قم بتسجيل الدخول وتمتع بمزايا الموقع المتعددة . دخول | تسجيل جديد
دليل عقارات مصر شقق فيلات محلات اراضي مكاتب
اكتب اجندة : اعلانات مبوبة : ÇáßÊÑæäíÇÊ : ãÇßíäÇÊ ÍÖæÑ æÇäÕÑÇÝ æÃßÓÓ ßäÊÑæá


ãÇßíäÇÊ ÍÖæÑ æÇäÕÑÇÝ æÃßÓÓ ßäÊÑæá


وصف الاعلانíÓÚÏ ÔÑßÉ (Easy Solution) ÇáãÊÎÕÕÉ Ýí ÌãíÚ ÃäÙãÉ ÇáÇÊÕÇáÇÊ æ ÇáÃäÙãÉ ÇáÃãäíÉ Çä ÊÊÚÇæä ãÚßã æ íÔÑÝåÇ Çä ÊÞÏã ßá ãÇ åæ ÌÏíÏ Ýì ÚÇáã ÇáÍÖæÑ ÇáÃäÕÑÇÝ..

1. Control Access– ÇäÙãÉ ÊÍßã Ýì ÇáÇÈæÇÈ (ÏÎæá – ÎÑæÌ – ÊÍÏíÏ ãÓÊÎÏãíä)

• åæ äÙÇã íãßä ãä ÎáÇáÉ ÇáÊÍßã Ýì ÇáÇÈæÇÈ æÇáÓíØÑÉ Úáì ÇáÏÎæá æÇáÎÑæÌ æÊÍÏíÏ ÇáãÓÊÎÏãíä.

• æÍÏÇÊ ÞÑÇÁÉ ßÑæÊ ããÛäØÉ æÈÑæßÓíãÊì Çæ ÈÇáÈÕãÉ æÇáÎÕÇÆÕ ÇáÈÔÑíÉ.

• ãÞÇÑäÉ ãáÇãÍ ÇáÔÎÕ ÈÇáãáÇãÍ ÇáãÓÌáÉ áå ÓÇÈÞÇ æÊÍÏíÏ ÍÏ ÇÞÕì ááãÊæÇÌÏíä Ýì ÇáãßÇä

• ãäÚ ÊæÇÌÏ ÔÎÕ ÈãÝÑÏÉ Ýì ãßÇä ãÚíä.

• ÇáÇäÐÇÑ ÈÊÑß ÇáÈÇÈ ãÝÊæÍÇ.

• ÇáÃäÐÇÑ ÈÝÊÍ ÇáÈÇÈ ÚäæÉ.

• ÇäÙãÉ ÎÇÕÉ ááãÕÇÚÏ ÇáßåÑÈÇÆíÉ.

• ÈÑÇãÌ ãæãäÉ ÖÏ ãÍÇæáÉ ÇáÚÈË.

• ÇäÙãÉ ßÈíÑÉ æÇÎÑì ÇÞÊÕÇÏíÉ ááæÍÏÇÊ ÇáÕÛíÑÉ Ýì ÏæÇÆÑ ãÊßÇãáÉ ãÚ ÇáÇäÙãÉ ÇáÇÎÑì.

• ÌãíÚ ÇáÇßÓÓæÇÑÇÊ ÇááÇÒãÉ ãÊæÝÑÉ – ßÇáæä ßåÑÈÇÁ ¡ ßÇáæä ãÛäÇØíÓì ¡ ÒÑ ÎÑæÌ ¡ ÑíãæÊ ¡ ÈÇæÑ ÕÈáÇì.


2. Time Attendance - ãÇßíäÇÊ ÍÖæÑ æÇäÕÑÇÝ

ÇáãÇÑßÇÊ ÇáãÊÇÍÉ
ID Watcher ãßæäÇÊ ÇãÑíßì – ãäÔà Õíäì
Zk Software – Õíäì
NAPCO – ãßæäÇÊ ÇãÑíßì – ãäÔà Õíäì

• ÓÇÚÇÊ ÍÖæÑ æÇäÕÑÇÝ ááãæÙÝíä (ÈÇáÈÕãÉ – ÈÇáßÇÑÊ – ÇáßæÏ ÇáÓÑì )
• ÊÞÇÑíÑ æÇÝíÉ ááÍÖæÑ æÇáÇäÕÑÇÝ æÇáãÃãæÑíÇÊ .
• ÍÓÇÈ ÇáæÞÊ ÇáÇÖÇÝì áäÙã ÇáæÞÊ ÇáÊÞáÏíÉ æÇáãÑäÉ æÇáæÑÇÏì.
• íãßä ãÑÇÞÈÉ ÍÖæÑ æÇäÕÑÇÝ ÇáãæÙÝíä ãä Ãí ãßÇä Ýí ÇáÚÇáã ÍíË Ãä ÇáãÇßíäÉ íãßä ÑÈØåÇ Úä ØÑíÞ ÇáÇäÊÑäÊ.

 ÊÞÏã ÇáÔÑßÉ ÖãÇä Úáì ÌãíÚ ÇáÃÌåÒÉ áãÏÉ ÓäÉ ÖÏ ÚíæÈ ÇáÕäÇÚÉ ãä ÊÇÑíÎ ÇáÊÑßíÈ.
 ÊÞÏã ÇáÔÑßÉ ÎÏãÇÊ ÇáÊÑßíÈ æÇáÈÑãÌÉ æÇáÕíÇäÉ æÇáÊÏÑíÈ Úáì ÇÓÊÎÏÇã ÌãíÚ ÇáÃÌåÒÉ.
 ÊÞÏã ÇáÔÑßÉ ÎÏãÉ ÚÞæÏ ÕíÇäÉ ÈÚÏ ÇäÊåÇÁ ÝÊÑÉ ÇáÖãÇä ÈÃÓÚÇÑ ÎÇÕÉ áÌãíÚ ÇáÚãáÇÁ.
 äÚÊäí ÈÚãáÇÆäÇ ÇáßÑÇã æäÞÏã áåã ÃÚáí ãÓÊæí ãä ÎÏãÉ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈíÚ.

ÇÊÕá ÇáÃä æÊÚÑÝ Úáì ÚÑÖ ÇáÔåÑ

æáßã ãäÇ ÝÇÆÞ ÇáÇÍÊÑÇã¡¡¡¡¡


ÅÏÇÑÉ ÇáãÈíÚÇÊ / ãÑæÉ ßãÇá
0106130400 - 0164084663
marwa.easy@gmail.com


صورة الاعلان

لا يوجد صورة للاعلانتفاصيل المعلن

صاحب الاعلان : marwa.easy
كل إعلانات صاحب الاعلان
الابلاغ عن إعلان مخالف
مراسلة صاحب الإعلان

تفاصيل الاعلان

تاريخ اضافة الاعلان : 2010-12-14
العنوان :لا يوجد عنوان مضاف للاعلان
السعر :لا يوجد سعر مضاف للاعلان
الزيارات : 530
الاعلانات الجديدة

الاعلانات الاكثر مشاهدة

= (12333 )
= (10404 )
= (9213 )
= 128 (7036 )
= (6713 )