قم بتسجيل الدخول وتمتع بمزايا الموقع المتعددة . دخول | تسجيل جديد
دليل عقارات مصر شقق فيلات محلات اراضي مكاتب
اكتب اجندة : اعلانات مبوبة : ÇáßÊÑæäíÇÊ : ãÇßíäÇÊ ÍÖæÑ æÇäÕÑÇÝ ÈåÇ ÇßÓÓ ßäÊÑæá Easy SOLUTION


ãÇßíäÇÊ ÍÖæÑ æÇäÕÑÇÝ ÈåÇ ÇßÓÓ ßäÊÑæá Easy SOLUTION


وصف الاعلانíÓÚÏ ÔÑßÉ (Easy Solution) ÇáãÊÎÕÕÉ Ýí ÌãíÚ ÃäÙãÉ ÇáÇÊÕÇáÇÊ æ ÇáÃäÙãÉ ÇáÃãäíÉ æáÏíåÇ ÎÈÑÇÁ ãÊÎÕÕæä Ýí Êáß ÇáÃäÙãÉ Communication & Security & Control Systems Çä ÊÊÚÇæä ãÚßã æ íÔÑÝåÇ Çä ÊÞÏã ßá ãÇ åæ ÌÏíÏ Ýì ÚÇáã ÇáÊßäæáæÌíÇ ÊáÈíÉ áÌãíÚ ÇÍÊíÇÌÇÊ ÚãáÇÆåÇ æÊÛØíÉ áÌãíÚ ÇÍÊíÇÌÇÊ ÇáÓæÞ ãä ÇáÇÌåÒÉ ÇáÊÃãíäíÉ.


1. Access Control – ÇäÙãÉ ÊÍßã Ýì ÇáÇÈæÇÈ (ÏÎæá – ÎÑæÌ – ÊÍÏíÏ ãÓÊÎÏãíä)

• åæ äÙÇã íãßä ãä ÎáÇáÉ ÇáÊÍßã Ýì ÇáÇÈæÇÈ æÇáÓíØÑÉ Úáì ÇáÏÎæá æÇáÎÑæÌ æÊÍÏíÏ ÇáãÓÊÎÏãíä.

• æÍÏÇÊ ÞÑÇÁÉ ßÑæÊ ããÛäØÉ æÈÑæßÓíãÊì Çæ ÈÇáÈÕãÉ æÇáÎÕÇÆÕ ÇáÈÔÑíÉ.

• ãÞÇÑäÉ ãáÇãÍ ÇáÔÎÕ ÈÇáãáÇãÍ ÇáãÓÌáÉ áå ÓÇÈÞÇ æÊÍÏíÏ ÍÏ ÇÞÕì ááãÊæÇÌÏíä Ýì ÇáãßÇä

• ãäÚ ÊæÇÌÏ ÔÎÕ ÈãÝÑÏÉ Ýì ãßÇä ãÚíä.

• ÇáÇäÐÇÑ ÈÊÑß ÇáÈÇÈ ãÝÊæÍÇ.

• ÇáÃäÐÇÑ ÈÝÊÍ ÇáÈÇÈ ÚäæÉ.

• ÇäÙãÉ ÎÇÕÉ ááãÕÇÚÏ ÇáßåÑÈÇÆíÉ.

• ÈÑÇãÌ ãÄãäÉ ÖÏ ãÍÇæáÉ ÇáÚÈË.

• ÇäÙãÉ ßÈíÑÉ æÇÎÑì ÇÞÊÕÇÏíÉ ááæÍÏÇÊ ÇáÕÛíÑÉ Ýì ÏæÇÆÑ ãÊßÇãáÉ ãÚ ÇáÇäÙãÉ ÇáÇÎÑì.

• ÌãíÚ ÇáÇßÓÓæÇÑÇÊ ÇááÇÒãÉ ãÊæÝÑÉ – ßÇáæä ßåÑÈÇÁ ¡ ßÇáæä ãÛäÇØíÓì ¡ ÒÑ ÎÑæÌ ¡ ÑíãæÊ ¡ ÈÇæÑ ÕÈáÇì.

2. Time Attendance - ãÇßíäÇÊ ÍÖæÑ æÇäÕÑÇÝ

• ÓÇÚÇÊ ÍÖæÑ æÇäÕÑÇÝ ááãæÙÝíä (ÈÇáÈÕãÉ – ÈÇáßÇÑÊ – ÇáßæÏ ÇáÓÑì )

• ÊÞÇÑíÑ æÇÝíÉ ááÍÖæÑ æÇáÇäÕÑÇÝ æÇáãÃãæÑíÇÊ .

• ÍÓÇÈ ÇáæÞÊ ÇáÇÖÇÝì áäÙã ÇáæÞÊ ÇáÊÞáÏíÉ æÇáãÑäÉ æÇáæÑÇÏì.

• íãßä ãÑÇÞÈÉ ÍÖæÑ æÇäÕÑÇÝ ÇáãæÙÝíä ãä Ãí ãßÇä Ýí ÇáÚÇáã ÍíË Ãä ÇáãÇßíäÉ íãßä ÑÈØåÇ Úä ØÑíÞ ÇáÇäÊÑäÊ.

• ØÑÞ ãÎÊáÝÉ ááÇÊÕÇá ÈÇáÍÇÓÈ ÇáÂáí : RS232 / RS485 / TCP / IP .

• ÅãßÇäíÉ ÊæÕíáåÇ ÈÌåÇÒ ÇáßãÈíæÊÑ áÚãá äÓÎÉ ãä ÇáÈíÇäÇÊ ÇáÊí Úáì ÇáãÇßíäÉ.

• ÅãßÇäíÉ ÊÍæíá ÇáÈíÇäÇÊ ÇáãÍÝæÙÉ Åáí Excel Sheet æÃíÖÇ íãßä ÇáÊÍæíá Åáí ÇãÊÏÇÏÇÊ ÃÎÑí.

• ÍÝÙ ÇáÊÞÇÑíÑ ÇáäÇÊÌÉ Ýí ÃßËÑ ãä ÕíÛÉ ãËá : PDF . Excel. TXT

• ãÇÑßÇÊ ãÊÚÏÏÉ æãæÏíáÇÊ ÈÃãßÇäíÇÊ ßËíÑÉ ãÎÊáÝÉ – ÇÓÚÇÑ ÇÞÊÕÇÏíÉ ÌÏÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ ÌÏÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ

 ÊÞÏã ÇáÔÑßÉ ÖãÇä Úáì ÌãíÚ ÇáÃÌåÒÉ áãÏÉ ÓäÉ ÖÏ ÚíæÈ ÇáÕäÇÚÉ ãä ÊÇÑíÎ ÇáÊÑßíÈ.
 ÊÞÏã ÇáÔÑßÉ ÎÏãÇÊ ÇáÊÑßíÈ æÇáÈÑãÌÉ æÇáÕíÇäÉ æÇáÊÏÑíÈ Úáì ÇÓÊÎÏÇã ÌãíÚ ÇáÃÌåÒÉ.
 ÊÞÏã ÇáÔÑßÉ ÎÏãÉ ÚÞæÏ ÕíÇäÉ ÈÚÏ ÇäÊåÇÁ ÝÊÑÉ ÇáÖãÇä ÈÃÓÚÇÑ ÎÇÕÉ áÌãíÚ ÇáÚãáÇÁ.
 äÚÊäí ÈÚãáÇÆäÇ ÇáßÑÇã æäÞÏã áåã ÃÚáí ãÓÊæí ãä ÎÏãÉ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈíÚ.
áãÒíÏ ãä ÇáãÚáæãÇÊ ÇÏÇÑÉ ÇáãÈíÚÇÊ:
æáíÏ ÝÑíÏ
Ê/0127495072
Waleid.easy@gmail.com
www.easy-solution-eg.com


صورة الاعلان

لا يوجد صورة للاعلانتفاصيل المعلن

صاحب الاعلان : æáíÏ ÝÑíÏ
كل إعلانات صاحب الاعلان
الابلاغ عن إعلان مخالف
مراسلة صاحب الإعلان

تفاصيل الاعلان

تاريخ اضافة الاعلان : 2011-03-30
العنوان :33ÇáÓæíÓÑì ÇáÍì ÇáÚÇÔÑ ãÏíäÉ äÕÑ
السعر :00000
الزيارات : 747
الاعلانات الجديدة

الاعلانات الاكثر مشاهدة

= (12333 )
= (10404 )
= (9213 )
= 128 (7036 )
= (6713 )