÈÑäÇãÌ ÇáÊÔÛíá æÇáÊÓÌíá Úáì Çì ÌåÇÒ ßãÈíæÊÑ
• íãßä ÊæÝíÑ ÇÌåÒÉ DVR ááÊÓÌíá ÇáãÓÊÞá ÈÚíÏÇ Úä ÇÌåÒÉ ÇáßãÈíæÊÑ.
• ÇáãÑÇÞÈå ÈÇáÈÕæÊ æÇáÕæÑÉ æÇáÍÑßÉ .
íæÌÏ ßÇãíÑÇÊ ËÇÈÊÉ æãÊÍÑßÉ æÏææã æÏÇÎáíÉ æÎÇÑÌíÉ.
• ÇãßÇäíÉ ÇáÊÓÌíá ÚäÏ ÇáÍÑßÉ ÝÞØ Çæ ÇÎÊÑÇÞ ÇÌÓÇã ÍÑÇÑíÉ áãßÇä ÇáãÑÇÞÈÉ
4. (CCTV-DVR System) Closed Circuit T.V System ßÇãíÑÇÊ ÇáãÑÇÞÈÉ ÇáÊáíÝÒíæäíÉ

• ßÇãíÑÇÊ ãÑÇÞÈÉ ÏÇÎáíÉ æÎÇÑÌíÉ.
• ááÇÛÑÇÖ ÇáÇãäíÉ æÇáÇÏÇÑíÉ Ýì ÇáäæÑ ÇáÚÇÏì Çæ ÇáÙáÇã ÇáÍÇáß ÈßÇãíÑÇÊ ÙÇåÑÉ Çæ ãÎÝíÉ.
• ÇáÊÓÌíá áÚÏÉ ÇÓÇÈíÚ Úáì åÇÑÏ ÏíÓß æÇÍÏ.
• ÇÌåÒÉ DVR Stand Alone ááÊÓÌíá ÇáãÓÊÞá ¡ ßÑæÊ DVR ááÊÓÌíá Úáì ÌåÇÒ ßãÈíæÊÑ.
• ÇáãÑÇÞÈÉ æÇáãÊÇÈÚÉ Úáì ãæäíÊæÑ ßãÇ íãßä ÊÞÓíã ÇáÔÇÔÉ Çáì 16 ßÇãíÑÇ
• ÇäÙãÉ ãÊØæÑÉ æÇÓÚÇÑ ÇÞÊÕÇÏíÉ æÊßäæáæÌíÇ ÚÇáíÉ.

5. Gate electromechanically – ÇáÇÈæÇÈ ÇáßåÑæãíßÇäíßíÉ.

• ÇÈæÇÈ ááÝíáÇÊ æÇáÌÑÇÌÇÊ æÇáãÕÇäÚ.
• ÊÚãá ÈÇáÑíãæÊ ßäÊÑæá Çæ ÈÏæä ãÓÊÞáÉ Çæ Öãä äÙÇã ÊÍßã ÇáÏÎæá.


6. Weapon Detection ÇÌåÒÉ ÇßÊÔÇÝ ÇáÇÓáÍÉ æÇáãÊÝÌÑÇÊ.

• ÃäÙãÉ ÇáßÔÝ Úä ÇáãÚÇÏä æÇáÃÓáÍÉ æÇáãÊÝÌÑÇÊ .
• ÈæÇÈÇÊ ÃãäíÉ .
• ÃÌåÒÉ ãÑÇÞÈå ÌÑÇÌÇÊ æÇáÊÍßã Ýí ÇáÏÎæá æÇáÎÑæÌ .
• ÃÌåÒÉ X-Ray ÈÇÔÚÉ ÇßÓ ááÊÚÑÝ Úáì ãÍÊæì ÇáÍÞÇÆÈ æÇáØÑæÏ
• ÇáÊÚÑÝ Úáì ÇáãÊÝÌÑÇÊ ÇáãÕäÚÉ ãä ÇáãæÇÏ ÇáÚÖæíÉ.
• ãÑÇíÇÊ ááÊÝÊíÔ ÃÓÝá æÏÇÎá ÇáÓíÇÑÇÊ æãÑÇÞÈÉ ÇáÌÑÇÌÇÊ.7. Armored & Fire Doors

• ááãÓÇßä æÇáÌÑÇÌÇÊ æÇáãÕÇäÚ.
• ÇÔßÇá ãÊäæÚÉ ÊäÇÓÈ ÌãíÚ ÇáÏíßæÑÇÊ ÈÚíä ÊáíÝÒíæäíÉ æÇäÊÑßæã æÈÏæä.
• ÇÈæÇÈ ÎÇÕÉ ãÞÇæãÉ ááÍÑíÞ.

8. Sound System ÃäÙãÉ ÇÐÇÚÉ ÏÇÎáíÉ

• ÃäÙãÉ ÇáÅÐÇÚÉ ÇáÏÇÎáíÉ ææÍÏÇÊ ÇáäÏÇÁ ÇáÏÇÎáíÉ ( ÓãÇÚÇÊ – ãÇíßÇÊ – ÃãÈáíÝíÑ).
• æÍÏÇÊ ÇáäÏÇÁ ááåíÆÇÊ ÇáÕäÇÚíÉ æÇáÊÌÇÑíÉ æÇáÓíÇÍíÉ æÇäÙãÉ ÇáÇÌÊãÇÚÇÊ ÇáÜ Video Conference
• ÊæÝíÑ ÌãíÚ ãÕÇÏÑ ÇáÕæÊ ÇáãÊÎÕÕÉ Ýì ßÇÝÉ ÇáÇÛÑÇÖ.

9. Intercoms

• ÃäÙãÉ ÇáÇäÊÑßæã ÇáÕæÊíÉ æ ÇáãÑÆíÉ (æÍÏÇÊ ÝÑÏíå ááÝíáÇÊ æÇáÔÞÞ ææÍÏÇÊ ÌãÇÚíÉ ááÚãÇÑÇÊ ÇáÓßäíÉ).
• ÇÓÚÇÑ ÇÞÊÕÇÏíÉ
• ÊæÝíÑ ÌãíÚ ÇÓÇáíÈ ÇáÍãÇíÉ ááäÙÇã (ßÇáæä ßåÑÈÇÆì Çæ ßÇáæä ãÛäÇØíÓí – æÍÏÉ ÇÓÊÚÇÁ ááÈæÇÈ)


10. Fire Alarm

• ÃäÙãÉ ÇáÅäÐÇÑ ÇáãÈßÑ ááßÔÝ Úä ÇáÍÑíÞ æÊÍÏíÏ ãæÞÚÉ Úä ØÑíÞ ÍÓÇÓÇÊ ÏÎÇä æÍÓÇÓÇÊ ÍÑÇÑÉ æÍÓÇÓÇÊ ÛÇÒ.
• ÇäÙãÉ ÊÞáíÏíÉ æÇäÙãÉ ãÚäæäÉ.
• ÇäÙãÉ ÇáÇäÐÇÑ ÈÊÓÑÈ ÇáÛÇÒ.
• ÇäÙãÉ ÇáÇØÝÇÁ ÇáÇáì.
• ÇáÇÈáÇÛ ÊáíÝæäíÇ ÇáíÇ.
• ÇäÙãÉ ßÈíÑÉ æÇÎÑì ÇÞÊÕÇÏíÉ ÕÛíÑÉ Ýì ÏæÇÆ ãÊßÇãáÉ ãÚ ÇáÇäÙäÉ ÇáÇÎÑì.

11. Intruder Detection) Theft Alarm)

• ÃäÙãÉ ÇáÅäÐÇÑ ÇáãÈßÑÉ ááßÔÝ Úä ÇáÓÑÞÉ Ãæ ÇáÊÓáá.
• ÍãÇíÉ ÇáÇÓæÇÑ æÇáÍÏæÏ æ ÇáãäÇØÞ ÇáÏÇÎáíÉ æÇáÇÈáÇÛ ÇáíÇ.
• ÊáÇÝì ÇáÇäÐÇÑÇÊ ÇáßÇÐÈÉ ÇáäÇÊÌÉ Úä ÇáÍíæÇäÇÊ ÇáÇáíÝÉ æãÇíãÇËáåÇ.
• ÍÓÇÓÇÊ IR ÈÇáÍÑÇÑÉ ááÇÌÓÇã ÇáãÊÍÑßÉ
• ÍÓÇÓÇÊ ÇåÊÒÇÒ æÇÑÊÌÇÌ
• ÍÓÇÓÇÊ ááÒÌÇÌ
• ÊæÝíÑ ÇäÙãÉ ãÊßÇãáÉ ááæÍÏÇÊ ÇáßÈíÑÉ æÇáÕÛíÑÉ.

12. Barrier Gates

• ÇäÙãÉ ãÊßÇãáÉ æÍáæá áÍÓÇÈ ÚÏÏ ÓÇÚÇÊ ÇáÇäÊÙÇÑ ÏÇÎá ÇáÌÑÇÌÇÊ æÍÓÇÈ ÊßÇáíÝåÇ.
• ÈæÇÈÇÊ ÌÑÇÌÇÊ
• ÊÝÕíá ãÎÕæÕ áØæá ÇáÐÑÇÚ ÇáãäÇÓÈ ááãßÇä
• ÇÓÚÇÑ ÇÞÊÕÏÇíÉ
• ÇãßÇäíÉ ÊÍÏíÏ ÇáãÓÊÎÏãíä æÑÈØ ÇáÈæÇÈÇÊ ÈäÙÇã Access Control
• ÈæÇÈÇÊ ÏæÇÑÉ ááÇÝÑÇÏ æÈæÇÈÇÊ ÔÇÏæÝ ÇáÔíÇÑÇÊ.
• ÇäÙãÉ ÞØÚ ÇáÊÐÇßÑ æÇáãÍÇÓÈÉ ááãÊÇÍÝ æÇáÇÌÑÇÌÇÊ.
• ÇÌåÒÉ ÇáÊÎÇØÈ ÇááÇÓáßì ÇáãÑÎÕÉ áÇÛÑÇÖ ÇáÇãä .13. ÈæÇÈÇÊ Çãäíå ááãÍáÇÊ æÇáÇÓæÇÞ ÇáÊÌÇÑíÉ

• ÈæÇÈÇÊ ÊÕáÍ áãÍáÇÊ ÇáãáÇÈÓ ÍíË ÊÚãá ÈÇáÊÇÌÒ
• ÈæÇÈÇÊ ÊÕáÍ ááÓæÈÑ æãÇÑßÊ æÇáãßÊÈÇÊ æãÍáÇÊ ÊÓæíÞ ÇÏæÇÊ ÇáÊÌãíá ÊÚãá ÈÇááíÈæáÒ

 ÊÞÏã ÇáÔÑßÉ ÖãÇä Úáì ÌãíÚ ÇáÃÌåÒÉ áãÏÉ ÓäÉ ÖÏ ÚíæÈ ÇáÕäÇÚÉ ãä ÊÇÑíÎ ÇáÊÑßíÈ.
 ÊÞÏã ÇáÔÑßÉ ÎÏãÇÊ ÇáÊÑßíÈ æÇáÈÑãÌÉ æÇáÕíÇäÉ æÇáÊÏÑíÈ Úáì ÇÓÊÎÏÇã ÌãíÚ ÇáÃÌåÒÉ.
 ÊÞÏã ÇáÔÑßÉ ÎÏãÉ ÚÞæÏ ÕíÇäÉ ÈÚÏ ÇäÊåÇÁ ÝÊÑÉ ÇáÖãÇä ÈÃÓÚÇÑ ÎÇÕÉ áÌãíÚ ÇáÚãáÇÁ.
 äÚÊäí ÈÚãáÇÆäÇ ÇáßÑÇã æäÞÏã áåã ÃÚáí ãÓÊæí ãä ÎÏãÉ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈíÚ.

æáßã ãäÇ ÝÇÆÞ ÇáÇÍÊÑÇã¡¡¡¡¡

ÅÏÇÑÉ ÇáãÈíÚÇÊ / ã. ãÍãÏ ÑÒÞ
0144587099 - 0188548230صورة الاعلان

لا يوجد صورة للاعلانتفاصيل المعلن

صاحب الاعلان : ãÍãÏ ÑÒÞ
كل إعلانات صاحب الاعلان
الابلاغ عن إعلان مخالف
مراسلة صاحب الإعلان

تفاصيل الاعلان

تاريخ اضافة الاعلان : 2010-07-21
العنوان :لا يوجد عنوان مضاف للاعلان
السعر :0
الزيارات : 2234
الاعلانات الجديدة

الاعلانات الاكثر مشاهدة

= (12333 )
= (10404 )
= (9213 )
= 128 (7036 )
= (6713 )