قم بتسجيل الدخول وتمتع بمزايا الموقع المتعددة . دخول | تسجيل جديد
دليل عقارات مصر شقق فيلات محلات اراضي مكاتب
اكتب اجندة : اعلانات مبوبة : ÇáßÊÑæäíÇÊ : ÇÌåÒÉ ÇáÊÍßã Ýì ÝÊÍ æÛáÞ ÇáÇÈæÇÈ Access Control


ÇÌåÒÉ ÇáÊÍßã Ýì ÝÊÍ æÛáÞ ÇáÇÈæÇÈ Access Control


وصف الاعلانÊÞÏã ÔÑßÉ ßíäÌ ÇáåäÏÓíÉ ÇÍÏË æÇÞæì ÚÑæÖåÇ
• Çãä æÇÍãì ãßÇäß ÖÏ ÇáÓÑÞÇÊ æÇáÊáÇÚÈ ÈÇÍÏË ÇÌåÒÉ ÇáÊÍßã Ýì ÇáÏÎæá æÇáÎÑæÌ æÝÊÍ æÛáÞ ÇáÇÈæÇÈ æÇáãÚÑæÝÉ ÈäÙÇã ACCESS CONTROL
• ÇäÙãÉ ÊÕáÍ áÌãíÚ ÇáåíÆÇÊ (ÔÑßÇÊ, ãÕÇäÚ, ãÎÇÒä, ãÓÊÔÝíÇÊ, ãÄÓÓÇÊ ÊÚáíãíÉ,........)
• ÌãíÚ ÇäæÇÚ ÇáÇÌåÒÉ æÇáÊì ÊäÇÓÈ ÌãíÚ ÇáÇÍÊíÇÌÇÊ ( æÍÏÇÊ ÞÑÇÁÉ ããÛäØÉ, ßÇÑÊ ÈÑæßÓãíÊì, ÈÕãÉ , ÇáÑÞã ÇáÓÑì, ÇáÎÕÇÆÕ ÇáÈÔÑíÉ).
• ÇäÙãÉ ÎÇÕÉ ááãÕÇÚÏ ÇáßåÑÈíÉ æÈÑÇãÌ ãÄãäÉ ÖÏ ãÍÇæáÉ ÇáÚÈË.
• ÌãíÚ ÇáÇßÓÓæÑÇÊ ÇááÇÒãÉ( ßÇáæä ßåÑÈì, ãÛäÇØíÓì, ÒÑ ÎÑæÌ, ÑíãæÊ, power supply) æÇáÊì ÊäÇÓÈ ÌãíÚ ÇäæÇÚ ÇáÇÈæÇÈ ( ÎÔÈ, ÒÌÇÌ, ÍÏíÏ, Çáæãäíæã)
• ÇáÏÞÉ æÓÑÚÉ ÇáÇÏÇÁ ãÚ ÇáÇÊÞÇä Ýì ÇáÊÑßíÈ

>> ÇÓÚÇÑ ÊäÇÝÓíÉ ãÚ ÎÕã åÇÆá Úáì ÇáßãíÇÊ <<
>> ÖãÇä æÕíÇäÉ ãÌÇäì áãÏÉ ÚÇã ãÚ ÇáÇÓÊÈÏÇá <<
>> ãÚÇíäÉ ãÌÇäíÉ ááãßÇä <<
ÇáÚÑÖ áÝÊÑÉ ãÍÏæÏÉ
ÈÇÏÑ ÈÇáÇÊÕÇá áãÚÑÝÉ ÇáãÒíÏ:
ãÓÄá ãÈíÚÇÊ : ã/ ãäÉ
ÔÑßÉ ßíäÌ ÇáåäÏÓíÉ
ÚäæÇä: 6 ÔÇÑÚ ÇáÈØÑÇæì ãÊÝÑÚ ãä ÚÈÇÓ ÇáÚÞÇÏ ( ÈÑÌ ãßÉ ÇãÇã ÌäíäÉ ãæá, ÇáÏæÑ 8) , ÇáÞÇåÑÉ, ãÕÑ
ÊáíÝæä: 22603388 00202 – 2403146100202
ãÍãæá: 0020147280732
ÇáãæÞÚ : http://www.king-sedco.blogspot.com
ÇáÈÑíÏ ÇáÇáßÊÑæäì : king.sedco@hotmail.com


صورة الاعلان

لا يوجد صورة للاعلانتفاصيل المعلن

صاحب الاعلان : menna ahmed
كل إعلانات صاحب الاعلان
الابلاغ عن إعلان مخالف
مراسلة صاحب الإعلان

تفاصيل الاعلان

تاريخ اضافة الاعلان : 2010-11-10
العنوان :ÚäæÇä: 6 ÔÇÑÚ ÇáÈØÑÇæì ãÊÝÑÚ ãä ÚÈÇÓ ÇáÚÞÇÏ ( ÈÑÌ ãßÉ ÇãÇã ÌäíäÉ ãæá, ÇáÏæÑ 8) , ÇáÞÇåÑÉ, ãÕÑ
السعر :0
الزيارات : 550
الاعلانات الجديدة

الاعلانات الاكثر مشاهدة

= (12333 )
= (10404 )
= (9213 )
= 128 (7036 )
= (6713 )