قم بتسجيل الدخول وتمتع بمزايا الموقع المتعددة . دخول | تسجيل جديد
دليل عقارات مصر شقق فيلات محلات اراضي مكاتب
اكتب اجندة : اعلانات مبوبة : ÇáßÊÑæäíÇÊ : ÊÌåíÒÇÊ ÇáãØÇÚã – ÊÌåíÒÇÊ ÇáÝäÇÏÞ (ÔÑßÉ ÌíÓì ÊÑíÏ)


ÊÌåíÒÇÊ ÇáãØÇÚã – ÊÌåíÒÇÊ ÇáÝäÇÏÞ (ÔÑßÉ ÌíÓì ÊÑíÏ)


وصف الاعلانÊÌåíÒÇÊ ÇáãØÇÚã – ÊÌåíÒÇÊ ÇáÝäÇÏÞ (ÔÑßÉ ÌíÓì ÊÑíÏ)ËáÇÌÉ ãÔÑæÈÇÊ - ËáÇÌÉ ÑÇÓì – ËáÇÌÉ ÚÑÖ – ËáÇÌÉ ßæäÊÑ
– ÊáÇÌÉ ÓáÇØÇÊ - ÇíÓ ãíßÑ – ãÇßíäÉ ËáÌ - ËáÇÌÉ ÊÈÑíÏ – ËáÇÌÉ ÊÌãíÏ – ËáÇÌÉ ßÇæäÊÑ–
ËáÇÌÉ ÓáÇØÇÊ - ËáÇÌÉ ÒÌÇÌÇÊ ááÈÇÑ ÇäÏÑ ßæäÊÑ – ËáÇÌÉ ãÔÑæÈÇÊ -
– ÛáÇíÉ ãíÇå - æÍÏÉ ÚÑÖ ÚÕÇÆÑ – ÈÇä ãÇÑì ÓíÝíäÌ ÏÔ – ÑÝ ÍÇÆØì – ÚÕÇÑÉ -

ãæÞÏ ÛÇÒ – ãæÞÏ ßåÑÈÇÁ – ÌÑíá ÛÇÒ – ÌÑíá ßåÑÈÇÁ – ÌÑíá ÝÍã ÛÇÒ - ãæÞÏ – ÈæÊÇÌÇÒ – ÌÑíá – ãÞáÇÉ ÈØÇØÓ – ÞáÇíå - ÌÑíá ÓäÏæíÔ -
ÝÑä ÈíÊÒÇ – ÝÑä ßæäÝßÔä – ÝÑä ÏæÇÑ – ÝÑä ÓíÑ –
ãÖÑÈ ÈíÖ - ãÖÑÈ ÚÌíä – ÚÌÇäÇÊ - ãÖÑÈ ÔæÑÈÉ – ãÖÑÈ – ÚÌÇä –-
– ÈÇÓÊÇ ßæßÑ ÛÇÒ – ÈÇÓÊÇ ßæßÑ ßåÑÈÇÁ – ÞáÇíÉ ÛÇÒ – ÍáÉ ÞáÇÈÉ ÛÇÒ – ÞáÇíÉ ßåÑÈÇÁ
– ÍáÉ ÈÎÇÑíÉ ßåÑÈÇÁ – ÍáÉ ÞáÇÈÉ ßåÑÈÇÁ – ÍáÉ ÔæÑÈÉ - ÊÔÇÑßæá ÝÍã ÛÇÒ – ÈæáíäÌ ÈÇä
– ÍáÉ ÔæÑÈÉ ÇÓÊÇíáÓ - ÍáÉ ÔæÑÈÉ ÓÊíá – ÍáÉ ÔæÑÈÉ ãÚÏä - Íáå ÔæÑÈå - Íáå ÇÑÒ -
- ÍáÉ ÈÎÇÑíÉ ÛÇÒ – ÈæáíäÌ ÈÇä – ÈÇä ãÇÑì ßåÑÈÇÁ -
- ÞØÇÚÉ áÍæã – ãÝÑãÉ áÍæã – ãäÔÇÑ áÍæã – ãßÈÓ ÈÑÌÑ - ÈæíáíäÌ ÈÇä – ÊáÊäÌ ÈÇä - ãÝÑãå áÍæã – ÓáÇíÒÑ – ÞØÇÚå ÎÖÑæÇÊ – ÞØÇÚå áÍæã* ãÚÏÇÊ ãÍáì ( ÊÑÇÈíÒÇÊ - æÍÏÉ ÇÑÝÝ – ÇÍæÇÖ – ÇåæÇÏ – ÑÝ ÍÇÆØì – ãÚÏÇÊ ÇáÎØ ÇáÓÇÎä )


* ãÇÑßÇÊ ÚÇáãíÉ ( ãäÊÌÇÊ æãæÏíáÇÊ ãÊäæÚÉ )
* ãÚÏÇÊ ãÍáì ( ÊÑÇÈíÒÇÊ - æÍÏÉ ÇÑÝÝ – ÇÍæÇÖ – ÇåæÇÏ – ÑÝ ÍÇÆØì – ãÚÏÇÊ ÇáÎØ ÇáÓÇÎä )
* ÖãÇä æÎÏãÉ ãÊãíÒÉ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈíÚ

ááÇÊÕÇá : ÔÑßÉ ÌíÓì ÊÑíÏ ááÊÌÇÑÉ Ô.ã.ã


ÇáÊáíÝÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜæä : 37629881 - 37604939
ÝÇßÜÜÜÜÜÓ : 37629881
ÇáÎØ ÇáÓÇÎä : 01113336070


ÇáÚäæÇä : 3 Ô ØíÈÉ ãä ÌÇãÚÉ ÇáÏæá ÇáÚÑÈíÉ ÈÌæÇÑ ãØÚã ÞÏæÑÉ – ÇáãåäÏÓíä


jessytrade.com ÇáãæÞÚ ÇáÇáßÊÑæäì :صورة الاعلان

لا يوجد صورة للاعلانتفاصيل المعلن

صاحب الاعلان : nogahany38
كل إعلانات صاحب الاعلان
الابلاغ عن إعلان مخالف
مراسلة صاحب الإعلان

تفاصيل الاعلان

تاريخ اضافة الاعلان : 2012-05-24
العنوان : 3 Ô ØíÈÉ ãä ÌÇãÚÉ ÇáÏæá ÇáÚÑÈíÉ ÈÌæÇÑ ãØÚã ÞÏæÑÉ – ÇáãåäÏÓíä
السعر :لا يوجد سعر مضاف للاعلان
الزيارات : 471
الاعلانات الجديدة

الاعلانات الاكثر مشاهدة

= (12333 )
= (10404 )
= (9213 )
= 128 (7036 )
= (6713 )