قم بتسجيل الدخول وتمتع بمزايا الموقع المتعددة . دخول | تسجيل جديد
دليل عقارات مصر شقق فيلات محلات اراضي مكاتب
اكتب اجندة : اعلانات مبوبة : ÇáßÊÑæäíÇÊ : ËáÇÌÉ ÑÇÓì ËáÇÌÉ ÚÑÖ ËáÇÌÉ ßæäÊÑ ËáÇÌÉ ÓáÇØÇÊ ÇíÓ ãíßÑ ãÇßíäÉ ËáÌ ÔÑßÉ ÌíÓì ÊÑíÏ


ËáÇÌÉ ÑÇÓì ËáÇÌÉ ÚÑÖ ËáÇÌÉ ßæäÊÑ ËáÇÌÉ ÓáÇØÇÊ ÇíÓ ãíßÑ ãÇßíäÉ ËáÌ ÔÑßÉ ÌíÓì ÊÑíÏ


وصف الاعلانËáÇÌÉ ÑÇÓì – ËáÇÌÉ ÚÑÖ – ËáÇÌÉ ßæäÊÑ – ËáÇÌÉ ÓáÇØÇÊ - ÇíÓ ãíßÑ – ãÇßíäÉ ËáÌ ( ÔÑßÉ ÌíÓì ÊÑíÏ )


ËáÇÌÉ ãÔÑæÈÇÊ - ËáÇÌÉ ÑÇÓì – ËáÇÌÉ ÚÑÖ – ËáÇÌÉ ßæäÊÑ
– ÊáÇÌÉ ÓáÇØÇÊ - ÇíÓ ãíßÑ – ãÇßíäÉ ËáÌ - ËáÇÌÉ ÊÈÑíÏ – ËáÇÌÉ ÊÌãíÏ – ËáÇÌÉ ßÇæäÊÑ–
ËáÇÌÉ ÓáÇØÇÊ - ËáÇÌÉ ÒÌÇÌÇÊ ááÈÇÑ ÇäÏÑ ßæäÊÑ – ËáÇÌÉ ãÔÑæÈÇÊ -
– ÛáÇíÉ ãíÇå - æÍÏÉ ÚÑÖ ÚÕÇÆÑ – ÈÇä ãÇÑì ÓíÝíäÌ ÏÔ – ÑÝ ÍÇÆØì – ÚÕÇÑÉ -

ãæÞÏ ÛÇÒ – ãæÞÏ ßåÑÈÇÁ – ÌÑíáÉ ÛÇÒ – ÌÑíáÉ ßåÑÈÇÁ – ÌÑíáÉ ÝÍã ÛÇÒ - ãæÞÏ – ÈæÊÇÌÇÒ – ÌÑíá – ãÞáÇÉ ÈØÇØÓ – ÞáÇíå - ÌÑíá ÓäÏæíÔ -
ÝÑä ÈíÊÒÇ – ÝÑä ßæäÝßÔä – ÝÑä ÏæÇÑ – ÝÑä ÓíÑ –
ãÖÑÈ ÈíÖ - ãÖÑÈ ÚÌíä – ÚÌÇäÇÊ - ãÖÑÈ ÔæÑÈÉ – ãÖÑÈ – ÚÌÇä –-
– ÈÇÓÊÇ ßæßÑ ÛÇÒ – ÈÇÓÊÇ ßæßÑ ßåÑÈÇÁ – ÞáÇíÉ ÛÇÒ – ÍáÉ ÞáÇÈÉ ÛÇÒ – ÞáÇíÉ ßåÑÈÇÁ
– ÍáÉ ÈÎÇÑíÉ ßåÑÈÇÁ – ÍáÉ ÞáÇÈÉ ßåÑÈÇÁ – ÍáÉ ÔæÑÈÉ - ÊÔÇÑßæá ÝÍã ÛÇÒ – ÈæáíäÌ ÈÇä
– ÍáÉ ÔæÑÈÉ ÇÓÊÇíáÓ - ÍáÉ ÔæÑÈÉ ÓÊíá – ÍáÉ ÔæÑÈÉ ãÚÏä - Íáå ÔæÑÈå - Íáå ÇÑÒ -
- ÍáÉ ÈÎÇÑíÉ ÛÇÒ – ÈæáíäÌ ÈÇä – ÈÇä ãÇÑì ßåÑÈÇÁ -
- ÞØÇÚÉ áÍæã – ãÝÑãÉ áÍæã – ãäÔÇÑ áÍæã – ãßÈÓ ÈÑÌÑ - ÈæíáíäÌ ÈÇä – ÊáÊäÌ ÈÇä - ãÝÑãå áÍæã – ÓáÇíÒÑ – ÞØÇÚå ÎÖÑæÇÊ – ÞØÇÚå áÍæã
– ÞØÇÚÉ ÎÖÑæÇÊ – ÞÔÇÑÉ ÈØÇØÓ – ÑÍÇíÉ – ãÇßíäÉ åæÊ ÏæÌ – ÞáÇíÉ - ÝÑä ßæäÝßÔä -
- ÇíÓ ãíßÑ – ÇíÓ ãíßÑ ãÌÑæÔ – ÇíÓ ãíßÑ ËáÌ ãÌÑæÔ
– ÛÓÇáÉ ÇßæÇÈ – ÛÓÇáÉ ÇØÈÇÞ åæÏ äÇíÈ – ÛÓÇáÉ ÇØÈÇÞ 1300 ØÈÞ - ÛÓÇáå ÇØÈÇÞ - ÛÓÇáå ÇßæÇÈ – ÛÓÇáå åæÏ ÊÇíÈ - ÛÑÝ ÊÈÑíÏ – ÛÑÝå ãÈÑÏå – ÛÑÝå ÊÌãíÏ
– ÎáÇØ – ÎáÇØ ÈÑÇãÌ ãÊÚÏÏÉ - ÎáÇØ ÚÕÇÆÑ – ãÈÑÏ ÚÕÇÆÑ – ãÇßíäÉ ÌÑÇäíÊÇ – ãíáß Ôíß
- æÇÝáÒ – ãÇßíäå ßÑíÈ – ÓæÈ ßÇÊá
– ÚÕÇÑÉ ÝæÇßå æÌÒÑ - ãØÍäÉ ÊæÇÈá – ÊæÓÊÑ ÏæÇÑ – ãíáß Ôíß – ÌÑÇÔ ËáÌ
ãÇßíäÉ æÇÝá – ãÓÎä ÇØÚãÉ – ÝÑÇÏÉ ÚÌíä – æÍÏÉ ÊÓÎíä
– åæÊ ÈáíÊ ÓíÑÇíß ÝáÇÊ – åæÊ ÈáíÊ ÓíÑÇãíß ãåÔÑ – ãíßÑææíÝ
– ãÓØÍ ÓíÑÇãíß 2 Úíä – ãÓØÍ 2 Úíä ßåÑÈÇÁ ÈáÊ Çä
- ãÇßíäÉ ÈÑÊÞÇá + áíãæä + ÌÑíÈ ÝÑæÊ
– ãØÍäÉ ÞåæÉ – ãÇßíäÉ ÞåæÉ - ÝáÊÑ ÞåæÉ - ãÇßíäÉ ÞåæÉ ÇÊæãÇÊíß – ãÇßíäÉ ÇÓÈÑÓæ - ãÇßíäå ÞåæÉ
ãÇäæíá – ãÇßíäå ÞåæÉ 2 ÐÑÇÚ – ãØÍäå Èä -
ÓæÝÊíäÑ – ãÔÑæÈÇÊ ÓÇÎäÉ .

* ãÚÏÇÊ ãÍáì ( ÊÑÇÈíÒÇÊ - æÍÏÉ ÇÑÝÝ – ÇÍæÇÖ – ÇåæÇÏ – ÑÝ ÍÇÆØì – ãÚÏÇÊ ÇáÎØ ÇáÓÇÎä )


* ãÇÑßÇÊ ÚÇáãíÉ ( ãäÊÌÇÊ æãæÏíáÇÊ ãÊäæÚÉ )
* ãÚÏÇÊ ãÍáì ( ÊÑÇÈíÒÇÊ - æÍÏÉ ÇÑÝÝ – ÇÍæÇÖ – ÇåæÇÏ – ÑÝ ÍÇÆØì – ãÚÏÇÊ ÇáÎØ ÇáÓÇÎä )
* ÖãÇä æÎÏãÉ ãÊãíÒÉ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈíÚ

ááÇÊÕÇá : ÔÑßÉ ÌíÓì ÊÑíÏ ááÊÌÇÑÉ Ô.ã.ã

ÇáÊáíÝÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜæä : 37629881 - 37604939
ÝÇßÜÜÜÜÜÓ : 37629881
ÇáÎØ ÇáÓÇÎä : 01113336070

ÇáÚäæÇä : 3 Ô ØíÈÉ ãä ÌÇãÚÉ ÇáÏæá ÇáÚÑÈíÉ ÈÌæÇÑ ãØÚã ÞÏæÑÉ – ÇáãåäÏÓíä

صورة الاعلان

لا يوجد صورة للاعلانتفاصيل المعلن

صاحب الاعلان : nogahany38
كل إعلانات صاحب الاعلان
الابلاغ عن إعلان مخالف
مراسلة صاحب الإعلان

تفاصيل الاعلان

تاريخ اضافة الاعلان : 2012-03-17
العنوان : 3 Ô ØíÈÉ ãä ÌÇãÚÉ ÇáÏæá ÇáÚÑÈíÉ ÈÌæÇÑ ãØÚã ÞÏæÑÉ – ÇáãåäÏÓíä
السعر :لا يوجد سعر مضاف للاعلان
الزيارات : 528
الاعلانات الجديدة

الاعلانات الاكثر مشاهدة

= (12333 )
= (10404 )
= (9213 )
= 128 (7036 )
= (6713 )