قم بتسجيل الدخول وتمتع بمزايا الموقع المتعددة . دخول | تسجيل جديد
دليل عقارات مصر شقق فيلات محلات اراضي مكاتب


ÇäÙãÉ ÇãäíÉ æÑÞÇÈÉ


وصف الاعلانäÊÔÑÝ äÍä ÔÑßÉ ÇáÑÍãÉ ááÊßäæáæÌíÇ ÇáÇãäíÉ æÇáãÞÇæáÇÊ ÈæÖÚ ÎÈÑÇÊäÇ æãÚáæãÇÊäÇ æÎÏãÊäÇ ÊÍÊ ØáÈßã
æÊÕÑÝßã ÍíË ÇääÇ ãæÒÚ ãÚÊãÏ áßÈÑì ÇáÔÑßÇÊ ÇáÚÇáãíÉ ÇáãÊÎÕÕÉ Ýì ÊÕãíã æÊæÑíÏ æÊÑßíÈ
æÕíÇäÉ ÌãíÚ ÃäÙãÉ ÇáÊíÇÑ ÇáÎÝíÝ æÇáÃäÙãÉ ÇáÃãäíÉ ßÇáÊÇáì :-
ÇæáÇñ:-äÙÇã ÇäÐÇÑ ÇáÍÑÇÆÞ (Fire Alarm Systems ) ÈÇäæÇÚÉ :-
• ÇáÇäÐÇÑ ÇáÊÞáíÏì(Fire Alarm Conventional Sys )
• ÇáÇäÐÇÑ ÇáãÚäæä (Fire Alarm Addressable Sys )
• ÇáÇäÐÇÑ ÖÏ ÊÓÑÈ ÇáÛÇÒ (Gas Detector )
ËÇäíÇñ:- ÃäÙãÉ ÇáÇØÝÇÁ ááÍÑÇÆÞ _ ( Fire Fighting sys )
• ÇáÇØÝÇÁ ÈÛÇÒ ËÇäì ÇßÓíÏ ÇáßÑÈæä (CO2 Fire Fighting Sys)
• ÇáÇØÝÇÁ ÈÛÇÒ FM200
• ÇáÇØÝÇÁ ÈÇáÖÈÇÈ (Water Mist Fire Fighting )
• ÇáÇØÝÇÁ ÇáÊáÞÇÆì ÈÇáÑÔÇÔÇÊ ÇáãÇÁ (Automatec Sprinkler Sys)
• ÇáÇØÝÇÁ ÈÇáãÇÏÉ ÇáÑÛæíÉ (Foam Sys )
• ÇáÇØÝÇÁ ÈÕäÇÏíÞ ÇáÍÑíÞ (Fire House Cabient)
• ÇØÝÇÁ ÇáåæÏ (Hood Fire Fighting Sys)
• ØÝÇíÇÊ ÇáÍÑíÞ(Fire Extingusher)
ËÇáËÇ:- :- äÙÇã ÇáÇäÐÇÑ ÖÏ ÇáÓÑÞÉ (Intrusion Sys)
( áæÍÇÊ – ÍÓÇÓÇÊ ÍÑßÉ – ÍÓÇÓÇÊ ßÓÑ ÇáÒÌÇÌ – ÍÓÇÓÇÊ ÝÊÍ ÇáÃÈæÇÈ – ÓÇÑíäÉ – ÏæÇÓÇÊ )
ÑÇÈÚÇñ:-ÇäÙãÉ ÃßÓÓ ßäÊÑæá(Access Control Sys)&ÃäÙãÉ ÃÌåÒÉ ÇáÇäÊÑßã .(InterCome Sys)
(ÕæÊì æãÑÆì- ÓÇÚÇÊ ÈÇáÈÕãÉ ÇáÇÕÇÈÚ - ÈÇáßÇÑÊ – ÈÇáßæÏ – ÈÈÕãÉ ÇáæÌå – ÈÑÇãÌ ÇáÊÔÛíá ÇáÎÇÕÉ ÈåÇ ) – ( ÈæÇÈÇÊ ÇáÌÑÇÌÇÊ ÇáÃÝÞíÉ æÇáÑÃÓíÉ )

ÎÇãÓÇñ:-ÃäÙãÉ ÇáÅÐÇÚÉ ÇáÏÇÎáíÉ(Sound Systems)
( ãßÈÑÇÊ ÇáÕæÊ – ÓãÇÚÇÊ ÓÞÝ æÍÇÆØ – ãíßÑÝæäÇÊ – ãÇÒÌ – Óì Ïì – ÑÇÏíæ ÇÝ Çã )
ÓÇÏÓÇ:äÙÇã ÇáãÑÇÞÈÉ ÇáÊáíÝÒíæäíÉ (CCTV) ÈÌãíÚ ÇäæÇÚÉ æãÔÊãáÇÊå
ÃäÙãÉ ßÇãíÑÇÊ ÇáãÑÇÞÈÉ
( ËÇÈÊÉ – ãÊÍÑßÉ – ÎÇÑÌíÉ – ÏÇÎáíÉ – ÐÇÊ ÇáÑÄíÉ ÇááíáíÉ – ÇáÚÇãáÉ Úáì ÔÈßÉ ÇáÇäÊÑäÊ – ÃÌåÒÉ ÇáÊÓÌíá ÇáãÑÆì (DVR&NVR)– ÃÌåÒÉ ÇáãÇÊÑíßÓ – æÍÏÇÊ ÇáÊÍßã ÈÇáßÇãíÑÇÊ – ãÞæíÇÊ ÇáÅÔÇÑÉ – ÔÇÔÇÊ ÇáÚÑÖ – ÇáÈÑæÌíßÊæÑ )
ÓÇÈÚÇñ:- ÃäÙãÉ ÇáÓäÊÑÇáÇÊ ÇáÑÞãíÉ æÚÏÏ ÇáÊáíÝæä(- PBX Sys Analouge&Digital (
(ßÈÇÆä - ÚÏÏ ÊáíÝæä -ßÑæÊ -ÝÑíã )
ËÇãäÇñ:-- ÃäÙãÉ ÇáÍãÇíÉ ááãäÔÇÊ
( ÈæÇÈÇÊ Ããäíå ááÃÝÑÇÏ – ÃÌåÒÉ ßÔÝ ÇáÍÞÇÆÈ – ÃÌåÒÉ ßÔÝ ÇáãÚÇÏä – ÃÌåÒÉ ÊÝÊíÔ ÇáÓíÇÑÇÊ-ãáÇÈÓ æãÓÊáÒãÇÊ ÇáÓÝÊì (safety clothes ) )
ÊÇÓÚÇ:- ÇáÈæÇÈÇÊ ÇáÇãäíÉ (Secuirty Gates ) æßæÇÔÝ ÇáÇÔÎÇÕ æÇáßæÇÔÝ ÇáíÏæíÉ Úä ÇáãÚÇÏä
ÚÇÔÑÇ:- ãáÇÈÓ æãÓÊáÒãÇÊ ÇáÓÝÊì (safety clothes )
ÇáÍÇÏì ÚÔÑ :- ÌãíÚ ÇÚãÇá ßåÑÈÇÁ
æäæÝÑ áÚãáÇÆäÇ ãÇÑßÇÊ ãÎÊáÝÉ ãä ßá äÙÇã æÐáß ÍÊì ÊÊäÇÓÈ ãÚ ßá Úãíá Úáì ÍÏì ßãÇ äÝíÏ ÓíÇÏÊßã ÚáãÇ ÈÃääÇ ãä Çáããßä Úãá ÕíÇäÉ áÌãÈÚ ÇáÃäÙãÉ ÇáÓÇáÝ ÐßÑåÇ ÍÊì æÇä ßÇä ãä ÊÑßíÈ ÔÑßÉ ÃÎÑì.
æÊÝÖáæÇ ÈÞÈæá ÝÇÆÞ ÇáÇÍÊÑÇã æÇáÊÞÏíÑ
ááÊæÇÕá íÑÌì ÇáÇÊÕÇá Úáì
ã/ãÍãÏ ÚÈÏ ÇáÑÍãä
01151541118
01285810251
saleselrahma@gmail.com
ealrahma4technology@gmail.com


صورة الاعلان

لا يوجد صورة للاعلانتفاصيل المعلن

صاحب الاعلان : ÔÑßÉ ÇáÑÍãÉ ááÊßäæáæÌíÇ ÇáÃãäíÉ æÇáãÞÇæáÇÊ
كل إعلانات صاحب الاعلان
الابلاغ عن إعلان مخالف
مراسلة صاحب الإعلان

تفاصيل الاعلان

تاريخ اضافة الاعلان : 2012-09-13
العنوان :01151541118 01285810251 saleselrahma@gmail.com ealrahma4technology@gmail.com
السعر :1
الزيارات : 453
الاعلانات الجديدة

الاعلانات الاكثر مشاهدة

= (12333 )
= (10404 )
= (9213 )
= 128 (7036 )
= (6713 )