قم بتسجيل الدخول وتمتع بمزايا الموقع المتعددة . دخول | تسجيل جديد
دليل عقارات مصر شقق فيلات محلات اراضي مكاتب
اكتب اجندة : اعلانات مبوبة : æÙÇÆÝ : ÏæÑÇÊ æÏÈáæãÇÊ æßæÑÓÇÊ ãÍÇÓÈå ãÊÎÕÕÉ Ýì ãÕÑ


ÏæÑÇÊ æÏÈáæãÇÊ æßæÑÓÇÊ ãÍÇÓÈå ãÊÎÕÕÉ Ýì ãÕÑ


وصف الاعلانÇáÈÑäÇãÌ ÇáÊÏÑíÈì ÇáÊÃåíáì áÓæÞ ÇáÚãá ÏÇÎáí æÎÇÑÌíÂ

Job Training Accounting (Manual & Computerized)
– Business Administration - Management


ãÒÇíÇ ÇáÏæÑÇÊ ÇáÊÏÑíÈíå

- ÊÊÖãä ÇáÏæÑÇÊ ÇáÊÏÑíÈíå ÈÇáãÑßÒ ÅÚÏÇÏ ÍÓÇÈÇÊ ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊÌÇÑíå æÇáÕäÇÚíå æÇáÎÏãíå æÅÚÏÇÏ ÇáÍÓÇÈÇÊ ÇáÎÊÇãíå æÇáÞæÇÆã ÇáãÇáíå æÝÞÇ áÃÍÏË ÇáãÚÇííÑ ÇáãÍÇÓÈíå ÇáãÕÑíå æÇáÏæáíå , æÇáÊÏÑíÈ ÈÇáãÑßÒ Úãáì ãÏÚã ÈÇáãÓÊäÏÇÊ æÇáÓÌáÇÊ ÇáãÍÇÓÈíå ãÔÊãáÇ Úáì ÇáãÚáæãÇÊ ÐÇÊ ÇáÕáå ÈÇáÚãá ÇáãÍÇÓÈì ÇáÊì ÊÊØáÈåÇ ØÈíÚå ÇáÚãá ÇáãÍÇÓÈì ÓæÇÁ ÏÇÎá ãÕÑ Çæ ÇáäÙã ÇáãÍÇÓÈíå ÈÏæá ÇáÎáíÌ ÇáÚÑÈì .

- íÍÕá ÇáãÊÏÑÈ ÎáÇá ÇáÈÑäÇãÌ ÇáÊÏÑíÈì Úáì ãáÇÒã æãÐßÑÇÊ ÇáÔÑÍ ÇáÚãáì æãÑÝÞÇÊåÇ ÇáãÔÊãáå Úáì ÇáäãÇÐÌ ÇáÚãáíå + ÇáÓÌáÇÊ æÇáãÌãæÚå ÇáÏÝÊÑíå ÇáÊì íÊÏÑÈ ÚáíåÇ + ÇæÑÇÞ ÇáÚãá ãä äãÇÐÌ ÇáãÓÊäÏÇÊ æ ÞíæÏ ÇáÍÓÇÈÇÊ æÇáÞæÇÆã ÇáãÇáíå æÇáãÓÊáÒãÇÊ ÇáÊÏÑíÈíå ÇáÃÎÑì Úáì ÇáßãÈíæÊÑ + ÇáÍÇáå ÇáÚãáíå .

- íÍÕá ÇáãÊÏÑÈ ÎáÇá ÇáÈÑäÇãÌ ÇáÊÏÑíÈì Úáì äãÇÐÌ ÇÚãÇá ÇáÍÓÇÈÇÊ ÇáÊì íÊÏÑÈ ÚáíåÇ ÈÅÓÊÎÏÇã ÇáßãÈíæÊÑ + ãáÇÒã ÇáÔÑÍ ÇáÚãáì áÇÚÏÇÏ ÇáÍÓÇÈÇÊ ÇáÃáßÊÑæäíå ÈÅÓÊÎÏÇã ÈÑäÇãÌ ÃßÓíá Ãæ ÈÅÓÊÎÏÇã ÇáÈÑÇãÌ ÇáãÍÇÓÈíå ÇáÌÇåÒå + ãÔÑæÚ ÇáÊÏÑíÈ .

- íÍÕá ÇáãÊÏÑÈíä Ýì äåÇíå ÇáÈÑäÇãÌ ÇáÊÏÑíÈì Úáì ÔåÇÏÇÊ ãÚÊãÏå Úä ÇÊãÇã ÇáÊÏÑíÈ + ÔåÇÏå ãä ãßÊÈ ÇáãÍÇÓÈ ÇáÞÇäæäì ááãÑßÒ ÈÇáÎÈÑå ÇáÚãáíå ÇáãßÊÓÈå ãä ÇáÊÏÑíÈ ÊÚÇÏá ÎÈÑå ÓäÊíä/ 5 ÓäæÇÊ ÊÑÔÍåã ááÚãá ÈÇáÔÑßÇÊ ÇáßÈÑì ÈãÕÑ æÇáÎÇÑÌ ãÚ ÊæËíÞåÇ ãä äÞÇÈå ÇáÊÌÇÑííä Ãæ ÇáÎÇÑÌíå .

- äÙÇã ÇáÊÏÑíÈ Ýì ÇáãÑßÒ íåÏÝ ÇÓÇÓÇ Çáì ÊÍÞíÞ ÑÓÇáå ãåäíå ÊÊãËá Ýì ÇÚÏÇÏ ßæÇÏÑãÍÇÓÈíå ãÊãíÒå æÊÎÑíÌ ÇÌíÇá ãä ÇáãÍÇÓÈíä ÇáãÍÊÑÝíä Çáì ÓæÞ ÇáÚãá ÇáãÍÇÓÈì – ÍíË íÚÏ ÇáãÑßÒ ãä ÇßÈÑ ãÑÇßÒ ÇáÊÏÑíÈ Ýì ÇáÔÑÞ ÇáÃæÓØ æÇáãÔÑÝæä Úáì ÇáÈÑäÇãÌ ÇáÊÏÑíÈì ãÍÇÓÈæä ÞÇäæäíæä æãÑÇÞÈì ÍÓÇÈÇÊ æÎÈÑÇÁ ãÍÇÓÈå æãÏíÑííä ãÇáííä – ÎÈÑå ËáÇËæä ÚÇãÇ Ýì ÅÚÏÇÏ æÊÃåíá æÊÏÑíÈ ÇÌíÇá ãä ÇáßæÇÏÑ ÇáãÍÇÓÈíå ÇáãÊãíÒå æÊÑÔíÍåÇ ááæÙÇÆÝ ÈÓæÞ ÇáÚãá ÇáãÍÇÓÈì ÈãÕÑ æÏæá ÇáÎáíÌ æíÞÏã ÇáãÑßÒ ÈÑÇãÌå ÇáÊÏÑíÈíå ÈÇáÊÚÇæä ãÚ ÃÚÑÞ ãßÇÊÈ ÇáãÍÇÓÈå æÇáãÑÇÌÚå Ýì ãÕÑ .

5 ÃäæÇÚ ÈÑÇãÌ ÊÏÑíÈíÉ

ÃæáÇ: ÇáÏæÑÉ ÇáÊÏÑíÈíÉ ÇáÊãåíÏíÉ:
( 300 ÌäíåÇ ãÕÑíÇ ) ( ãÏå ÇáÏæÑÉ 12 ãÍÇÖÑå 3 ÇíÇã Çæ íæãÇä ÇÓÈæÚíÇ )
- ÊÏÑíÈ Úãáì Úáì ÇÚÏÇÏ ÇáÍÓÇÈÇÊ ÇáÏÝÊÑíÉ æÈÃÓÊÎÏÇã ÇáßãÈíæÊÑ Úáì ÈÑäÇãÌ EXCEL .
- ÇáÊÏÑíÈ Úáì ÍÓÇÈÇÊ æãÓÊäÏÇÊ æãíÒÇäíÇÊ ÔÑßÇÊ ÕäÇÚíÉ æÊÌÇÑíÉ æÎÏãíÉ ÝÚáíå ÈÏÇíÉ ãä ÇÚÏÇÏ ÞíæÏ ÇáíæãíÉ æÍÊì ÇáãíÒÇäíÉ ÇáÚãæãíÉ .


ËÇäíÇ: ÇáÏÈáæãÉ ÇáãÊÎÕÕÉ ÈÇáÃäÌáíÒíÉ:
( 600 ÌäíåÇ ãÕÑíÇ ) ( ãÏå ÇáÏæÑÉ 16 ãÍÇÖÑå 3 ÇíÇã Çæ íæãÇä ÇÓÈæÚíÇ )
ÇáãÍÇÓÈÉ ÇáÚãáíÉ ÈÇáÃäÌáíÒíå English Accouting Training ÈÇáÃÖÇÝå Çáì ÊØÈíÞÇÊ ÇáãÍÇÓÈÉ ÇáÚãáíÉ ÇáÃáßÊÑæäíÉ Úáì ÇáÈÑÇãÌ ÇáãÍÇÓÈíÉ ÇáÃãÑíßíÉ ÇáÌÇåÒå Peachtree .


ËÇáËÇ: ÏÈáæãå ÇáãÍÇÓÈÉ ÇáÔÇãáÉ:
(900 ÌäíåÇ ãÕÑíÇ ) ãÏå ÇáÏæÑÉ 30 ãÍÇÖÑå 3 ÇíÇã ÇÓÈæÚíÇ )
- ÊÏÑíÈ Úãáì Úáì ÇÚÏÇÏ ÇáÍÓÇÈÇÊ ÏÝÊÑíÇ æÈÇÓÊÎÏÇã ÇáßãÈíæÊÑ Úáì ÈÑäÇãÌ Excel .
- ÇáãÍÇÓÈÉ ÇáÚãáíÉ ÈÇáÃäÌáíÒíÉ English Accounting Training .
- ÊØÈíÞÇÊ ÇáãÍÇÓÈÉ ÇáÚãáíÉ ÇáÃáßÊÑæäíå Úáì ÇáÈÑÇãÌ ÇáãÍÇÓÈÉ ÇáÃãÑíßíÉ ÇáÌÇåÒå Peachtree .
- ãÞÏãå ÚÇãå Úä ÇáãÑÍáÉ ÇáÊãåíÏíÉ áÔåÇÏÉ ÇáãÍÇÓÈ ÇáÃÏÇÑì (CMA int overview).
- ÇáãåÇÑÇÊ ( Soft skills + Business English )

ÑÇÈÚÇ: ÏÈáæãå ÇáãÍÇÓÈå ÇáÔÇãáå [ ÇáãÓÊæì ÇáãÊÞÏã ] :
( 1200 ÌäíåÇ ãÕÑíÇ ) (ãÏå ÇáÏæÑÉ 30 ãÍÇÖÑå 3 ÇíÇã ÇÓÈæÚíÇ ) (íÔÊÑØ Ýì ÏÈáæãÉ ÇáãÍÇÓÈÉ ÇáÔÇãáÉ ÇÌÊíÇÒ ÇÎÊÈÇÑ ÊÍÏíÏ ÇáãÓÊæì)
- ÇáÊÏÑíÈ ÇáÚãáì Úáì ÍÓÇÈÇÊ æãÓÊäÏÇÊ æãíÒÇäíÇÊ ÔÑßÇÊ ãÓÇåãå ÝÚáíå ØÈÞÇ áãÚÇííÑ ÇáãÍÇÓÈå ÇáãÕÑíå æÇáÏæáíå (ÍÓÇÈÇÊ ÇáÊÌÇÑå ÇáÏæáíå æÇáãÚÇãáÇÊ ÇáÈäßíÉ - ÇáÞæÇÆã ÇáãÇáíÉ æÇáÊÍáíá ÇáãÇáì - ÇáãÍÇÓÈÉ ÇáÃáßÊÑæäíÉ ÈÃÓÊÎÏÇã ÇáÃßÓíá ÇáãÊÞÏã æÇáÈÑÇãÌ ÇáÌÇåÒÉ ÈÇááÛÉ ÇáÚÑÈíÉ ) .
- ÇáãÍÇÓÈÉ ÇáÚãáíÉ ÇáãÊÞÏãÉ ÈÇáÃäÌáíÒíÉ Advanced English Accounting – Level 2 . ÈÇáÃÖÇÝå áÊØÈíÞÇÊ ÇáãÍÓÈÉ ÇáÚãáíÉ ÇáÃáßÊÑæäíÉ Úáì ÇáÈÑÇãÌ ÇáãÍÇÓÈíÉ ÇáÌÇåÒÉ Quick Book.
- Êäãíå ÇáãåÇÑÇÊ ÇáÔÎÕíÉ æÇáÃÏÇÑíÉ ááÍÇÓÈ ÈÇáÃäÌáíÒíÉ ( Business English- Soft Skills CMA over view.int ).


ÎÇãÓÇ: ÇáÏÈáæãÇÊ ÇáãÊÎÕÕÉ :
( ãÏå ÇáÏæÑÉ 6 ãÍÇÖÑÇÊ íæãÇä ÇÓÈæÚíÇ ) ( ãáÍæÙÉ : Ýì ÇáÏÈáæãÇÊ ÇáãÊÎÕÕÉ íÊã ÊÏÑíÓ ÇáÏÈáæãå Private ãä ÔÎÕíä ÍÊì 5 ÇÔÎÇÕ ÝÞØ ) .
- ÏÈáæãå ãÍÇÓÈå ÇáãÞÇæáÇÊ æÇáÊßÇáíÝ ( 600 ÌäíåÇ ãÕÑíÇ ) .
- ÏÈáæãå ÇáãÍÇÓÈÉ ÇáãÊÞÏãÉ ÚãáíÇ æäÞÏíÇ æÇáßÊÑæäíÇ Úáì ÇáÃßÓíá æÇáÈÑÇãÌ ÇáÌÇåÒÉ ÇáÚÑÈíÉ ( 600 ÌäíåÇ ãÕÑíÇ ) .
- ÏÈáæãå ÇáÞæÇÆã ÇáãÇáíÉ æÇáÊÍáíá ÇáãÇáì ( 600 ÌäíåÇ ãÕÑíÇ ) .
- ÏÈáæãå ÇáãÑÇÌÚÉ æãÚÇííÑ ÇáãÍÇÓÈÉ ÇáãÕÑíÉ ( 600 ÌäíåÇ ãÕÑíÇ ) .
- ÏÈáæãå ÇáÖÑÇÆÈ æÇáÊÃãíäÇÊ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ ( 600 ÌäíåÇ ãÕÑíÇ ) .

* ÇáÑÓæã ÔÇãáå : ãÐßÑÇÊ ÇáÈÑäÇãÌ ÇáÊÏÑíÈì ááÔÑÍ ÇáÚãáì æäãÇÐÌ ÇáãÓÊäÏÇÊ ÇáÊÏÑíÈíÉ æÇæÑÇÞ ÇáÚãá æÇáÏÝÇÊÑ ÇáãÍÇÓÈíÉ æÇáãÓÊáÒãÇÊ ÇáÊÏÑíÈíÉ ÇáÊì íÓÊÎÏãåÇ ÇáãÊÏÑÈ Úáì ÇáßãÈíæÊÑ ÈÇáÃÖÇÝÉ Çáì ÚÏÏ 3 Cd ÚáíåÇ ÌãíÚ ÇáÊØÈíÞÇÊ ÇáãÍÇÓÈíÉ ÇáãÓÊÎÏãå Úáì ÇáßãÈíæÊÑ ÎáÇá ÇáÊÏÑíÈ .

* ãæÇÚíÏ ÇáÊÏÑíÈ : ÇÎÊíÇÑíÉ æãÊÇÍÉ Ýì ÇáÝÊÑå ÇáÕÈÇÍíÉ Ãæ ÇáãÓÇÆíÉ æÊÈÏà ÇáÏæÑÇÊ ÍÓÈ ÃæáæíÉ ÇáÊÓÌíá æÇáÍÌÒ ÍÓÈ ÇáÌÏÇæá ÇáãÊÇÍÉ ÚäÏ ÊÞÏíã ØáÈ ÇáÃáÊÍÇÞ .

* ÇáãÓÊäÏÇÊ ÇáãØáæÈÉ : ÕæÑå ÇáÈØÇÞÉ æ ÕæÑå ÇáãÄåá ÇáÏÑÇÓì .

* ãÕÑæÝÇÊ ÃÎÑì :
- ÑÓÜÜÜæã ÇáÊÜÓÜÜÌÜÜíÜÜÜÜÜá : ( 50 ÌäíåÇ ãÕÑíÇ ) ( ÊÏÝÚ ãÑå æÇÍÏå ÝÞØ ÚäÏ ÇáÊÓÌíá ) .
- ÇãÊÍÇä ÊÍÏíÏ ÇáãÓÊæì : ( 40 ÌäíåÇ ãÕÑíÇ ) .

* ÔÜÜÜåÜÇÏÇÊ ÇáÜÊÏÑíÜÜÜÜÈ : (ÇáÔåÇÏÉ æ ÇáÞíãÉ ) :
- ÔåÇÏÉ ÊÃÏíÉ ÇáÏæÑÉ ÇáÊÏÑíÈíÉ ãä ÇáÃßÇÏíãíÉ ÇáÏæáíÉ áÊÏÑíÈ ÇáãÍÇÓÈíä ( 45 ÌäíåÇ ãÕÑíÇ ) .
- ÔåÇÏÉ ÎÈÑå Ýì ãÌÇá ÇáãÍÇÓÈÉ ãÚÊãÏÉ ãä ãßÊÈ ÇáãÍÇÓÈ ÇáÞÇäæäì ( 75 ÌäíåÇ ãÕÑíÇ ) .
- ÔåÇÏÉ ÎÈÑå Ýì ãÌÇá ÇáãÍÇÓÈÉ ãÚÊãÏÉ ãä ãßÊÈ ÇáãÍÇÓÈ ÇáÞÇäæäì ÈãÏÉ ÇáßæÑÓ ãæËÞå ãä äÞÇÈå ÇáÊÌÇÑííä (ÔÑØ Çä íßæä ÇáÏÇÑÓ ÚÖæÇ ÈÇáäÞÇÈÉ ) ( 95 ÌäíåÇ ãÕÑíÇ ) .
- ÔåÇÏÉ ÎÈÑå ÈãÏÉ ÇáßæÑÓ ãæËÞå ãä äÞÇÈå ÇáÊÌÇÑííä æãæËÞå ãä ÇáÎÇÑÌíÉ (ÔÑØ Çä íßæä ÇáÏÇÑÓ ÚÖæÇ ÈÇáäÞÇÈÉ) ( 175 ÌäíåÇ ãÕÑíÇ ) .

* ÇãÇßä ÇáÏÑÇÓÉ : (ÇáÇãÇßä ãÍÏæÏÉ æ ÓíÊã ÅÎÈÇÑß ÈÇáÚäæÇä ÇáÊÝÕíáì áÞÇÚÇÊ ÇáÊÏÑíÈ ÈÚÏ ÇáÊÓÌíá Ýì ÇÓÊãÇÑÉ ÇáÇÔÊÑÇß .. æ ÓíÊã ÇáÇÊÕÇá Èß ãä Úä ØÑíÞ ÇÍÏ ããËáì ÎÏãÉ ÇáÚãáÇÁ áÃÚáÇãß ÈÌãíÚ ÇáÊÝÇÕíá )

* ÇãÇßä ÇáÊÏÑíÓ Ýì :
- ãÏíäå äÕÑ (Çæá ÇáÍì ÇáÓÇÈÚ - ÈÌæÇÑ ãØÚã ÇáÈÑÌ ) .
- ÇáÏÞì (ãíÏÇä ÇáãÓÇÍÉ ) .
- ÑãÓíÓ ( ãíÏÇä ÑãÓíÓ ) .

ááÅÔÊÑÇß æÇáÊÓÌíá ÈÃì ÏæÑÉ ÇÏÎá ãä åäÇ
[URL]https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=en&formkey=dHpKNXUwa2Q0eS1oc2VMb2Y5aW5rS1E6MA#gid=0[/URL]


صورة الاعلان

لا يوجد صورة للاعلانتفاصيل المعلن

صاحب الاعلان : classicallife
كل إعلانات صاحب الاعلان
الابلاغ عن إعلان مخالف
مراسلة صاحب الإعلان

تفاصيل الاعلان

تاريخ اضافة الاعلان : 2010-12-17
العنوان :ãÏíäå äÕÑ (Çæá ÇáÍì ÇáÓÇÈÚ - ÈÌæÇÑ ãØÚã ÇáÈÑÌ ) . - ÇáÏÞì (ãíÏÇä ÇáãÓÇÍÉ ) . - ÑãÓíÓ ( ãíÏÇä ÑãÓíÓ ) .
السعر :لا يوجد سعر مضاف للاعلان
الزيارات : 695
الاعلانات الجديدة

الاعلانات الاكثر مشاهدة

= (12333 )
= (10404 )
= (9213 )
= 128 (7036 )
= (6713 )