قم بتسجيل الدخول وتمتع بمزايا الموقع المتعددة . دخول | تسجيل جديد
دليل عقارات مصر شقق فيلات محلات اراضي مكاتب


ÇáÔÑæÞ ÝíÈÑ ßæã


وصف الاعلانAl-Shorouk Fiber com

of all acts of Fiberglass

Fiber Glass Egypt
We are honored to offer you some of the company's products
1 - toys (carnivals, swings, slides and rotors and vibrators and balance)
2 - Fiber Glass guard booths and a circular box, all sizes
3 - cabinets cars (double and single cabins, Jeep and cabinets factory) Fiber Glass
4 - drinking water tanks of 1 meter to 50 meters
5 - water sports (launches, switches and fishing boats)
6 - private business (decoration, cafeteria orange)
7 - Chairs Fiber Glass
And more of the products that we hope to Tnol Ajabkm

http://www.alshroukfibercom.com/

http://shorokfibercom.blogspot.com/

General Manager of Nabil Al-Abdullah: 0123250132

Nabil1428@yahoo.com
Sales Manager
M. Kamal Helmi: 0122750292
Sales: Eng. Ahmad Salah: 0103167896
M. Ahmed Abbas: 0109201087
Ahmad_salah_shorouk@yahoo.com
Ahmad_abas shorouk@yahoo.com

Post-Fax: 0224857525

Our local industry and compete in global markets
Exported to all over the world experience in the field of 19-year Fiberglass
We reached the global superiority of our products to compete in foreign markets - our permanent customers in Saudi Arabia and the Gulf and other Arab states -
Connected with foreign countries to be able to export (U.S. and China export ......) logo stage


.................................................. ...........


ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã

ÇáÓÇÏÉ /
ÊÍíÉ ØíÈÉ ……æÈÚÏ
ÊÊÔÑÝ ÔÑßÉ ÇáÔÑæÞ ÝíÈÑ ßæã ÈÃä ÊÊÞÏã áÚãáÇÆåÇ ÇáßÑÇã Ýí ÌãíÚ ÃäÍÇÁ ÇáÌãåæÑíÉ ÈãäÊÌÇÊåÇ ÇáãÎÊáÝÉ áÎÏãÉ ÇáÇÞÊÕÇÏ ÇáæØäí Ýí ÇáÃÚãÇá ÇáåäÏÓíÉ æÃÚãÇá ÔÑßÇÊ ÇáãÞÇæáÇÊ æÔÑßÇÊ ÇáÞØÇÚ ÇáÚÇã ..æÔÑßÇÊ ÞØÇÚ ÇáÇÓÊËãÇÑ ..æÇÍÊíÇÌÇÊ ÇáÞÑì ÇáÓíÇÍíÉ æãÏä ÇáãáÇåí æÇáãÏÇÑÓ.
æÐáß ÎÏãÉ ãä ÌÇäÈ ÇáÔÑßÉ Ýí ÊÑÔíÏ ÇáÇÓÊíÑÇÏ ãä ÇáÎÇÑÌ ÈÊÞÏíãåÇ ÇáãäÊÌÇÊ ÇáãÎÊáÝÉ ÈÃÍÏË æÓÇÆá ÕäÇÚÉ ÇáÚÕÑ ÇáÍÏíË ÈÏÎæáåÇ ÇáÃáÝíÉ ÇáËÇáËÉ ÈÃÓÚÇÑ áÇ ãËíá áåÇ æáÇ ÊÞÇÑä ÈÃÓÚÇÑ ÇáãäÊÌÇÊ ÇáãÓÊæÑÏÉ ãä ÇáÎÇÑÌ .
æÊÞæã ÇáÔÑßÉ ÈÅÚÏÇÏ æäÔÑ ÇáÅäÌÇÒÇÊ ÇáÚÏíÏÉ ãä ÇáãäÊÌÇÊ ÇáãÎÊáÝÉ Ýí ßÊÇáæÌ áÊÚÑíÝ ÇáÚãáÇÁ ÈãÏì ÊÕäíÚ ÇáãäÊÌ ÈÃÍÏË ÇáæÓÇÆá ÇáÚáãíÉ ÇáÍÏíËÉ ÈãÇ áå ãä ÃåãíÉ Ýí ÊäãíÉ ÇáÇÞÊÕÇÏ ÇáæØäí .
ßãÇ ÊæÝÑ ÇáÔÑßÉ ÌãíÚ ÇáÅãßÇäíÇÊ ÇáãÊÇÍÉ áÊäÔíØ æÊíÓíÑ ÇÍÊíÇÌÇÊ ÇáÚãáÇÁ ãä ÇáãäÊÌÇÊ ÇáãÎÊáÝÉ ãä ÇáÝíÈÑ ÌáÇÓ æÝì ÅØÇÑ æÊæÓíÚ ÃÚãÇá ÇáÔÑßÉ æäÔÑ ãäÊÌÇÊåÇ æÇáÎÏãÇÊ ÇáÊí ÊÞÏãåÇ áÎÏãÉ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈíÚ ÞÇãÊ ÇáÔÑßÉ ÈÝÊÍ ãÚÑÖ æãÑßÒ ÎÏãÉ ÈÔÇÑÚ ÑãÓíÓ æÃÎÑ ÈÞáíæÈ áíßæäæÇ ÍáÞÉ ÇáæÕá ÇáãÓÊÌÏÉ áÎÏãÉ ÇáÚãáÇÁ .
æáÊÛØíÉ ÎÏãÇÊ ÇáÖãÇä íÞæã ÇáÌåÇÒ ÇáÝäí ÈÒíÇÑÉ ÇáÚãáÇÁ Ýí ãæÇÞÚåã áÊÍÏíÏ ÇÍÊíÇÌÇÊåã ãä ÊæÑíÏ ÃÌÒÇÁ ÌÏíÏÉ Ãæ ÕíÇäÉ ÇáÃÌÒÇÁ ÇáÞÏíãÉ æÃÚÇÏÊåÇ Åáì ÕáÇÍíÊåÇ ÇáÃæáì .

áÏÇ äÃãá ãä ÓíÇÏÊßã ÇáÊßÑã ÈãæÇÝÇÊäÇ ÈÇÍÊíÇÌÇÊßã ãä ÌãíÚ ãäÊÌÇÊ ÇáÝíÈÑ ÌáÇÓ .
æäÍä áÇ íÓÚäÇ ÂáÇ Ãä äÔßÑßã Úáì ÍÓä ÊÚÇæäßã ÇáÕÇÏÞ ãÚäÇ .

æáãÒíÏ ãä ÇáÊÝÇÕíá ÇáÑÌÇÁ ÇáÃäÕÇá ÈäÇ Úáì ÇáÃÑÞÇã ÇáÊÇáíÉ :-
0242144011 – 0224857525 – 0123250132 – 0122750292
ãÏíÑ ÚÇã ÇáÔÑßÉ º ãåäÏÓ/ äÈíá ÚÈÏ Çááå ( 0123250132 )
ãÚ ÊÍíÇÊ ÔÑßÉ ÇáÔÑæÞ ÝíÈÑ ßæã


ÇáÓÇÏÉ / ÇáÚãáÇÁ – ÑÌÇá ÇáÃÚãÇá – ÃÕÍÇÈ ÇáÞÑì ÇáÓíÇÍíÉ æÇáäæÇÏí
ÊÍíÉ ØíÈÉ..æÈÚÏ¡¡

ÊÊÔÑÝ ÔÑßÉ ÇáÔÑæÞ ááÝíÈÑ ÌáÇÓ ÈÚÑÖ ÃÚãÇáåÇ æãäÊÌÇÊåÇ ãä ÇáÝíÈÑ ÌáÇÓ :-

1 – ÃáÚÇÈ ãÇÆíÉ æÈÏÇáÇÊ ãÊäæÚÉ æáäÔÇÊ æÍãÇãÇÊ ÓÈÇÍÉ æãßãáÇÊåÇ ÈÃÔßÇá ÌÐÇÈÉ .
2 – ÃáÚÇÈ ÃØÝÇá ÊäÇÓÈ ÌãíÚ ÇáÃÚãÇÑ ( ßÑäÝÇá ÒÍÇáíÞ – ãÑÇÌíÍ – åÒÇÒÇä - ßæÑÓíáÇÊ ÏæÇÑÉ – ÊæÇÒäÇÊ – 59 áÚÈÉ ãÊäæÚÉ ) .
3 - ÎÒÇäÇÊ ãíÇå ÈÌãíÚ ÇáÃÍÌÇã ÇáãÎÊáÝÉ ÇÈÊÏÇÁ ãä 200 áÊÑ æÍÊì 50 ãÊÑ ãßÚÈ .
4 - ÇáÃËÇËÇÊ æÃÚãÇá ÇáÏíßæÑ .
5 – ÌãíÚ áæÇÒã ÇáÍÏÇÆÞ æÇáÔæÇØÆ ( ÃÍæÇÖ ÒåæÑ – ßÑÇÓí – ÊÑÇÈíÒÇÊ – ÔãÇÓí ) .
6 – ÌãíÚ ÃÚãÇá ÔÑßÇÊ ÇáãÞÇæáÇÊ ÇáÎÇÕÉ ÈÞæÇÚÏ ÕÈ ÇáÎÑÓÇäÉ .
7 – ÌãíÚ ÇáÃÚãÇá ÇáåäÏÓíÉ ÇáÎÇÕÉ ÈÇááæÍÇÊ ÇáßåÑÈÇÆíÉ .
8 – ÈÇäíæ åÇÊ ÞÏã ( 170 Óã – 150 Óã – 120 Óã – 100 Óã )
9 – ÃáæÇÍ ÇáÝíÈÑ ÌáÇÓ ( ãÓØÍ – ãÚÑÌ – Ãíßæä ) ÈÃáæÇä ãÎÊáÝÉ .
10 – ßÈÇÆä ÇáÝíÈÑ ÌáÇÓ áÌãíÚ ÃäæÇÚ ÇáÓíÇÑÇÊ ÇáäÕÝ äÞá æÇáÓíÇÑÇÊ ÇáÌíÈ .
ãÚ ÇÓÊÚÏÇÏ ÇáÔÑßÉ áÊÝäíÏ Âí ÃÚãÇá ãØáæÈÉ ÈãæÇÕÝÇÊ ÎÇÕÉ

ÔÚÇÑäÇ åæ
ÌæÏÉ ÚÇáíÉ – ÓÚÑ ããÊÇÒ – ÎÏãÉ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈíÚ

ÇáãÚÇÑÖ :-
======
ÞáíæÈ : 0242144011 – 0122750292
󋄃 : 02248575255 Р0123250132

ãÏíÑ ÚÇã ÇáÔÑßÉ
ã/ äÈíá ÚÈÏ Çááå ÇáÓíÏ ( 0123250132 )


************************************************** *
ÇáÇÓã ÇáÊÌÇÑí : ÇáÔÑæÞ ÝíÈÑ ßæã
ÑÞÜã ÇáÓÌÜá ÇáÊÌÇÑí : 5988 ãÍÇÝÙÉ ÇáÞáíæÈíÉ
ÑÞÜã ÇáÜÈØÇÞÜÉ ÇáÖÜÑíÈíÉ : 884 / 923 / 207 ãÃãæÑíÉ ÖÑÇÆÈ ÞáíæÈ
ÑÞÜã ÇáãÜÜáÝ ÇáÖÑíÈí : 00 / 00 / 254 / 00580 / 5
ÑÞã ÇáÊÓÌíá ÈÖÑíÈÉ ÇáãÈíÚÇÊ : 884 / 923 / 207
ÇáÈäÜÜÜÜæß ÇáãÊÚÇãá ãÚåÇ : ÇáÈäß ÇáÃåáí ÇáãÕÑí – ÝÑÚ ÑãÓíÓ
ÇáÈäß ÇáæØäí ááÊäãíÉ – ÝÑÚ ÞáíæÈ
ÇáÜãÜÏíÜÑ ÇáãÓÆÜÜÜÜæá : ÇáãåäÏÓ / äÈíá ÚÈÏ Çááå ÇáÓíÏ
Ê : 0242109373
ãæÈÇíá : 0123250132
NABIL1428@YAHOO.COM E.MAIL
Site : www.alshroukfibercom.com
ÝÑæÚ ÇáÔÑßÉ :-
==========
ÇáÅÏÇÑÉ : 192 ÔÇÑÚ ÑãÓíÓ – ÛãÑÉ – Êáí ÝÇßÓ : 0224857525
ÇáãÚÇÑÖ :ÞáíæÈ Çáßíáæ 11 ØÑíÞ ãÕÑ ÇáÅÓßäÏÑíÉ ÇáÒÑÇÚí
ÊáíÝæä : 0242144011 ÝÇßÓ : 0242109373
ÇáãÕÇäÚ : Çáßíáæ 11 ØÑíÞ ãÕÑ ÇáÅÓßäÏÑíÉ ÇáÒÑÇÚí Ê : 0242144011
******************

* ÔÑßÇÊ ÇáãÞÇæáÇÊ ÇáßÈÑì ÈÌãåæÑíÉ ãÕÑ ÇáÚÑÈíÉ
* ÚÏÏ ßÈíÑ ãä ÇáãÒÇÑÚ ÇáÓãßíÉ
* ÔÑßÇÊ ÃÚãÇá ÇáÕáÈ
* ÔÑßÇÊ ÇáÒíæÊ æÇáÕÇÈæä
* ÔÑßÇÊ ÇáÈÊÑæá
* ÔÑßÇÊ ÇáãÓÈæßÇÊ ÇáãÚÇáÌÉ
* ÔÑßÇÊ ÇáÅäÊÇÌ ÇáÒÑÇÚí æÇáÏÇ Ìäì æÇáÍíæÇäí
* ÔÑßÇÊ ÇáÃÓÇÓÇÊ æÃÚãÇá ÇáÊÑÈÉ
* ÔÑßÇÊ ÊÕäíÚ ÇáÃÏæÇÊ ÇáÕÍíÉ
* ÔÑßÇÊ ÊÕäíÚ ÇáÈáÇÓÊíß
* ÔÑßÇÊ ÇáãÓÊáÒãÇÊ ÇáØÈíÉ
* ÔÑßÇÊ ÇáÇÓÊËãÇÑ ÇáÓíÇÍí æÇáÚÞÇÑí
* ÔÑßÇÊ ÇáÛÒá æÇáäÓíÌ
* ÔÑßÇÊ ÅÏÇÑÉ ÇáãäÔÂÊ ÇáÓíÇÍíÉ
* ÔÑßÇÊ ÇáÅäÔÇÁ æÇáÊÚãíÑ
* ÔÑßÇÊ ÇáÕäÇÚÇÊ ÇáßíãÇæíÉ
* ÔÑßÇÊ ÃäÇÈíÈ ÇáÈÊÑæá
* ÔÑßÇÊ ÕäÇÚÉ æÓÇÆá ÇáäÞá ÇáÎÝíÝ
* ÔÑßÇÊ ÃäÔÇÁ ÇáØÑÞ
* ÔÑßÇÊ ÇáÃäÔØÉ ÇáÊÑÈæíÉ æÇáÊÚáíãíÉ
* ÔÑßÇÊ ÕäÇÚÇÊ ÇáÃÏæíÉ
* ÔÑßÇÊ ÇáãÔÑæÚÇÊ ÇáßåÑÈÇÆíÉ æÇáÕäÇÚíÉ
* ÔÑßÇÊ ÇáãØÇÍä
* ÔÑßÇÊ ÇáÃÚãÇá ÇáåäÏÓíÉ
* ÔÑßÇÊ ÇáÊÃãíä
* ÔÑßÇÊ ÃäÙãÉ ãÚÇáÌÉ ÇáãíÇÉ
* ÔÑßÇÊ ÇáÃËÇË æÇáÃËÇË ÇáãÚÏäí
* ÔÑßÇÊ ÇáÊäãíÉ ÇáÒÑÇÚíÉ æÇáÍíæÇäíÉ
* ÔÑßÇÊ ÇáÃÓãäÊ
* ÔÑßÇÊ ÇáÍÏíÏ æÇáÕáÈ
* ÔÑßÇÊ ãÓÊÍÖÑÇÊ ÇáÊÌãíá
* ÔÑßÇÊ ÕäÇÚÉ ÇáæÑÞ
* ÔÑßÇÊ ÕíÇäÉ ÇáÂáíÇÊ
* ÔÑßÇÊ ÃäÙãÉ ÇáÃÈæÇÈ æÇáÔÈÇÈíß
* ÔÑßÇÊ ÕäÇÚÉ ÔÑÇÆØ ÇáßÇÓíÊ
* ÔÑßÇÊ ÏÈÇÛÉ ÇáÌáæÏ
* ÔÑßÇÊ ÊÌåíÒ ÇáÝäÇÏÞ
* ÔÑßÇÊ ÇáÃãä ÇáÕäÇÚí
* ÔÑßÇÊ ÇáÇÓÊíÑÇÏ æÇáÊÕÏíÑ
* ÔÑßÇÊ ÊÕäíÚ ÇáãæÇÏ ÇáÛÐÇÆíÉ
* ÔÑßÇÊ ÇáßåÑÈÇÁ
* ÔÑßÇÊ ÇáÇÊÕÇáÇÊ
* ÔÑßÇÊ ÇáÃÚãÇá ÇáãíßÇäíßíÉ æÇáßåÑÈÇÆíÉ
* ÔÑßÇÊ ÇáÃãÚÇÁ
* ÔÑßÇÊ ÇáÛÇÒ ÇáØÈíÚí
* ÇáÔÑßÇÊ ÇáÞÇÈÖÉ áãíÇÉ ÇáÔÑÈ æÇáÕÑÝ ÇáÕÍí
* ÔÑßÇÊ ÇáÃÓãäÊ
* ÔÑßÇÊ ÎÏãÇÊ ÇáÈÊÑæá ÇáÈÍÑíÉ
* ÇáÞæÇÊ ÇáãÓáÍÉ ææÒÇÑÉ ÇáÏÝÇÚ
* ÔÑßÇÊ æãßÇÊÈ ÇáÊæÑíÏ
* ÔÑßÇÊ ÇáãÞÇæáÇÊ
* ÔÑßÉ ãæÌ ááåäÏÓÉ æÇáÕäÇÚÉ
* ÔÑßÉ ÃíÊÇß áÍãÇãÇÊ ÇáÓÈÇÍÉ
* ÌãÚíÇÊ ÊäãíÉ ÇáãÌÊãÚ
* ÇáãÏÇÑÓ æÇáÍÖÇäÇÊ
* ãÏä ÇáãáÇåí
* ÇáäæÇÏí ÇáÑíÇÖíÉ
* ÇáÞÑì ÇáÓíÇÍíÉ
* ßáíÇÊ ÇáÒÑÇÚÉ
* ÇáÈäæß
* æÒÇÑÉ ÇáÔÆæä ÇáÇÌÊãÇÚíÉ
* ÌãÚíÉ ÇáåáÇá ÇáÃÍãÑ
* ãßÇÊÈ ÇáÏÚÇíÉ æÇáÅÚáÇä
* ÇáÌãÚíÇÊ ÇáÎíÑíÉ
* ÇáãÓÊÔÝíÇÊ
* ÏíæÇä ÚÇã ãÍÇÝÙÉ ÇáÞáíæÈíÉ
* ÏíæÇä ÚÇã ãÍÇÝÙÉ ÇáÛÑÈíÉ
* ÏíæÇä ÚÇã ãÍÇÝÙÉ ÇáÏÞåáíÉ
* ÏíæÇä ÚÇã ãÍÇÝÙÉ ÇáãäæÝíÉ
* ÇáÅÏÇÑÉ ÇáÚÇãÉ áÔÑØÉ ÇáÓíÇÍÉ æÇáÂËÇÑ
* ãÕÇäÚ ÇáÃËÇË
* æÒÇÑÉ ÇáÊÌÇÑÉ æÇáÊãæíä
* ÇáÌåÇÒ ÇáãÑßÒí ááÊÚÈÆÉ æÇáÅÍÕÇÁ
* æßÇáÉ ÇáÃåÑÇã ááÅÚáÇä
* ÇáåäÏÓÉ ÇáÅÐÇÚíÉ
* ÇáæÍÏÇÊ æÇáãÌÇáÓ ÇáãÍáíÉ
* åíÆÉ ßåÑÈÇÁ ÇáÑíÝ
* ÇáÔÑßÉ ÇáãÕÑíÉ ááãØÇÑÇÊ
* æÒÇÑÉ ÇáÃÔÛÇá ÇáÚÇãÉ æÇáãæÇÑÏ ÇáãÇÆíÉ
* åíÆÉ ÇáØÇÞÉ ÇáÐÑíÉ
* ÇáåíÆÉ ÇáãÕÑíÉ ÇáÚÇãÉ ááãÓÇÍÉ æÇáÌíæáæÌíÇ
* åíÆÉ ÅÊÍÇÏ ÇáÅÐÇÚÉ æÇáÊáíÝÒíæä
* æÒÇÑÉ ÇáãÇáíÉ
* ãÏíÑíÉ ÇáÔÆæä ÇáÇÌÊãÇÚíÉ ÈÇáÛÑÈíÉ
* ÇáäÞÇÈÉ ÇáÚÇãÉ ááÚÇãáíä ÈÇáÕäÇÚÇÊ ÇáÛÐÇÆíÉ
* ÇáÌãÚíÉ ÇáÚÇãÉ ááÊßÇÝá ÇáÃÌÊãÇÚì
* ÇáåíÆÉ ÇáÚÇãÉ áÞÕæÑ ÇáËÞÇÝÉ
* ÌãÚíÉ ÇáÔÈÇä ÇáãÓáãíä
* Íí ÔãÇá ÇáÌíÒÉ
* Íí ÇáÔÑÞ ÈÈæÑ ÓÚíÏ
* Íí ÔÑÞ ÔÈÑÇ ÇáÎíãÉ
* ãÏíÑíÉ Êãæíä ÇáÝíæã
* ÇáãßÊÈ ÇáÃÓÊÔÇÑì ááãÒÇÑÚ ÇáÓãßíÉ
* ÌãÚíÉ ÇáãÑÃÉ æÇáÊäãíÉ
* ÇáÅÏÇÑÉ ÇáãÑßÒíÉ áÊÔÌíÑ ÇáÈíÆÉ
* ÅÏÇÑÉ ãÑæÑ ÈæÑ ÓÚíÏ
* ÅÏÇÑÉ ãÑæÑ ÇáÞáíæÈíÉ
* ÅÏÇÑÉ ãÑæÑ ÇáãäæÝíÉ
* ãÑßÒ ÃÈíÓ ÇáÃÐÇÚì
* ãÏíÑíÉ ÇáÔÈÇÈ æÇáÑíÇÖÉ
* ãÌáÓ ÇáÔÚÈ
* ÌãÚíÉ ÇáäÔÇØ ÇáäÓÇÆíÉ
* ÇáäÞÇÈÉ ÇáÚÇãÉ ááÚÇãáíä ÈÇáÕäÇÚÇÊ ÇáÛÐÇÆíÉ
* ãÌáÓ ÇáÏÝÇÚ ÇáæØäí
* ÌåÇÒ ãÏíäÉ ÇáäæÈÇÑíÉ ÇáÌÏíÏÉ
* ÇáåíÆÉ ÇáÚÇãÉ áÊäãíÉ ÇáËÑæÉ ÇáÓãßíÉ
* ãÌãæÚÉ ÇáäÓÇÌæä ÇáÔÑÞííä
* ÇáãÌãæÚÉ ÇáÐåÈíÉ ááÓíäãÇ æÇáÓíÇÑÇÊ
* ãäØÞÉ ÇáÓæíÓ ÇáÃÒåÑíÉ
* ÇáÌãÚíÉ ÇáÊÚÇæäíÉ ááÅÓßÇä æÇáãÕÇíÝ
* ÏÇÑ ÇáÞÖÇÁ ÇáÚÇáí
ãäÊÌÇÊäÇ ÕäÇÚå ãÍáíå æ ÊäÇÝÓ Ýí ÇáÃÓæÇÞ ÇáÚÇáãíÉ ÊÕÏíÑ áÌãíÚ ÃäÍÇÁ ÇáÚÇáã ÎÈÑå 19 ÚÇã Ýí ãÌÇá ÇáÝíÈÑ ÌáÇÓ æÕáäÇ ááÚÇáãíÉ ÈÊÝæÞ ãäÊÌÇÊäÇ ÊäÇÝÓ Ýí ÇáÃÓæÇÞ ÇáÎÇÑÌíÉ - áäÇ ÚãáÇÁ ÏÇÆãæä ÈÇáÓÚæÏíÉ æÇáÎáíÌ æÛíÑåÇ ãä ÇáÏæá ÇáÚÑÈíÉ-
ãÊæÇÕáæä ãÚ ÇáÏæá ÇáÇÌäÈíå ááÊãßä ãä ÇáÊÕÏíÑ ( ÃãÑíßÇ æÇáÕíä ......) ÇáÊÕÏíÑ ÔÚÇÑ ÇáãÑÍáÉ
.....
ááÇÞÊÑÇÍÇÊ æ ÇáÔßæì
ÇÍãÏ ÚÈÇÓ ãÈíÚÇÊ
ahmad_abas_shorouk@yahoo.com


صورة الاعلان

لا يوجد صورة للاعلانتفاصيل المعلن

صاحب الاعلان : ahmad
كل إعلانات صاحب الاعلان
الابلاغ عن إعلان مخالف
مراسلة صاحب الإعلان

تفاصيل الاعلان

تاريخ اضافة الاعلان : 2010-09-30
العنوان :www.alshroukfibercom.com
السعر :00000
الزيارات : 1033
الاعلانات الجديدة

الاعلانات الاكثر مشاهدة

= (12333 )
= (10404 )
= (9213 )
= 128 (7036 )
= (6713 )