قم بتسجيل الدخول وتمتع بمزايا الموقع المتعددة . دخول | تسجيل جديد
دليل عقارات مصر شقق فيلات محلات اراضي مكاتب
اكتب اجندة : اعلانات مبوبة : ÇÚáÇäÇÊ ÇÎÑì : ãÇßíäÉ ÍÖæÑ æÇäÕÑÇÝ ÈÇáÈÕãå ÈÓÚÑ ÝÙíÚ ohhhhhhh


ãÇßíäÉ ÍÖæÑ æÇäÕÑÇÝ ÈÇáÈÕãå ÈÓÚÑ ÝÙíÚ ohhhhhhh


وصف الاعلانÇáÓÇÏÉ / ÇáãÍÊÑãíä¡¡¡
ÚäÇíÉ / ãÏíÑ ÇáãÔÊÑíÇÊ.
ÊÍíå ØíÈå æ ÈÚÏ ¡¡¡

íÓÚÏ ÔÑßÉ (Easy Solution) ÇáãÊÎÕÕÉ Ýí ÌãíÚ ÃäÙãÉ ÇáÇÊÕÇáÇÊ æ ÇáÃäÙãÉ ÇáÃãäíÉ æáÏíåÇ ÎÈÑÇÁ ãÊÎÕÕæä Ýí Êáß ÇáÃäÙãÉ Communication & Security & Control Systems Çä ÊÊÚÇæä ãÚßã æ íÔÑÝåÇ Ãä ÊÞÏã áÓíÇÏÊßã ÃÍÏË ÇáäÙã ÇáÊßäæáæÌíÉ ÇáÍÏíËÉ æãäåÇ:


1. Access Control (ãÇÑßÉ ZK Soft Ware - ãÇÑßÉ NAPCO ÇáÇãÑíßíÉ – ãÇÑßÉ ID WATCHER ÇáÇãÑíßíÉ)

• åæ äÙÇã íãßä ãä ÎáÇáÉ ÇáÊÍßã Ýì ÇáÇÈæÇÈ æÇáÓíØÑÉ Úáì ÇáÏÎæá æÇáÎÑæÌ æÊÍÏíÏ ÇáãÓÊÎÏãíä.
• Ðáß ÈÃÖÇÝÉ ßÇáæä ßåÑÈÇÆì Çæ ßÇáæä ãÛäÇØíÓì ááÈÇÈ Úáì ÍÓÈ äæÚ ÇáÈÇÈ (ÎÔÈ – ÍÏíÏ – ÒÌÇÌ – Çáãæäíæã)
• ÊæÝíÑ ãÕÏÑ ßåÑÈÇÆì ÏÇÆã ÈÌæÇÑ ÇáÈÇÈ ( Power Supply Unit) .
• íãßä ÇáÓíØÑÉ ãä ÎáÇá ÇáãÇßíäÉ ÈÃÍÏì ÇáØÑÞ ÇáÇÊíå ( ÇáÈÕãÉ – ÇáßÇÑÊ – ÇáßæÏ ÇáÓÑì)

2. Time Attendance (ãÇÑßÉ ZK Soft Ware - ãÇÑßÉ NAPCO ÇáÇãÑíßíÉ – ãÇÑßÉ ID WATCHER ÇáÇãÑíßíÉ)

• ÓÇÚÇÊ ÍÖæÑ æÇäÕÑÇÝ ááãæÙÝíä (ÈÇáÈÕãÉ – ÈÇáßÇÑÊ – ÇáßæÏ ÇáÓÑì )
• íãßä ãÑÇÞÈÉ ÍÖæÑ æÇäÕÑÇÝ ÇáãæÙÝíä ãä Ãí ãßÇä Ýí ÇáÚÇáã ÍíË Ãä ÇáãÇßíäÉ íãßä ÑÈØåÇ Úä ØÑíÞ ÇáÇäÊÑäÊ.
• ØÑÞ ãÎÊáÝÉ ááÇÊÕÇá ÈÇáÍÇÓÈ ÇáÂáí : RS232 / RS485 / TCP / IP .
• ÅãßÇäíÉ ÊæÕíáåÇ ÈÌåÇÒ ÇáßãÈíæÊÑ áÚãá äÓÎÉ ãä ÇáÈíÇäÇÊ ÇáÊí Úáì ÇáãÇßíäÉ.
• ÅãßÇäíÉ ÊÍæíá ÇáÈíÇäÇÊ ÇáãÍÝæÙÉ Åáí Excel Sheet æÃíÖÇ íãßä ÇáÊÍæíá Åáí ÇãÊÏÇÏÇÊ ÃÎÑí.
• ÍÝÙ ÇáÊÞÇÑíÑ ÇáäÇÊÌÉ Ýí ÃßËÑ ãä ÕíÛÉ ãËá : PDF . Excel. TXT

3. ßÇãíÑÇÊ ÇáãÑÇÞÈÉ (IP Camera) ( ãÇÑßÉ VIVOTEK ÇáÊÇíæÇäíÉ – ãÇÑßÉ ZAVIO ÇáÊÇíæÇäíÉ – ãÇÑßÉ IP WATCHER)

• ßÇãíÑÇÊ ááãÑÇÞÈÉ Úä ØÑíÞ ÇáÇäÊÑäÊ ãä Çì ãßÇä Ýì ÇáÚÇáã æÝì Çì æÞÊ.
• ÇáßÇãíÑÇÊ ÔÇãáÉ ÈÑäÇãÌ ÇáÊÔÛíá æÇáÊÓÌíá Úáì Çì ÌåÇÒ ßãÈíæÊÑ
• íãßä ÊæÝíÑ ÇÌåÒÉ NVR ááÊÓÌíá ÇáãÓÊÞá ÈÚíÏÇ Úä ÇÌåÒÉ ÇáßãÈíæÊÑ.
• ÇáãÑÇÞÈå ÈÇáÈÕæÊ æÇáÕæÑÉ
• ÇãßÇäíÉ ÇáÊÓÌíá ÚäÏ ÇáÍÑßÉ ÝÞØ Çæ ÇÎÊÑÇÞ ÇÌÓÇã ÍÑÇÑíÉ áãßÇä ÇáãÑÇÞÈÉ

4. (CCTV-DVR System) ßÇãíÑÇÊ ÇáãÑÇÞÈÉ ÇáÊáíÝÒíæäíÉ ( ãÇÑßÉ FINE ÇáÊÇíæÇíäÉ )

• ßÇãíÑÇÊ ãÑÇÞÈÉ ÏÇÎáíÉ
• ÇÌåÒÉ DVR Stand Alone ááÊÓÌíá ÇáãÓÊÞá ¡ ßÑæÊ DVR ááÊÓÌíá Úáì ÌåÇÒ ßãÈíæÊÑ.
• ÇáãÑÇÞÈÉ æÇáãÊÇÈÚÉ Úáì ãæäíÊæÑ ßãÇ íãßä ÊÞÓíã ÇáÔÇÔÉ Çáì 16 ßÇãíÑÇ
• ÇãßÇäíÉ ÇáãÑÇÞÈÉ ÇááíáíÉ

5. Gate ( ãÇÑßÉ GARRETT ÇáÇãÑíßíå – ãÇÑßÉ JEWON ÇáßæÑíå )

• ÃäÙãÉ ÇáßÔÝ Úä ÇáãÚÇÏä æÇáÃÓáÍÉ æÇáãÊÝÌÑÇÊ (ÈæÇÈÇÊ ÃãäíÉ – ÃÌåÒÉ ÊÝÊíÔ íÏæíÉ – ÃÌåÒÉ ãÑÇÞÈå ÌÑÇÌÇÊ æÇáÊÍßã Ýí ÇáÏÎæá æÇáÎÑæÌ - ÃÌåÒÉ ßÔÝ Úä ÇáãÊÝÌÑÇÊ – ÃÌåÒÉ X-Ray- ãÑÇíÇÊ ááÊÝÊíÔ ÃÓÝá æÏÇÎá ÇáÓíÇÑÇÊ æãÑÇÞÈÉ ÇáÌÑÇÌÇÊ).

6. Sound System ÃäÙãÉ ÇÐÇÚÉ ÏÇÎáíÉ ( ãÇÑßÉ TOA ÇáßæÑíÉ – ãÇÑßÉ JEDIA ÇáßæÑíÉ – ãÇÑßÉ TEAC ÇáßæÑíå)

• ÃäÙãÉ ÇáÅÐÇÚÉ ÇáÏÇÎáíÉ ææÍÏÇÊ ÇáäÏÇÁ ÇáÏÇÎáíÉ ( ÓãÇÚÇÊ – ãÇíßÇÊ – ÃãÈáíÝíÑ).

7. Intercoms ãÇÑßÉ FARFISA ÇáÇíØÇáíÉ

• ÃäÙãÉ ÇáÇäÊÑßæã ÇáÕæÊíÉ æ ÇáãÑÆíÉ (æÍÏÇÊ ÝÑÏíå ááÝíáÇÊ æÇáÔÞÞ ææÍÏÇÊ ÌãÇÚíÉ ááÚãÇÑÇÊ ÇáÓßäíÉ).

8. Fire Alarm ( ãÇÑßÉ HST ÇáÇäÌáíÒíÉ – ãÇÑßÉ TIROFIRE ÇáÇäÌáíÒíÉ – ãÇÑßÉ HOCHIKI ÇáÇäÌáíÒíÉ )

• ÃäÙãÉ ÇáÅäÐÇÑ ÇáãÈßÑ ááßÔÝ Úä ÇáÍÑíÞ æÊÍÏíÏ ãæÞÚÉ Úä ØÑíÞ ÍÓÇÓÇÊ ÏÎÇä æÍÓÇÓÇÊ ÍÑÇÑÉ æÍÓÇÓÇÊ ÛÇÒ.
• ÇäÙãÉ ÊÞáíÏíÉ æÇäÙãÉ ãÚäæäÉ

9. Intruder Detection) Theft Alarm) – ãÇÑßÉ TELITEK ÇÊÍÇÏ ÇæÑÈì

• ÃäÙãÉ ÇáÅäÐÇÑ ÇáãÈßÑÉ ááßÔÝ Úä ÇáÓÑÞÉ Ãæ ÇáÊÓáá.
• ÍÓÇÓÇÊ IR ÈÇáÍÑÇÑÉ ááÇÌÓÇã ÇáãÊÍÑßÉ
• ÍÓÇÓÇÊ ÇåÊÒÇÒ æÇÑÊÌÇÌ
• ÍÓÇÓÇÊ ááÒÌÇÌ

10. Barrier Gates (ãÇÑßÉ RIB ÇáÇíØÇáíÉ)

• ÇäÙãÉ ãÊßÇãáÉ æÍáæá áÍÓÇÈ ÚÏÏ ÓÇÚÇÊ ÇáÇäÊÙÇÑ ÏÇÎá ÇáÌÑÇÌÇÊ æÍÓÇÈ ÊßÇáíÝåÇ.

11. ÈæÇÈÇÊ Çãäíå ááãÍáÇÊ æÇáÇÓæÇÞ ÇáÊÌÇÑíÉ - ãÇÑßÉ ID Watcher ÇãÑíßì

• ÈæÇÈÇÊ ÊÕáÍ áãÍáÇÊ ÇáãáÇÈÓ ÍíË ÊÚãá ÈÇáÊÇÌÒ
• ÈæÇÈÇÊ ÊÕáÍ ááÓæÈÑ æãÇÑßÊ æÇáãßÊÈÇÊ æãÍáÇÊ ÊÓæíÞ ÇÏæÇÊ ÇáÊÌãíá ÊÚãá ÈÇááíÈæáÒ


 ÊÞÏã ÇáÔÑßÉ ÖãÇä Úáì ÌãíÚ ÇáÃÌåÒÉ áãÏÉ ÓäÉ ÖÏ ÚíæÈ ÇáÕäÇÚÉ ãä ÊÇÑíÎ ÇáÊÑßíÈ.
 ÊÞÏã ÇáÔÑßÉ ÎÏãÇÊ ÇáÊÑßíÈ æÇáÈÑãÌÉ æÇáÕíÇäÉ æÇáÊÏÑíÈ Úáì ÇÓÊÎÏÇã ÌãíÚ ÇáÃÌåÒÉ.
 ÊÞÏã ÇáÔÑßÉ ÎÏãÉ ÚÞæÏ ÕíÇäÉ ÈÚÏ ÇäÊåÇÁ ÝÊÑÉ ÇáÖãÇä ÈÃÓÚÇÑ ÎÇÕÉ áÌãíÚ ÇáÚãáÇÁ.
 äÚÊäí ÈÚãáÇÆäÇ ÇáßÑÇã æäÞÏã áåã ÃÚáí ãÓÊæí ãä ÎÏãÉ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈíÚ.æáßã ãäÇ ÝÇÆÞ ÇáÇÎÊÑÇã ¡¡¡.
ÇÏÇÑÉ ÇáãÈíÚÇÊ/æáíÏ ÝÑíÏ
0127495072


صورة الاعلان

لا يوجد صورة للاعلانتفاصيل المعلن

صاحب الاعلان : æáíÏ ÝÑíÏ
كل إعلانات صاحب الاعلان
الابلاغ عن إعلان مخالف
مراسلة صاحب الإعلان

تفاصيل الاعلان

تاريخ اضافة الاعلان : 2011-02-13
العنوان :ãÏíäÉ äÕÑ
السعر :0000
الزيارات : 806
الاعلانات الجديدة

الاعلانات الاكثر مشاهدة

= (12333 )
= (10404 )
= (9213 )
= 128 (7036 )
= (6713 )