قم بتسجيل الدخول وتمتع بمزايا الموقع المتعددة . دخول | تسجيل جديد
دليل عقارات مصر شقق فيلات محلات اراضي مكاتب
اكتب اجندة : اعلانات مبوبة : ÇáßÊÑæäíÇÊ : ÇäÙãÉ ÍÖæÑ æ ÇäÕÑÇÝ ÇãÑíßí ÈÎÕæãÇÊ åÇÆáå ãä ÔÑßÉ ãÕÑ ÓãÇÑÊ ÓáíæÔä ÈÕäÇÚå ÇãÑíßí ÊÑßíÈ ãÌÇäí ÓæÝÊ æíÑ ãÌÇäí ÚÑÈí ÇäÌáíÒí


ÇäÙãÉ ÍÖæÑ æ ÇäÕÑÇÝ ÇãÑíßí ÈÎÕæãÇÊ åÇÆáå ãä ÔÑßÉ ãÕÑ ÓãÇÑÊ ÓáíæÔä ÈÕäÇÚå ÇãÑíßí ÊÑßíÈ ãÌÇäí ÓæÝÊ æíÑ ãÌÇäí ÚÑÈí ÇäÌáíÒí


وصف الاعلانÔÑßÉ ãÕÑ ÓãÇÑÊ ÓáíæÔä ÇÍÏì ÔÑßÇÊ ÇáÇäÙãÉ ÇáÃãäíÉ ÇáÊí ÈÑÚÊ Ýí ÊØæíÑ ÇáÃÌåÒÉ ÇáÇãäíÉ ÍÓÈ ÅÍÊíÇÌÇÊ ÇáÚãíá ÈÏà ãä ÇáÔÑßÇÊ ÇáÕÛíÑå Åáì ÇáÔÑßÇÊ æÇáãÕÇäÚ ÇáßÈÑì ÝÈÝÖá Çááå ÊÚÇáì ÅÓÊØÚäÇ Ãä äáÈì ÌãíÚ ÅÍÊíÇÌÇÊ ÚãáÇÆäÇ ÇáßÑÇã ÈÃÚáì ÌæÏå æÃÞá ÓÚÑ Ýí ÝÊÑÉ æÌíÒå ãä ÇáÒãä ææÝÑäÇ ßá ãÇåæ ÌÏíÏ Ýí ÇäÙãÉ ÇáÍÖæÑ æÇáÇäÕÑÇÝ æßÇãíÑÇÊ ÇáãÑÇÞÈÉ æÇáÇßÓÓ ßäÊÑæá ááÊÍßã Ýí ÝÊÍ æÛáÞ ÇáÃÈæÇÈ
æÃÕÈÍÊ ÇáÃäÙãÉ Ýí ãÊäÇæá ÇáÌãíÚ æåÐÇ ãÇ ÓÚíäÇ áÊÍÞíÞå ææÝÞäÇ Çááå Ýíå

æÍÑÕÇð ãäÇ Úáì ÊÞÏíã ßá ãÇåæ ÌÏíÏ ãä ÚÑæÖ ããíÒå æÊÎÝíÖÇÊ åÇÆáå äÞÏã ÃÍÏË ÃäÙãÉ ÇáÍÖæÑ æÇáÇäÕÑÇÝ ÈÊßäæáæÌíÇ ÃãÑíßíÉ ÊÊãÊÚ ÈÌæÏÉ ÚÇáíÉ æÓÚÑ ããíÒ

ãÇÑßÉ ID Watcher ÈÌãíÚ ãæÏíáÇÊåÇ IDF1500 .IDF3000. IDF8000 . IDR8000
ÈÎÕæãÇÊ åÇÆáå æÚÑæÖ ããíÒå Ýí ãÊäÇæá ÇáÌãíÚ
ãæÏíá IDF 1500
- ãÇßíäÉ ÍÖæÑ æÇäÕÑÇÝ ÔÇãáÉ ÞÇÑÆ ÈÕãÉ + ÇáßæÏ ÇáÓÑì + Access Control , æÇáÈÑÇãÌ ÇáÇÒãÉ ááÊÔÛíá æÔÇãáÉ æÔÇãáÉ ÇáßÇÈá ÇáÇÒã ááÊæÕíá ÈÇáßãÈíæÊÑ¡ ÔÇãáÉ TCP/IP.
** 1500 ãÓÊÎÏã ¡¡ ÊÎÒíä 50000 ÍÑßÉ ÏÇÎá ÐÇßÑÉ ÇáãÇßíäÉ **


ãæÏíá IDF3000
- ãÇßíäÉ ÍÖæÑ æÇäÕÑÇÝ ÔÇãáÉ ÞÇÑÆ ÈÕãÉ + ÞÇÑÆ Proximity + ÇáßæÏ ÇáÓÑì , æÇáÈÑÇãÌ ÇáÇÒãÉ ááÊÔÛíá æÔÇãáÉ ÚÏÏ 4 ãÝÊÇÍ æÙÇÆÝ ¡ æÔÇãáå Interface USB ¡ æÔÇãáÉ ÇáßÇÈá ÇáÇÒã ááÊæÕíá ÈÇáßãÈíæÊÑ¡ ÔÇãáÉ TCP/IP¡ ÊÚãá áæÍÉ ÇáãÝÇÊíÍ ÝíåÇ ÈÇááãÓ.
** 5000 ãÓÊÎÏã ¡¡ ÊÎÒíä 100000 ÍÑßÉ ÏÇÎá ÐÇßÑÉ ÇáãÇßíäÉ **

ãæÏíá IDR8000
- ãÇßíäÉ ÍÖæÑ æÇäÕÑÇÝ ÔÇãáÉ ÞÇÑÆ Proximity æÇáÈÑÇãÌ ÇááÇÒãÉ ááÊÔÛíá ÈÇááÛÉ ÇáÅäÌáíÒíÉ æÔÇãáÉ ÚÏÏ 4 ãÝÊÇÍ æÙÇÆÝ ¡¡ æÔÇãáÉ USB Interface ¡æÔÇãáÉ ÇáßÇÈá ÇááÇÒã ááÊæÕíá ÈÇáßãÈíæÊÑ¡ ÔÇãáÉ TCP/IP ¡ ÈåÇ ÚÏÏ 2ÑíáÇí íãßä ÇáÊÍßã Ýí ÝÊÍ ÇáÈÇÈ + Ãì æÙíÝÉ ÃÎÑì.
** 8000 ãÓÊÎÏã ¡¡ ÊÎÒíä 100000 ÍÑßÉ ÏÇÎá ÐÇßÑÉ ÇáãÇßíäÉ **

ãæÏíá IDF8000
- ãÇßíäÉ ÍÖæÑ æÇäÕÑÇÝ ÔÇãáÉ ÞÇÑÆ ÈÕãÉ + ÞÇÑÆ Proximity æÇáÈÑÇãÌ ÇáÇÒãÉ ááÊÔÛíá ÈÇááÛÉ ÇáÇäÌáíÒíÉ Linux (ÛíÑ ÔÇãáÉ Converter ) ¡ æÔÇãáÉ ÚÏÏ 4 ãÝÊÇÍ æÙÇÆÝ ¡¡ æÔÇãáå Interface USB ¡ æÔÇãáÉ ÇáßÇÈá ÇáÇÒã ááÊæÕíá ÈÇáßãÈíæÊÑ¡ ÔÇãáÉ TCP/IP¡ ÈåÇ ÚÏÏ 2 ÑíáÇí íãßä ÇáÊÍßã Ýì ÝÊÍ ÇáÈÇÈ + Ãì æÙíÝÉ ÃÎÑì
** 8000 ãÓÊÎÏã ¡¡ ÊÎÒíä 100000 ÍÑßÉ ÏÇÎá ÐÇßÑÉ ÇáãÇßíäÉ **

ÊÞÏã ÇáÔÑßÉ ÖãÇä Úáì ÌãíÚ ÇáÃÌåÒÉ áãÏÉ ÓäÉ ÖÏ ÚíæÈ ÇáÕäÇÚÉ ãä ÊÇÑíÎ ÇáÊÑßíÈ.
ÊÞÏã ÇáÔÑßÉ ÎÏãÇÊ ÇáÊÑßíÈ æÇáÈÑãÌÉ æÇáÕíÇäÉ æÇáÊÏÑíÈ Úáì ÇÓÊÎÏÇã ÌãíÚ ÇáÃÌåÒÉ.
ÊÞÏã ÇáÔÑßÉ ÎÏãÉ ÚÞæÏ ÕíÇäÉ ÈÚÏ ÇäÊåÇÁ ÝÊÑÉ ÇáÖãÇä ÈÃÓÚÇÑ ÎÇÕÉ áÌãíÚ ÇáÚãáÇÁ.
äÚÊäí ÈÚãáÇÆäÇ ÇáßÑÇã æäÞÏã áåã ÃÚáí ãÓÊæí ãä ÎÏãÉ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈíÚ.
ÌãíÚ ÇáãæÏíáÇÊ ID Ãí íãßäß ãÑÇÞÈÉ ÍÑßÇÊ ÇáÍÖæÑ æÇáÇäÕÑÇÝ Úä ØÑíÞ ÇáÇäÊÑäÊ ãä Ãí ãßÇÊ Ýí ÇáÚÇáã

ÅÊÕá ÇáÇä æÊãÊÚ ÈÚÑæÖäÇ ÇáÔåÑíå ÇáããíÒå Úáì ÇáÇßÓÓ ßäÊÑæá æßÇãíÑÇÊ ÇáãÑÇÞÈÉ æÃäÙãÉ ÇáÍÖæÑ æÇáÇäÕÑÇÝ æÇáÈæÇÈÇÊ ÇáÇãäíå
ÇáÃä æáÝÊÑå ãÍÏæÏå ÓæÝÊ æíÑ ÚÑÈí æÇäÌáíÒí ãÌÇäÇð Úáì ÌãíÚ ÇáãäÊÌÇÊ æÇáÊÑßíÈ ãÌÇäÇð + ÇáÌæÇÆÒ ÇáÚíäíÉ ÇáÊí ÊãäÍåÇ áß ÔÑßÊäÇ æßÑæÊ ãÌÇäíå ãÚ ÇáÚÑæÖ

áÇ ÊÊÑÏ Ýí Ãä ÊäÖã Åáì ÓÇÈÞÉ ÃÚãÇá ÊÍæí ÇáßËíÑ ãä ÃÓãÇÁ ÇáÔÑßÇÊ æÇáãÕÇäÚ ÇáßÈÑì
íÓÚÏäÇ ÅäÖãÇãß ÅáíäÇ áÐÇ ÝäÍä áÇ äÓÚì Åáì ÇáãÇÏå ÝÞØ æáßääÇ äÓÚì Åáì ßÓÈ Úãíá ÏÇÆã áÏíäÇ íÓÚÏ ÈËÞÊäÇ ßãÇ äÓÚÏ ÈÇáÊÚÇãá ãÚå


ááÅÓÊÚáÇã
ÅÏÇÑÉ ÇáãÈíÚÇÊ
ÇáãåäÏÓÉ / ÊÛÑíÏ ÏíÇÈ
0020143539884


صورة الاعلان

لا يوجد صورة للاعلانتفاصيل المعلن

صاحب الاعلان : eng.taghreed
كل إعلانات صاحب الاعلان
الابلاغ عن إعلان مخالف
مراسلة صاحب الإعلان

تفاصيل الاعلان

تاريخ اضافة الاعلان : 2010-04-14
العنوان :ãÕÑ
السعر :لا يوجد سعر مضاف للاعلان
الزيارات : 987
الاعلانات الجديدة

الاعلانات الاكثر مشاهدة

= (12333 )
= (10404 )
= (9213 )
= 128 (7036 )
= (6713 )