قم بتسجيل الدخول وتمتع بمزايا الموقع المتعددة . دخول | تسجيل جديد
دليل عقارات مصر شقق فيلات محلات اراضي مكاتب
اكتب اجندة : مقالات ثقافية : ÞÕÕ æÑæÇíÇÊ : ÑæÇíÉ ÇáÖÍíÉ ÇáÚÇÔÑÉ ááÑÇÆÚÉ ÇÛÇËÇ ßÑíÓÊì


ÑæÇíÉ ÇáÖÍíÉ ÇáÚÇÔÑÉ ááÑÇÆÚÉ ÇÛÇËÇ ßÑíÓÊì


تفاصيل المقال

تاريخ المقال2009-11-20
مرات القراءة( 971 )
قم بالتسجيل مجانا واضف المقال في المفضلة للرجوع اليه بسهولة

محتوى المقالÇáÝÕá ÇáÃæá
Çáì ÇááÞÇÁ ÃíåÇ ÇáÍÈíÈ
Çáì ÇááÞÇÁ ÃíåÇ ÇáÍÈíÈÉ
æÃÓäÏÊ ÃáíÓ ãÇÑÊä ßÊÝåÇ Ãáì ÇáÈÇÈ.ææÞÝÊ ÊÑÇÞÈ ÒæÌåÇ æåæ íÈÊÚÏ Ýì ÇáØÑíÞ Çáì ÇáÞÑíÉ
ãÇ áÈÓ ÇáÒæÌ Ãä ÃäÍÑÝ Ýì ÇÍÏ ÇáãäÍäíÇÊ æÛÇÈ Úä ÈÕÑåÇ. æáßäåÇ ÙáÊ ãÚ Ðáß Ýì ãßÇäåÇ¡Ýì äÝÓ ÇáæÖÚ ÊäÙÑ ÃãÇãåÇ ÈÚíäíä ÍÇáãÊíä æÊÚÇáÌ ÈÃäÇãáåÇ æåì ÔÇÑÏÉ ÇáÐåä ÎÕáÉ ãä ÇáÔÚÑ ÚÈË ÈåÇ ÇáäÓíã ÝÊáÇÚÈÊ Úáì æÌååÇ. áã Êßä ÃáíÓ ãÇÑÊä ÑÇÆÚÉ ÇáÌãÇá. Èá ÃäåÇ áã Êßä ÌãíáÉ Úáì ÇáÃØáÇÞ æáßä æÌååÇ æåæ æÌÉ ÃãÑÃÉ ÊÌÇæÒÊ Óä ÇáÔÈÇÈ ãäÐ ÓäæÇÊ ÚÏíÏÉ ßÇäÊ ÊÚáæÉ ãÓÍÉ ãä ÇáåÏæÁ æÇáÏÚÉ áã íÚåÏåÇ ÒãáÇÆåÇ Ýì ÇáãßÊÈ ÇáÐì ßÇäÊ ÊÚãá ÈÉ ÞÈá ÒæÇÌåÇ. ÍíË ßÇäÊ ÊãËá ÇáãæÙÝÉ ÇáäÍíáÉ ÇáÌÓã ÇáÕÇÑãÉ ÇáæÌÉ ÐÇÊ ÇáÚÞá ÇáãÑÊÈ æÇáßÝÇÁÉ ÇáÚÇáíÉ æÇáÊÕÑÝÇÊ ÇáÊì ÊÊÓã ÃÍíÇäÇ ÈÇáÛáÙÉ æÇáÌÝÇÁ.
ßÇäÊ ÇáíßÓ ÞÏ ÊÚáãÊ Ýì ãÏÑÓÉ ÇáÍíÇÉ æÔÞÊ ØÑíÞåÇ Ýì ÃæÚÑ ÇáÓÈá æÙáÊ ÎãÓÉ ÚÔÑ ÚÇãÇ ãä ÇáËÇãäÉ ÚÔÑÉ ãä ÚãÑåÇ ÍÊì ÇáËÇáËÉ æÇáËáÇËíä ÊßÓÈ ÞæÊåÇ æÞæÊ ÃãåÇ ÇáãÑíÖÉ ãä ÚãáåÇ ßßÇÊÈÉ ÃÎÊÒÇá æßÇä ßÝÇÍåÇ ãä ÃÌá ÇáÈÞÇÁ åæ ãÇ ÃßÓÈ ÞÓãÇÊ æÌååÇ Êááß ÇáÕáÇÈÉ ÇáÊì ÚÑÝÊ ÚäåÇ ÞÈá Ãä ÊÊÒæÌ
æáÞÏ ÚÑÝÊ ÃáíßÓ ÇáÍÈ Ýì æÞÊ ãÇ æßÇä ÇáØÑÝ ÇáÃÎÑ ÒãíáÇ áåÇ Ýì ÇáãßÊÈ íÏÚì Ïíß æäÏÝæÑÏ
æÚÑÝÊ ÈÛÑíÒÉ ÇáãÑÇÁÉ Ãä Ïíß íÍÈåÇ æáßäåÇ ÊÙÇåÑÊ ÈÃäåÇ áÇ ÊÚÑÝ æåßÐÇ ÙáÇ Ýì ÇáÙÇåÑ ãÌÑÏ Òãíáíä æÕÏíÞíä
æßÇä Ïíß íÊÞÇÖì ãÑÊÈÇ ÕÛíÑÇ æßÇä ÚáíÉÃä íÊÍãá äÝÞÇÊ ÊÚáíã ÃÎíÉ ÇáÕÛíÑ ÝßÇä ÇáÊÝßíÑ Ýì ÇáÒæÇÌ Ýì åÐÉ ÇáÙÑæÝ íÚÏ ÖÑÈÇ ãä ÇáÌäæä.
Ëã ÌÇÁÊ ÇáäÌÏÉ ÝÌÃÉ æÊÎáÕÊ ÇáÝÊÇÉ ãä ÇáÃÍÇÓíÓ ÇáÊì ßÇäÊ ÊØÍäåÇ æåì ÊßÏ Øæá íæãåÇ ãä ÃÌá áÞãÉ ÇáÚíÔ.ÌÇÁÊåÇ ÇáäÌÏÉ ãä ÍíË áÇ ÊÏÑì ÝÞÏ ãÇÊÊ ÃÍÏì ÞÑíÈÇÊåÇ æÊÑßÊ áåÇ ËÑæÉ ÊÞÏÑ ÈÈÖÚÉ ÃáÇÝ ãä ÇáÌäíåÇÊ.æíÑÈì ÑíÚåÇ Úáì ÇáãÇÆÊíä Ýì ÇáÚÇã
ßÇä åÐÇ ÇáãíÑÇË ÇáÕÛíÑ ÈÇáäÓÈÉ ÃáíåÇ íÚäì ÇáÍÑíÉ æÇáÍíÇÉ æÇáÃÓÊÞÑÇÑ.æíÚäì ÃäåÇ æÏíß áã íÚæÏÇ ÈÍÇÌÉ Ãáì ÇáÃäÊÙÇÑ ÃßËÑ ããÇ ÃäÊÙÑÇ. æáßä ÑÏ ÝÚá Ïíß ßÇä ÛíÑ ãÇ ÊæÞÚÊ
áã íßä ÞÏ ÈÇÍ áåÇ ÈÍÈÉ ÈØÑíÞÉ ãÈÇÔÑÉ æáã íÞá áåÇ ÞØ ÃäÉ ãæáÚ ÈåÇ.ÝáãÇ ÃáÊ ÇáíåÇ ÇáËÑæÉ ÈÏÇ æßÃäÉ áä íÝÚá Ðáß ÃÈÏÇ ÝÞÏ ÑÇÍ íÊÌäÈåÇ ãÇ ÃÓÊØÇÚ Ãáí Ðáß ÓÈíáÇ æÇÒÏÇÏ æÌæãÇ æÇäØæÇÁ Úáì äÝÓÉ.
æÓÑÚÇä ãÇÚÑÝÊ ÃáíßÓ ÇáÍÞíÞÉ æÝØäÊ Åáì ÇáÓÈÈ .ÇáÓÈÈ ÃäåÇ ÃÕÈÍÊ ÐÇÊ ËÑæÉ æÃíÑÇÏ ÎÇÕ.
æÃä ßÈÑíÇÁ Ïíß æÇÚÊÏÇÏÉ ÈäÝÓÉ íãäÚÇäÉ ãä ØáÈ íÏåÇ
æáã íÒÏåÇ Ðáß ÇáÇÇÚÌÇÈÇ ÈÉ æÅßÈÇÑÇ áÉ ÍÊì áÞÏ ÝßÑÊ ÌÏíÇ Ýì Ãä ÊÎØæ åì ÇáÎØæÉ ÇáÃæáì æÍíä åãÊ ÈÃä ÊÝÚá Ðáß ÍÊì ÏÎá ÌíÑÇáÏ ãÇÑÊä ÍíÇÊåÇ ÝÌÃÉ æÚáì ÛíÑ ÇäÊÙÇÑ.
ßÇäÊ ÞÏ ÞÇÈáÊÉ Ýì ãäÒá ÕÏíÞÉ áåÇ ÝÃÍÈåÇ ãä Ãæá äÙÑÉ ÍÈÇ ÚäíÝÇ æáã íãÖ ÃÓÈæÚ ÍÊì ØáÈ íÏåÇ.
æáã Êßä ÃáíßÓ ÊÚÏ äÝÓåÇ ãä ÇáÝÊíÇÊ ÇááÇÊì íäÓÞä ãÚ ÊíÇÑ ÇáÍÈ Ýì ÛíÑ ÑæíÉ.
æáßäåÇ æÌÏÊ ÈÛÊÉÃä ÇáÍÈ ÞÏ ÌÑÝåÇ ÝÚáÇ ãäÐ Ãæá áÍÙÉ æÞÚ ÝíåÇ ÈÕÑåÇ Úáì ÌíÑÇáÏ.
æáã íÎØÑ áåÇ ÈÈÇá Ãä åÐÇ ÇáÍÈ ÇáÌÇÑÝ æåÐÉ ÇáÎØæÈÉ ÇáÓÑíÚÉ ÓÊËíÑÇä ÛíÑÉ Ïíß Úáì äÍæ ãÇ ÍÏË
ÝÞÏ ÌÇÁåÇ ÐÇÊ íæã æåæ íÊãíÒ ÍäÞÇ æÛÖÈÇ æÞÇá áåÇ ÝíãÇ ÞÇá
- æáßä åÐÇ ÇáÑÌá ÛÑíÈ Úäß ÊãÇãÇ æÃäÊ áÇ ÊÚÑÝíä ÔíÆÇ ÚäÉ
ÝÃÌÇÈÊ ßá ãÇ ÃÚÑÝÉ Çääì ÃÍÈÉ æÃäÉ íÍÈäì
- åá ÃäÊ æÇËÞÉ ãä Ðáß¿ Ãäß áã ÊÞÇÈáíÉ ÃáÇ ãäÐ ÃÓÈæÚ æÇÍÏ
ÝÕÇÍÊ Ýì ÛÖÈ:áíÓ ßá ÑÌá ÈÍÇÌÉ Ãáì ÃÍÏ ÚÔÑ ÚÇãÇ áßì íÚÑÝ ÃäÉ íÍÈ ÝÊÇÊÉ
ÝÝÑ áæäÉ æÃÌÇÈ: áÞÏ ÃÍÈÈÊß ãäÐ Ãä æÞÚ ÈÕÑì Úáíß æßäÊ ÃÙä Ãäß ÊÍÈíääì
ÝÞÇáÊ Ýì ÕÏÞ : Ðáß ãÇÙääÊÉ ÃäÇ ÃíÖÇ ÑÈãÇ áÃääì áã Ãßä ÃÚÑÝ ãÇ åæ ÇáÍÈ
æåäÇ ÃäÝÌÑ Ïíß ãÑÉ ÃÎÑì ÝåÇÌ æãÇÌ æåÏÏ æÊæÚÏ Ëã áÌà Ãáì ÇáÑÌÇÁ æÇáÊæÓá.
ÝáãÇ ÐåÈÊ ÊæÓáÇÊÉ ÓÏì ÚÇÏ Ãáì ÇáÊåÏíÏ ÈÞÊá ÇáÑÌá ÇáÐì ÇäÊÒÚÉ ãä ÞáÈåÇ æÇÓÊÃËÑ ÈÍÈåÇ.
ÊÒßÑÊ åÐÇ ÇááÞÇÁ ÇáÚÇÕÝ ÈíäåÇ æÈíä Ïíß æåì æÇÞÝÉ ÈÈÇÈ ÇáãäÒá ÈÚÏ Ãä ÔíÚÊ ÒæÌåÇ ÈÈÕÑåÇ ÍÊì ÃÎÊÝì. ßÇäÊ ÞÏ ÊÒæÌÊ ãäÐ ÔåÑ æßÇäÊ ÓÚíÏÉ Ãáì ÃÞÕì ÍÏæÏ ÇáÓÚÇÏÉ.
æáßä åÐÉ ÇáÓÚÇÏÉ ßÇä íÔæÈåÇ ÏÇÆãÇ ÔìÁ ãä ÇáÞáÞ ßáãÇ ÛÇÈ ÚäåÇ ÒæÌåÇ ÇáÐì ÃÕÈÍ ßá ÔìÁ Ýì ÍíÇÊåÇ.
æßÇä ãÕÏÑ åÐÇ ÇáÞáÞ åæ Ïíß æäÏÝæÑÏ.áÞÏ ÑÃÊ äÝÓ ÇáÍáã ËáÇË ãÑÇÊ ãäÐ ÒæÇÌåÇ
æÝì ßá ãÑÉ ßÇä ÇáãßÇä íÎÊáÝ æáßä ÇáÍÞÇÆÞ áÇ ÊÊÛíÑ.
ßÇäÊ ÊÑì ÝíãÇ íÑì ÇáäÇÆã Ãä ÒæÌåÇ ãáÞì Úáì ÇáÃÑÖ ÌËÉ åÇãÏÉ æÃä Ïíß æÇÞÝ ÈÌæÇÑÉ æÃäåÇ ÊÚáã Úä
íÞíä Ãä íÏ Ïíß åì ÇáíÏ ÇáÊì ÕÑÚÊ ÒæÌåÇ.
Íáã ãÒÚÌ æáßä ãÇ ßÇä íÒÚÌåÇ ÃßËÑ ÍíäãÇ ÊÓÊíÞÙ åæ ÇáãÔåÏ ÇáÃÎíÑ Ýì ÇáÍáã.
Ýåì Ýì ÇáãÔåÏ ÊÈÏì ÇÑÊíÇÍåÇ áãæÊ ÒæÌåÇ æÊãÏ íÏåÇ Ãáì ÞÇÊáÉ ÔÇßÑÉ æãåäÆÉ
æíäÊåì ÈåÇ ÇáãÔåÏ æåì Èíä ÐÑÇÚì Ïíß æäÏÝæÑÏ.ÇáÝÕá ÇáËÇäì

áã ÊÐßÑ ÃáíßÓ áÒæÌåÇ ÔíÆÇ Úä åÐÇ ÇáÍáã æáßä ÇáÍáã ÃÒÚÌåÇ ÃßËÑ ããÇ íäÈÛì
ÝÑÇÍÊ ÊÓÇÆá äÝÓåÇ åá åæ ÃäÐÇÑ¿ åá åæ ÊÍÐíÑ ãä Ïíß æäÏÝæÑÏ¿
æÇäÊÈåÊ ÃáíßÓ ãä ÊÃãáÇÊåÇ Úáì Ñäíä ÌÑÓ ÇáÊáíÝæä ÏÇÎá ÇáãäÒá.
ÝÃÓÑÚÊ Ãáì ÍíË ßÇäÊ ÃáÉ ÇáÊáíÝæä æÊäÇæáÊ ÇáÓãÇÚÉ æáßäåÇ ãÇ ßÇÏÊ ÊÓãÚ ÕæÊ ÇáãÊßáã ÍÊì ÊÑäÍÊ æÇÓäÏÊ íÏåÇ Ãáì ÇáÌÏÇÑ áßì ÊÍÝÙ ÊæÇÒäåÇ.
åÊÝÊ ãÊÓÇÆáÉ : ãä
- ãÇÐÇ ÍÏË áÕæÊß íÇ ÃáíßÓ¿ ßÏÊ ÃáÇ ÃÚÑÝÉ. ÃäÇ Ïíß.
- ÂÉ Ãíä Ãíä ÃäÊ ÇáÂä
- Ãääì ÇÊßáã ãä ÍÇäÉ ÇáÓÇÆÍ ÇÙä Ãä åÐÇ åæ ÃÓãåÇ ÍÇäÉ ÇáÓÇÆÍ Ãã áÚáß áÇ ÊÚÑÝíä Ãä Ýì ÞÑíÊß ÍÇäÉ ÈåÐÇ ÇáÃÓã ¿ Çääì ÇáÃä Ýì ÃÌÇÒÉ ÃÞÖíåÇ Ýì ÕíÏ ÇáÓãß.åá ËãÉ ãÇäÚ ãä Ãä ÃÒæÑßãÇ ÇááíáÉ ÈÚÏ ÇáÚÔÇÁ.
ÝÃÌÇÈÊ ÈÍÏÉ: ßáÇ áÇ íÌÈ Ãä ÊÃÊì
ÝÓÇÏ ÇáÕãÊ ÞáíáÇ Ëã ÌÇÁ ÕæÊ Ïíß æÞÏ ÊÛíÑ ÊÛíÑÇ æÇÖÍÇ
-ÃÑÌæ ÇáãÚÐÑÉ ÝãÇ ÃÑÏÊ ãÖÇíÞÊßãÇ áÞÏ
ÞÇØÚÊÉ ÃáíßÓ ÈÓÑÚÉ:áÇÈÏ ÃäÉ æÌÏ Ýì ÌæÇÈåÇ ÔíÆÇ ãä ÇáÔÐæÐ áÞÏ ßÇä ÌæÇÈÇ ÔÇÐÇ ÈÇáÝÚá
ÞÇáÊ ÈÕæÊ ÍÇæáÊ Ãä ÊÌÚáÉ íÈÏæ ØÈíÚíÇ: áÞÏ ÃÑÏÊ Ãä ÃÞæá ÃääÇ Úáì ãæÚÏ ãÚ ÈÚÖ ÇáÃÕÏÞÇÁ ÇááíáÉ
åá ÊÊäÇæá ØÚÇã ÇáÚÔÇÁ ãÚäÇ ÛÏÇ
æáßä Ïíß áÇÍÙ ãÇ Ýì ÕæÊåÇ ãä ÝÊæÑ áÃäÉ ÑÏ Ýì åÏæÁ æÈäÝÓ ÇáÃÓáæÈ ÇáãåÐÈ
-ÔßÑÇ ÌÒíáÇ æáßäì ÃÊæÞÚ ÇáÑÍíá Èíä áÍÙÉ æÃÎÑì ÝÇáÃãÑ íÊæÞÝ Úáì ÕÏíÞ áì ÞÏ íÃÊì æÞÏ áÇ íÃÊì Ãáì ÇááÞÇÁ íÇ ÃáíßÓ
æÈÚÏ ÕãÊ ÞÕíÑ ÃÑÏÝ ÞÇÆáÇ ÈÕæÊ ãÎÊáÝ ÊãÇãÇ
-ÃÊãäì áß ßá ÇáÊæÝíÞ ÃíÊåÇ ÇáÚÒíÒÉ.
ÝæÖÚÊ ÃáíßÓ ÇáÓãÇÚÉ æÊäåÏÊ ÈÇÑÊíÇÍ æÞÇáÊ ÊÍÏË äÝÓåÇ:
-áÇíÌÈ Ãä íÃÊì Ãáì åäÇ äÚã áÇ íÌÈ Ãä íÃÊì Ãáì åäÇ æáßä ãÇÐÇ ÏåÇäì¿ æãÇ ÓÈÈ åÐÇ ÇáÃÖØÑÇÈ ÇáÐì Ïåãäì¿ Úáì ßá ÍÇá ÃäÇ ÓÚíÏÉ áÃäÉ áä íÃÊì
ÞÇáÊ Ðáß æÊäÇæáÊ ÞÈÚÉ ÚÑíÖÉ ßÇäÊ Úáì ÇáãÇÆÏÉ æÎÑÌÊ Ãáì ÇáÍÏíÞÉ æáßäåÇ ÊæÞÝÊ ÚäÏ ÇáÈÇÈ æÃáÞÊ äÙÑÉ Úáì ÇáÃÓã ÇáãäÞæÔ ÝæÞÉ (ßæÎ ÇáÈáÇÈá)
áÞÏ ÞÇáÊ áÌíÑÇáÏ ãÑÉ ÞÈá ÒæÇÌåÇ: ÇáÇ ÊÑì ÃäÉ ÃÓã ÚÌíÈ¿
ÝÖÍß æÞÇ á: ÃÑÇåä Ãäß áã ÊÓãÚì ÞØ ÈáÈáÇ íÛÑÏ.æÃäÇ ãÓÑæÑ áÐáß ÝÃä ÇáÈáÇÈá áÇ ÊÛÑÏ ÃáÇ ááÚÔÇÞ æáÓæÝ äÓãÚåÇ Ííä ÊÛÑÏ Ýì ÇãÓíÇÊ ÇáÕíÝ.
æÊÐßÑÊ ÇáíßÓ ßíÝ ÃäåãÇ ÓãÚÇåÇ ÝÚáÇ æÇÍãÑ æÌååÇ ÓÚÇÏÉ æåì ÊäÙÑ Ãáì ÇáÃÓã ÇáãäÞæÔ ÝæÞ ÇáßæÎ.
ßÇä ÌíÑÇáÏ åæ ÇáÐì æÌÏ ÇáßæÎ æÞÏ ÌÇÁåÇ ÐÇÊ íæã æåæ íßÇÏ íØíÑ ÝÑÍÇ æÞÇá áåÇ ÃäÉ æÌÏ ÈíÊ ÇáÃÍáÇã.
ÇáãäÒá ÇáÐì íÎíá ÇáíÉ ÃäÉ ÔíÏ ãä ÃÌáåãÇ ÇäÉ ÊÍÝÉ äÇÏÑÉ Èá åæ ÝÑÕÉ ÇáÚãÑ!
æÍíäãÇ ÐåÈÊ ÇáíßÓ æÊÝÞÏÊÉ ÝÊäÊ ÈÉ Úáì ÇáÝæÑ æÇÚÊÑÝÊ ÈÃä ÌíÑÇáÏ áã íÈÇáÛ Ýì æÕÝ ÌãÇáÉ æãÒÇíÇÉ.
ÕÍíÍ ÃäÉ ßÇä íÞÚ Ýì ÈÞÚÉ ãäÚÒáÉ ÊÈÚÏ äÍæ ËáÇËÉ ßíáæ ãÊÑÇÊ Úä ÃÞÑÈ ÞÑíÉ ÃáÇ ÃäÉ ÑÇÆÚ ÈØÑÇÒÉ ÇáÞÏíã æãÑÇÝÞÉ ÇáÍÏíËÉ Ýåæ ãÒæÏ ÈÇáãÇÁ ÇáÓÇÎä æÇáßåÑÈÇÁ æÇáÊáíÝæä ÈÉ ÍãÇã ÝÓíÍ áã ÊÑ ÇáíßÓ ÃÝÓÍ æáÇ ÃÌãá ãäÉ. ÝÊäÊ ÇáíßÓ ÈÇáãäÒá æÃÍÈÊÉ Ííä ÑÃÊÉ æáßä ßÇäÊ åäÇß ÚÞÈÉ Ãä ÕÇÍÈÉ æåæ ÔÎÕ Ûäì ÛÑíÈ ÇáÃØæÇÑ áã íßä íÑíÏ ÊÃÌíÑÉ æáßäÉ ßÇä Úáì ÇÓÊÚÏÇÏ áÈíÚÉ!
æßÇä ÌíÑÇáÏ íãáß ÃíÑÇÏÇ áÇ ÈÃÓ ÈÉ æáßä áã íßä Ýì ÃÓÊØÇÚÊÉ ÇáÊÕÑÝ Ýì ÑÃÓ ÇáãÇ á æßÇä ßá ãÇ íÓÊØíÚ ÊÏÈíÑÉ åæ ÇáÝ ÌäíÉ Ýì Ííä Ãä ÕÇÍÈ ÇáãäÒá íØáÈ ËãäÇ áÉ ËáÇËÉ ÂáÇÝ ãä ÇáÌäíåÇÊ!
æåäÇ ÊÞÏãÊ ÇáíßÓ áäÌÏÉ ÌíÑÇáÏ ßÇä ÇáãäÒá ÞÏ ÇÓÊåæåÇ ÝÕããÊ Úáì ÇáÃÞÇãÉ ÝíÉ æßÇäÊ ËÑæÊåÇ ÚÈÇÑÉ Úä ÓäÏÇÊ ÊÏÝÚ ÞíãÊåÇ áÍÇãáÉ æíãßä ÇáÊÕÑÝ ÝíåÇ ÈÓåæáÉ ÝÞÑÑÊ ÇáÃÓåÇã ÈäÕÝ Ëãä ÇáãäÒá æåßÐÇÃÕÈÍ ÇáãäÒá ãáßÇ áåãÇ æáã ÊäÏã ÇáíßÓ Ýì Ãì áÍÙÉ Úáì ÇÈÑÇã åÐÉ ÇáÕÝÞÉ.
ÕÍíÍ Ãä ÇáÎÏã ßÇäæÇ íÑÝÖæä ÇáÚãá Ýì åÐÇ ÇáãäÒá ÇáÑíÝì ÇáÈÚíÏ Úä ÇáÚãÑÇä æáßä Ðáß áã íÒÚÌ
ÇáíßÓ ßËíÑÇ Ãæ ÞáíáÇ áÃäåÇ ßÇäÊ ÊÊæÞ Ãáì ÇáÍíÇÉ ÇáÚÇÆáíÉ æÊÌÏ ãÊÚÉ ßÈíÑÉ Ýì Øåæ ÇáØÚÇã æÊÏÈíÑ ÔÄæä ÇáãäÒá.ÃãÇ ÇáÚãá Ýì ÇáÍÏíÞÉ ÇáÝÓíÍÉ ÇáãáíÆÉ ÈÇáÒåæÑ ÝÞÏ ßÇä íÞæã ÈÉ ÈÓÊÇäì ÚÌæÒ ãä Ãåá ÇáÞÑíÉ ãÑÊíä Ýì ÇáÃÓÈæÚ .
ÇÈÊÚÏÊ ÇáíßÓ Úä ÈÇÈ ÇáãäÒá æÊæÛáÊ Ýì ÇáÍÏíÞÉ æÃÏåÔåÇ Ãä ÊÑì ÇáÈÓÊÇäì ÇáÚÌæÒ íÚãá Ýì ÍÞá ÇáæÑÏ.
Ðáß áÃä ÇáÈÓÊÇäì ÊÚæÏ ÇáÃÔÑÇÝ Úáì ÇáÍÏíÞÉ Ýì íæãì ÇáÃËäíä æÇáÌãÚÉ ãä ßá ÃÓÈæÚ
æßÇä Ðáß Çáíæã åæ íæã ÇáÃÑÈÚÇÁ.
ÓÃáÊÉ æåì ÊÏäæ ãäÉ: ãÇÐÇ ÊÝÚá åäÇ íÇ ÌæÑÌ
ÝÇÚÊÏá ÇáÈÓÊÇäì æÇÞÝÇ æÞÇá æåæ íãÓ ØÑÝ ÞÈÚÊÉ ÇáÈÇáíÉ Úáì ÓÈíá ÇáÊÍíÉ:
- ßäÊ ÃÊæÞÚ Ãäß ÓÊÏåÔíä íÇ ÓíÏÊì æáßä ÇáÃãÑ Ãä ÕÇÍÈ ÇáãÒÑÚÉ (ÓßæÇíÑ) ÓíÞíã ÍÝáÇ Ýì ÞÕÑÉ
íæã ÇáÌãÚÉ æáÐáß ÞáÊ áäÝÓì ÃäÉ áä íÖíÑ ãÓÊÑ ãÇÑÊä Ãæ íÖíÑß Ãä ÃÚãá åäÇ íæã ÇáÃÑÈÚÇÁ ÈÏáÇ ãä íæã ÇáÌãÚÉ.
ÝÞÇáÊ ÇáíßÓ:ØÈÚÇ ØÈÚÇ æÃäì ÃÑÌæ áß Ãä ÊÞÖì æÞÊÇ ØíÈÇ Ýì ÍÝáÉ ÕÇÍÈ ÇáãÒÑÚÉ!
ÝÞÇá ÌæÑÌ ÈÈÓÇØÉ: åÐÇ ãÇ ÃÑÌæÉ íÇ ÓíÏÊì ÝáíÓ åäÇ ÔìÁ ÃÝÖá ãä Ãä íÃßá ÇáÃäÓÇä ßÝÇíÊÉ Ïæä Çä íÏÝÚ Ëãä ØÚÇãÉ .æáÞÏ ÏÚÇ ÕÇÍÈ ÇáãÒÑÚÉ ÌãíÚ ÚãÇáÉ æÃäÇ ãäåã áÊäÇæá ÇáÛÐÇÁ Úáì ãÇÆÏÊÉ æáÐáß ÎØÑ áì Ãä ÃÑÇß ÞÈá ÑÍíáß ááÊÚÑÝ Úáì ÑÛÈÇÊß ÈÔÃä ÓæÑ ÇáÍÏíÞÉ ÎÇÕÉ æÃäß áÇ ÊÚÑÝíä ãÊì ÓÊÚæÏíä ÃáíÓ ßÐáß.
-æáßäì áä ÃÑÍá íÇ ÌæÑÌ
ÝÍãáÞ ÇáÈÓÊÇäì äÍæåÇ Ýì ÏåÔÉ æÞÇá: ÃáÇ ÊÚÊÒãíä ÇáÓÝÑ Ãáì áäÏä ÛÏÇ¿
-ßáÇ ãä ÃæÍì Çáíß ÈåÐÉ ÇáÝßÑÉ¿
ÝÍß ÌæÑÌ ÑÃÓÉ Ýì ÍíÑÉ æÃÌÇÈ: Ãäì ÞÇÈáÊ ãÓÊÑ ãÇÑÊä Ýì ÇáÞÑíÉ ÃãÓ ÝÞÇá áì ÇäßãÇ ÓÊÓÇÝÑÇä Ãáì áäÏä ÛÏÇ æÃäÉ áÇ íÚÑÝ ãÊì ÓÊÚæÏÇä.
ÝÖÍßÊ ÇáíßÓ æÑÏÊ: åÑÇÁ áÇ ÈÏ Ãäß ÃÓÃÊ ÇáÝåã!
æáßäåÇ ãÚ Ðáß ÔÚÑÊ ÈãÒíÌ ãä ÇáÏåÔÉ æÇáÍíÑÉ æÊÓÇÁáÊ ÊÑì ãÇÐÇ ÞÇá ÌíÑÇáÏ ááÈÓÊÇäì ÇáÚÌæÒ
áßì íÞÚ ÇáÈÓÊÇäì Ýì åÐÇ ÇáÎØà ÇáÚÌíÈ.
ÊÓÇÝÑ Çáì áäÏä¿ ÃäåÇ áã ÊÝßÑ ÞØ Ýì ÇáÚæÏÉ Ãáì áäÏä ãÑÉ ÃÎÑì
ÞÇáÊ ÈÃÕÑÇÑ æÈÕæÊ ÃÌÔ: Çääì ÃßÑÉ áäÏä!
ÝÞÇá ÇáÈÓÊÇäì Ýì åÏæÁ: ÂÉ áÇÈÏ Ãääì ÃÓÃÊ ÇáÝåã æáßä íÎíá Ãáì ÃäÉ ÞÇá Ðáß ÈæÖæÍ æãåãÇ íßä ãä ÃãÑ ÝÃääì ÓÚíÏ ÈæÌæÏßãÇ åäÇ ÃäÇ ÇíÖÇ áÇ ÃÍÈ áäÏä æáÇ ÃÑíÏ ÇáÐåÇÈ ÇáíåÇ ÃäåÇ ãáíÆÉ ÈÇáÓíÇÑÇÊ æÊáß åì ÇáßÇÑËÉ
ÝÃä ÇáÃäÓÇä áÇ íßÇÏ íãÊáß ÓíÇÑÉ ÍÊì íÕÇÈ ÈÌäæä ÇáÓÝÑ æÇáÊÑÍÇá ÝáÇ íÞÑ áÉ ÞÑÇÑ.
áÞÏ ßÇä ãÓÊÑ ÃíãÒ ÕÇÍÈ åÐÇ ÇáãäÒá ÑÌáÇ åÇÏÆÇ æÏíÚÇ Ãáì Ãä ÇÈÊÇÚ ÓíÇÑÉ Ýáã íäÞÖ ÔåÑ æÇÍÏ ÍÊì ÚÑÖ ÇáãäÒá ááÈíÚ ÑÛã ÇáÃãæÇá ÇáØÇÆáÉ ÇáÊì ÃäÝÞåÇ Ýì ÃÕáÇÍÉ æÊÒæíÏÉ ÈÇáßåÑÈÇÁ .
áÞÏ ÞáÊ áÉ ãÑÉ Ãäß áä ÊÓÊÑÏ ÔíÆÇ ãä ÇáäÞæÏ ÇáÊì ÃäÝÞÊåÇ æáßäÉ ÃÌÇÈ ÓæÝ ÃÓÊÑÏ ßá ÈäÓ ÃäÝÞÊÉ æáä ÃÈíÚ ÇáãäÒá ÈÃÞá ãä ÃáÝì ÌäíÉ æåÐÇ ãÇ ÍÏË ÊãÇãÇ.
ÝÞÇáÊ ÇáíßÓ æåì ÊÈÊÓã :ÃäÉ ÈÇÚÉ ÈËáÇËÉ ÂáÇÝ ãä ÇáÌäíåÇÊ .
ÝÞÇá ÌæÑÌ: Èá Èà áÝíä åÐÇ åæ ÇáËãä ÇáÐì ßÇä íØáÈÉ æÇáäÇÓ íÚáãæä Ðáß.
-æáßäÉ ÈÇÚÉ ÈËáÇËÉ ÂáÇÝ
- Ãä ÇáäÓÇÁ áÇ íÚÑÝæä ÇáÃÑÞÇã ÌíÏÇ æÃäÇ áÇ ÃÕÏÞ Ãä ãÓÊÑ ÃíãÒ ßÇä ãä ÇáÈÌÇÍÉ ÈÍíË íØáÈ ãäß ËáÇËÉ ÂáÇÝ ÌäíÉ.
ÝÞÇáÊ ÇáíßÓ:ÃäÉ áã íØáÈ Ðáß ãäì æÃäãÇ ãä ÒæÌì
ÝÞÇá ÌæÑÌ ÈÃÕÑÇÑ æåæ íÚæÏ áÚãáÉ :ßÇä ÇáËãä ÃáÝì ÌäíÉ íÇ ÓíÏÊì.


ÇáÝÕá ÇáËÇáË

æáã ÊßáÝ ÇáíßÓ äÝÓåÇ ÚäÇÁ ÇáÇÓÊÑÓÇá Ýì ãäÇÞÔÉ ÇáÈÓÊÇäì æãÖÊ Åáì ÃÍÏ ÃÑßÇä ÇáÍÏíÞÉ ÍíË ÞØÝÊ ÈÚÖ ÇáÒåæÑ.
æÍíË ÃÓÊÏÇÑÊ áÊÚæÏ Çáì ÇáãäÒá æÞÚ ÈÕÑåÇ Úáì ÔìÁ ÇÓæÏ ÕÛíÑ ãáÞì Èíä ÃæÑÇÞ ÇáÔÌÑ ÝÇäÍäÊ æÃáÊÞØÊÉ æÚÑÝÊ ÝíÉ Úáì ÇáÝæÑ ÇáÏÝÊÑ ÇáÕÛíÑ ÇáÐì íÓÌá ÝíÉÒæÌåÇ ãÐßÑÇÊÉ.
ÝÊÍÊÉ æÊÃãáÊ ÕÝÍÇÊÉ ÈÔìÁ ãä ÇáÝÖæá . áÞÏ ÚÑÝÊ Úä ÌíÑÇáÏ ãäÐ ÈÏÇíÉ ÍíÇÊåãÇ ÇáÒæÌíÉ ÔÏÉ ÍÑÕÉ Úáì ÇáÏÞÉ
æÇáäÙÇã æÇáäÙÇÝÉ Ýåæ íÕÑ ÏÇÆãÇ Úáì ÊäÇæá ÇáØÚÇã Ýì äÝÓ ÇáãæÚÏ æíÍÑÕ Úáì æÖÚ ÈÑäÇãÌ íæãÉ ÈÏÞÉ ÊÇãÉ æíÍÏÏ ÃæÞÇÊ ÚãáÉ æÊäÞáÇÊÉ ÈÇáÓÇÚÉ æÇáÏÞíÞÉ.
æáã ÊÊãÇáß ÇáíßÓ ãä ÇáÃÈÊÓÇã Ííä ÞÑÃÊ ãÇ ÓÌáÉ ÒæÌåÇ Ýì ÏÝÊÑ ãÐßÑÇÊÉ ÈÊÇÑíÎ 14 ãÇíæ
ÞÑÃÊ:(ÇáÒæÇÌ ãä ÇáíßÓ ÈßäíÓÉ ÓÇäÊ ÈíÊÑ Ýì ÇáÓÇÚÉ ÇáËÇäíÉ æÇáäÕÝ)
ÇÈÊÓãÊ æÞÇáÊ áäÝÓåÇ: íÇ ááÃÍãÞ ÇáßÈíÑ
æãÖÊ ÊÊÕÝÍ ÇæÑÇÞ ÇáÏÝÊÑ Ëã ÊæÞÝÊ ÝÌÃÉ æåãÓÊ
- ÇáÃÑÈÚÇÁ 18 íæäíÉ Ãì Çáíæã!
ææÌÏÊ ÊÍÊ åÐÇ ÇáÊÇÑíÎ ÓØÑÇ æÇÍÏÇ ÈÎØ ÌíÑÇáÏ ÇáÏÞíÞ ÊÖãäÊ åÐÉ ÇáßáãÇÊ:
( ÇáÓÇÚÉ ÇáÊÇÓÚÉ ãÓÇÁ)
æáÇ ÔìÁ ÛíÑ Ðáß..
æÊÓÃáÊ ÇáíßÓ:
ÊÑì ãÇÐÇ ßÇä Ýì äíÉ ÌíÑÇáÏ Ãä íÝÚá Ýì ÇáÓÇÚÉ ÇáÊÇÓÚÉ ãÓÇÁ.
æÇÈÊÓãÊ áäÝÓåÇ æÞÇáÊ:
- áæ Ãä åÐÉ ÇáÞÕÉ ãä ÇáÞÕÕ ÇáÊì ÊÞÑÇÁåÇ ÚÇÏÉ áßÔÝÊ áåÇ åÐÉ ÇáãÐßÑÇÊ ÈÚÖ ÇáÍÞÇÆÞ ÇáãËíÑÉ
æáæÌÏÊ Ýì åÐÉ ÇáÕÝÍÉ ÇÓã ÇãÑÇÁÉ ÃÎÑì.
æãÖÊ ÊÊÕÝÍ ÃæÑÇÞ ÇáÏÝÊÑ ÈÞáÉ ÇßÊÑÇË ææÌÏÊ ÝíåÇ ÊæÇÑíÎ ãÎÊáÝÉ æãÞÇÈáÇÊ
æÃÔÇÑÇÊ Çáì ÕÝÞÇÊ Úãá æáã ÊÞÚ ÇáÇ Úáì ÇÓã æÇÍÏ åæ ÇÓãåÇ
æÑÛã Ðáß ÝÃäåÇ ÃÍÓÊ ÈÞáÞ ÛÇãÖ æåì ÊÖÚ ÇáÏÝÊÑ Ýì ÌíÈåÇ æÊæÇÕá ÇáÓíÑ Çáì ÇáãäÒá
æÊÐßÑÊ ßáÇã Ïíß æäÏÝæÑÏ Ííä ÞÇá áåÇ:
(Çä åÐÇ ÇáÑÌá ÛÑíÈ Úäß ÊãÇãÇ æÃäÊ áÇ ÊÚÑÝíä ÔíÆÇ ÚäÉ
ÑäÊ åÐÉ ÇáßáãÇÊ Ýì ÃÐäåÇ ßãÇ áæ ßÇä Ïíß æäÏÝæÑÏ íÓíÑ ÈÌæÇÑåÇ æíäØÞ ÈåÇ.
æáÞÏ ÕÏÞ Ïíß ÇÐ ÇáæÇÞÚ ÇäåÇ áÇ ÊÚÑÝ ÔíÆÇ Úä ÌíÑÇáÏ.
Çä ÌíÑÇáÏ Ýì ÇáÃÑÈÚíä ãä ÚãÑÉ æáÇ íãßä Çä Êßæä ÍíÇÊÉ ÎáÇá åÐÉ ÇáÃÑÈÚíä ÓäÉ ÞÏÎáÊ ãä ÇáäÓÇÁ.
æåÐ Ê ÇáíßÓ ÑÃÓåÇ Ýì ÖÌÑ..
ÇäåÇ áÇíäÈÛì Ãä ÊÓãÍ áãËá åÐÉ ÇáÃÝßÇÑ ÈÃä ÊáÍ ÚáíåÇ ÝåäÇß ÃÔíÇÁ ÃÎÑì ÃÌÏÑÈÇåÊãÇãåÇ æãäåÇ Úáì ÓÈíá ÇáãËÇá
ãæÖæÚ Ïíß æäÏÝæÑÏ æåá íäÈÛì Ãä ÊÕÇÑÍ ÒæÌåÇ ÈÃäÉ ÊÍÏË ÊáíÝæäíÇ Çæ áÇ íäÈÛì.
Çä åäÇß ÃÍÊãÇáÇ áÇ íÌÈ Ãä ÊÓÞØÉ ãä ÍÓÇÈåÇ åæ Ãä íßæä ÌíÑÇáÏ ÞÏ ÞÇÈá Ïíß ãÕÇÏÝÉ Ýì ÇáÞÑíÉ..
æáßä ÃÐÇ ÍÏË Ðáß Ýãä ÇáãÄßÏ Çä ÌíÑÇáÏ ÓíÎÈÑåÇ ÍÇáãÇ íÚæÏ æÍíäÆÐ íÎÑÌ ÇáÃãÑ ãä íÏåÇ ÇãÇ ÃÐÇ áã íÍÏË
æÃÍÓÊ ÇáíßÓ ÈÑÛÈÉ æÇÖÍÉ Ýì ÇáÇ ÊÐßÑ áÒæÌåÇ ÔíÆÇ Úä Ïíß æäÏÝæÑÏ.
ßÇäÊ æÇËÞÉ ãä ÃäåÇ ÇÐÇ ÝÚáÊ Ðáß ÝÃä ÌíÑÇáÏ ÓæÝ íÞÊÑÍ ÏÚæÉ Ïíß áÒíÇÑÊåãÇ
æÓíßæä áÒÇãÇ ÚáíåÇ Ýì åÐÉ ÇáÍÇáÉ Çä ÊÕÇÑÍÉ ÈÃä Ïíß ÞÏ ØáÈ ÈäÝÓÉ åÐÉ ÇáÒíÇÑÉ
æÃäåÇ ÇäÊÍáÊ ÚÐÑÇ áãäÚÉ!
æáßä ãÇÐÇ ÊÞæá áÉ ÇÐÇ ÓÃáåÇ áãÇÐÇ ÝÚáÊ Ðáß¿ åá ÊÍÏËÉÚä Ðáß ÇáÍáã
ÇÐÇ ÍÏËÊÉ Úä ÇáÍáã ÝÃäÉ ÞÏ íÖÍß.. æÃÓæà ãä Ðáß ÇäÉ ÞÏ íÚíÈ ÚáíåÇ ÇåÊãÇãåÇ ÈåÐÉ ÇáÊÝÇåÇÊ!
æÝì ÇáäåÇíÉ ÞÑÑÊ ÃáÇ ÊÞæá ÔíÆÇ.. æßÇä Ðáß Ãæá ÓÑ ÊßÊãÉ Úä ÒæÌåÇ.. æÞÏ ÃæÑËåÇ Ðáß ÇÍÓÇÓÇ ÈÇáÖíÞ æÇáÞáÞ.


ÇáÝÕá ÇáÑÇÈÚ

ÚÇÏ ÌíÑÇáÏ ãä ÇáÞÑíÉ ÞÈíá ãæÚÏ ÊäÇæá ÇáÛÐÇÁ æãÇ Çä ÓãÚÊ ÇáíßÓ æÞÚ ÃÞÏÇãÉ ÍÊì åÑæáÊ Çáì ÇáãØÈÎ áÊÎÝì ÇÑÊÈÇßåÇ.
æÞÏ æÖÍ áåÇ Úáì ÇáÃËÑ Çä ÌíÑÇáÏ áã íÞÇÈá Ïíß Ýì ÇáÞÑíÉ
æÔÚÑÊ ÈãÒíÌ ãä ÇáÃÑÊíÇÍ æÇáåã ÝÞÏ ÇÕÈÍ ãä ÇáÖÑæÑì Çä ÊáÊÒã ÈÇáßÊãÇä
æÊÍÑÕ Úáì ÇáÇ ÊÝáÊ ãäåÇ ßáãÉ ÊÔíÑ Çáì ÍÏíË Ïíß ÇáÊáíÝæäì.
æäÓíÊ ÇáíßÓ ßá ÔìÁ Úä ÏÝÊÑ ãÐßÑÇÊ ÒæÌåÇ. Ýáã ÊÊÐßÑÉ ÇáÇ ÈÚÏ Çä ÊäÇæáÇ ÇáÚÔÇÁ æÌáÓÇ Ýì ÛÑÝÉ ÇáãÚíÔÉ
æÝÊÍÇ äæÇÝÐåÇ áíÓÊÞÈáÇ äÓãÇÊ Çááíá ÇáãÚØÑÉ ÈÔÐì ÒåæÑ ÇáÍÏíÞÉ!
ÞÇáÊ áÒæÌåÇ: åæÐÇ ÔìÁ äÓíÊÉ Ýì ÇáÍÏíÞÉ..
æÃáÞÊ ÇáíÉ ÈÇáÏÝÊÑ ÝÑÏ
áÇÈÏ ÇäÉ ÓÞØ ãäì!
-äÚã.. æÃäÇ ÇáÃä ÇÇÚÑÝ ßá ÇÓÑÇÑß
ÝÇÈÊÓã æ ÞÇá:áíÓ ÝíåÇ ãÇ íÏíääì!
- åá ÃäÊ Úáì ãæÚÏ Ýì ÇáÓÇÚÉ ÇáÊÇÓÚÉ¿
- Úáì ãæÚÏ¿ æÈåÊ..
- ßÇä ÇáÓÄÇá ãÈÇÛÊÇ ..æáßäÉ ÓÑÚÇä ãÇ ÊãÇáß äÝÓÉ.. æÇÈÊÓã æÇÌÇÈ:
- äÚã.. íÇ ÇáíßÓ.. Çääì Úáì ãæÚÏ ãÚ ÝÊÇÉ ÊÔÈåß ßËíÑÇ.
- ÝÞÇáÊ ÈÔìÁ ãä ÇáÕÑÇãÉ: áÇ ÇÝåãß ..Çäß ÊÊåÑÈ ãä ÇáÃÌÇÈÉ.
- ßáÇ ..ÇáæÇÞÚ Çääì ÓÌáÊ åÐÇ ÇáãæÚÏ áíÐßÑäì ÈÈÚÖ ÕæÑ íÌÈ Çä ÃÞæã ÈÊÍãíÖåÇ
.æÇÑíÏß Ãä ÊÓÇÚÏíäì Ýì åÐÉ ÇáãåãÉ.
.æßÇä ÌíÑÇáÏ ãÇÑÊä ãä åæÇÉ ÇáÊÕæíÑ æáÏíÉ ÂáÉ ÊÕæíÑÞÏíãÉ æáßä ÚÏÓÊåÇ ÌíÏÉ
.æÞÏ ÊÚæÏ Çä íÞæã ÈäÝÓÉ ÈÊÍãíÖ ÇáÕæÑ ÇáÊì íáÊÞØåÇ. Ýì ÛÑÝÉ ÕÛíÑÉ
.Ýì ÇáÞÈæ ÇÚÏåÇ ÎÕíÕÇ áåÐÇ ÇáÛÑÖ!
ÞÇáÊ ÇáíßÓ ÊÚÇÊÈÉ:
-æåá íÌÈ ÊÍãíÖ åÐÉ ÇáÕæÑ Ýì ÇáÓÇÚÉ ÇáÊÇÓÚÉ ÊãÇãÇ.
ÝÃÌÇÈ Ýì ÔìÁ ãä ÇáÖíÞ:
- íÇÝÊÇÊì ÇáÚÒíÒÉ.. Çä ÇáÃäÓÇä íÌÈ Çä íÍÏÏ æÞÊÇ áßá Úãá æáßá ãÑÍáÉ ãä ãÑÇÍá äÔÇØÉ
ÍÊì ÊäÊÙã ÃÚãÇáÉ æÍíÇÊÉ.
ÝáÇÐÊ ÇáíßÓ ÈÇáÕãÊ áÍÙÉ æÑÇÍÊ ÊÑÇÞÈ ÒæÌåÇ æåæ íÏÎä Ýì åÏæÁ æÞÏ ÇÓÊÑÎì Ýì ãÞÚÏÉ
ÒÃÓäÏ ÑÃÓÉ Çáì ÙåÑ ÇÇáãÞÚÏ
æÝÌÃÉ ÛãÑÊåÇ ãæÌÉ ãä ÇáÐÚÑ áÇ ÊÚÑÝ ãÕÏÑåÇ ÝÕÇÍÊ ÞÈá Ãä ÊÊãßä ãä ÇáÓíØÑÉ Úáì ãÔÇÚÑåÇ.
-ÃæÇÉ íÇ ÌíÑÇáÏ ßã ÃÊãäì Ãä ÃÚÑÝ ÇáãÒíÏ Úäß.
ÝÊÍæá ÇáíåÇ ÈæÌÉ ÊÚáæÉ ÇáÏåÔÉ æÞÇá:
-æáßäß ÊÚÑÝíä ßá ÔìÁ Úäì ÃíÊåÇ ÇáÚÒíÒÉ.. áÞÏ ÍÏËÊß Úä ØÝæáÊì Ýì (äæÑËãÈÑáäÏ) æÚä ÍíÇÊì Ýì ÃÝÑíÞíÇ ÇáÌäæÈíÉ
æÇáÓäæÇÊ ÇáÚÔÑ ÇáÊì ÞÖíÊåÇ Ýì ßäÏÇ æÞÏ ÍÇáÝäì ÝíåÇ ÇáäÌÇÍ æÇáÊæÝíÞ..
ÞÇáÊ ÈÇÒÏÑÇÁ:
-áÇ ÊÍÏËäì Úä ÃÚãÇáß!
ÝÇäÝÌÑ ÌíÑÇáÏ ÖÇÍßÇ ÝÌÃÉ æÞÇá:
- ÝåãÊ ..Ãäß ÊÑíÏääì Ãä ÃÊÍÏË Úä ãÛÇãÑÇÊì ÇáÛÑÇãíÉ Çäßä ÌãíÚÇ ÓæÇÁ ÃíÊåÇ ÇáäÓæÉ áÇ íåãßä Óæì ÇáÚÇãá ÇáÔÎÕì.
Ýà ÍÓÊ ÇáíßÓ ÈÌÝÇÝ Ýì ÍáÞåÇ.. æáã ÊáÈË Ãä ÊãÊãÊ ÞÇÆáÉ
-æáßä áÇ ÈÏ Ãä Êßæä Ýì ÍíÇÊß ÈÚÖ ÇáãÛÇãÑÇÊ ÇáÚÇØÝíÉ áíÊäì ÝÞØ ÃÓÊØíÚ Ãä..
æáã ÊÊã ÚÈÇÑÊåÇ
æÓÇÏ ÇáÕãÊ ãÑÉ ÃÎÑì!
æÞØÈ ÌíÑÇáÏ ãÇ Èíä ÍÇÌÈíÉ æÞÇá ÈÚÏ ÊÑÏÏ ÈÕæÊ ÝíÉ ÌÏíÉ áã ÊÚåÏåÇ ÒæÌÊÉ:
-åá ÊÑíä ãä ÇáÍßãÉ Ãä ÃÍÏËß Úä ÛÑÇãíÇÊì íÇ ÃáíßÓ ¿ Çäì áÇ ÃäßÑ Ãäì ÚÑÝÊ ÈÚÖ ÇáäÓÇÁ
áÃäì ÃÐÇ ÃäßÑÊ ÝÃäß áä ÊÕÏÞíäì æáßäì ÃÓÊØíÚ Çä ÃÞÓã áß æÈÕÏÞ Çäì áã ÃÚÈà ÈÃíÉ æÇÍÏÉ ãäåä æáã ÊÓßä ÇÍÏÇåä ÞáÈì!
æßÇä Ýì ÕæÊÉ äÈÑÉ ÕÏÞ æÇÎáÇÕ ØãÃäÊ ÒæÌÊÉ æÃÑÇÍÊåÇ.
æäÙÑ ÇáíåÇ ÌíÑÇáÏ æÓÃáåÇ æÚáì ÔÝÊíÉ ÇÈÊÓÇãÉ:
- åá ÇÞÊäÚÊ ÇáÃä íÇ ÇáíßÓ¿
æÑãÞåÇ Ýì ÝÖæá æÇÓÊØÑÏ:
-ãÇÐÇ Íãáß Úáì ÇáÊÝßíÑ Ýì åÐÉ ÇáãæÖæÚÇÊ ÛíÑ ÇáÓÇÑÉ Ýì åÐÉ ÇááíáÉ ÈÇáÐÇÊ¿
ÝäåÖÊ ÇáíßÓ æÇÞÝÉ æÑÇÍÊ ÊÐÑÚ ÃÑÖ ÇáÛÑÝÉ Ýì ÞáÞ
ÞÇáÊ:áÇ ÃÚáã áÞÏ ßäÊ ãÊæÊÑÉ ÇáÃÚÕÇÈ ØæÇá Çáíæã
ÝÞÇá ÈÕæÊ ÎÇÝÊ æßÃäÉ íÊÍÏË Çáì äÝÓÉ:
-åÐÇ ÛÑíÈ æÛÑíÈ ÌÏÇ
ÑÏÊ ÃáíßÓ: ãÇåæ ÇáÔìÁ ÇáÛÑíÈ¿
áãÇÐÇ ÊÊÍÝÒíä áãæÇÌåÊì Úáì åÐÇ ÇáäÍæ íÇ ÈäíÊì ÇáÚÒíÒÉ¿ ÃäãÇ ÃÑÏÊ Çä ÃÞæá ÇäÓáæßß íÈÏæ ÛÑíÈÇ áÃäß Ýì ÇáÚÇÏÉ ÇäÓÇäÉ æÏíÚÉ ãÊÒäÉ
ÇáÚÞá æÇáÊÝßíÑ.
ÝÇÑÊÓãÊ Úáì ÔÝÊì ÇáíßÓ ÇäÊÓÇãÉ ãÛÊÕÈÉ.
ÞÇáÊ:
áÞÏ Îíá Çáì Çáíæã Ãä ßá ÔìÁ íÊÃãÑ áãÖÇíÞÊì æÇÒÚÇÌì ÍÊì ÇáÈÓÊÇäì ÌæÑÌ.. áÞÏ ÓíØÑÊ ÚáíÉ ÝßÑÉ ãÖÍßÉ åì ÃääÇ ÓäÑÍá Çáì áäÏä.. áÞÏ ÞÇá áì Ãäß ÃäÊ ÇáÐìÃäÈÃÊÉ ÈÐáß.
ÝÓÃáåÇ ÈÍÏÉ:
-Ãíä ÞÇÈáÊÉ¿
- ÇäÉ ÌÇÁ áãÈÇÔÑÉ ÚãáÉ Çáíæã ÈÏáÇ ãä íæã ÇáÌãÚÉ.
ÝÕÇÍ Ýì ÛÖÈ
- ÊÈÇ ááÚÌæÒ ÇáÃÍãÞ!
ÝäÙÑÊ ÇáíÉ Ýì ÏåÔÉ æÐåæá!
ßÇä æÌåÉ ãÊÞáÕÇ ÍäÞÇ æÛÖÈÇ æáã ÊÐßÑ ÇáíßÓ ÇäåÇ ÑÃÊÉ ãÛÖÈÇ Úáì åÐÇ ÇáäÍæ ãä ÞÈá.
æáÇÍÙ ÌíÑÇáÏ ÏåÔÊåÇ ÝÍÇæá ÇáÓíØÑÉ Úáì ãÔÇÚÑÉ
ÞÇá:ÇäÉ ÚÌæÒ ÃÍãÞ!
-æáßä ãÇÐÇ ÞáÊ áÉ áßì íÊæåã ÇääÇ ÓäÑÍá¿
ÃäÇ¿ Çääì áã ÃÞá áÉ ÔíÆÇ..ÂÉ.. ÊÐßÑÊ ÇáÂä .. ÃÙä Ãääì ÞáÊ áÉ ãÇÒÍÇ ÇääÇ ÞÏ äÐåÈ Çáì áäÏä Ýì ÇáÕÈÇÍ
æíÈÏæÃäÉ Íãá ÇáãÒÍÉ Úáì ãÍãá ÇáÌÏ æÙä ÃääÇ ÓäÑÍá Çáì áäÏä ÍÞÇ Ãæ ÃäÉáã íÓãÚäì ÌíÏÇ æáÇ Ôß Ãäß ÃÞäÚÊÉ ÈÎØÆÉ ÇáíÓ ßÐáß¿
æÇäÊÙÑ ÌæÇÈåÇ ÈÞáÞ ÝÞÇáÊ:
-ØÈÚÇ..æáßäÉ ÑÌá ÚÌæÒ ÚäíÏ ÇÐÇ ÊãáßÊÉ ÝßÑÉ ÊÚÐÑ ÇÞÊáÇÚåÇ ãä ÐåäÉ.
Ëã ÍÏËÊÉ Úä ÇÕÑÇÑ ÌæÑÌ Ýì ãæÖæÚ Ëãä ÇáãäÒá.. æÇÕÛì ÇáíåÇ ÌíÑÇáÏ Ýì ÕãÊ Ëã ÞÇá ÈÈØÁ:
-áÞÏ ßÇä ãÓÊÑ ÇíãÒ Úáì ÃÓÊÚÏÇÏ áÃä íÊÞÇÖì ÃáÝíä ãä ÇáÌäíåÇÊ Úáì Ãä íÑåä ÇáãäÒá ÖãÇäÇ ááÃáÝ ÇáÈÇÞíÉ..
æÃÚÊÞÏ Ãä Ðáß åæ ÓÈÈ ÇáÎØà ÇáÐì æÞÚ ÝíÉ ÌæÑÌ.
ÝÞÇáÊ ÇáíßÓ ãæÇÝÞÉ: ÑÈãÇ
Ëã äÙÑÊ Çáì ÇáÓÇÚÉ ÇáãËÈÊÉ Úáì ÇáÌÏÇÑ æÞÇáÊ æåì ÊÔíÑ ÇáíåÇ:
-ÇÙä ÃäÉ íäÈÛì Úáíß ÇáÃä Ãä ÊÐåÈ Çáì ÇáÞÈæ áÊÍãíÖ ÇáÃÝáÇã æÝÞÇ ááãæÚÏ ÇáÐì ÍÏÏÊÉ ÝÇáÓÇÚÉ ÇáÂä ÇáÊÇÓÚÉ æÎãÓ ÏÞÇÆÞ.
ÝÃÌÇÈ Ýì åÏæÁ:
-áÞÏ ÛíÑÊ ÑÃíì.. æáä ÃÞæã ÈÊÍãíÖ ÇáÃÝáÇã ÇááíáÉ.


ÇáÝÕá ÇáÎÇãÓ


áÇ ÃÍÏ íÚáã ßíÝ ÊÝßÑ ÇáãÑÃÉ..Ãæ ßíÝ íÚãá ÚÞáåÇ
ÝÞÏ ÂæÊ ÇáíßÓ Çáì ÝÑÇÔåÇ Ýì Êáß ÇááíáÉ æåì ÊÔÚÑ ÈÇáÑÇÍÉ æÇáØãÃäíäÉ ÈÚÏ Çä ÊáÇÔÊ ÇáÎæÇØÑ ÇáÊì ÃÒÚÌÊåÇ æÒáÒáÊ ÓÚÇÏÊåÇ.
æáßä ãÇ Ãä ÃÞÈá ãÓÇÁ Çáíæã ÇáÊÇáì ÍÊì ÊÖÇÝÑÊ ÈÚÖ ÇáÞæì ÇáÎÝíÉ áÊÚßíÑ ÕÝæåÇ.
áã íÊÕá ÈåÇ Ïíß æäÏÝæÑÏ ãÑÉ ÃÎÑì æáßäåÇ ÃÍÓÊ ÈÊÃËíÑÉ ãä ÇáÃÝßÇÑ ÇáÊì ÃáÍÊ ÚáíåÇ.
áÞÏ Îíá ÇáíåÇ ÃßËÑ ãä ÃäåÇ ÊÓãÚ ÕæÊÉ æåæ íÞæá:
-åÐÇ ÇáÑÌá ÛÑíÈ Úäß ÊãÇãÇ .. æÃäÊ áÇ ÊÚÑÝíä ÔíÆÇ ÚäÉ!
æãÚ åÐÉ ÇáßáãÇÊ .. ÈÑÒÊ ÇáÕæÑÉ ÇáÊì ÇÑÊÓãÊ Ýì ÐÇßÑÊåÇ áæÌÉ ÒæÌåÇ Ííä ÞÇá:
-åá ÊÑíä ãä ÇáÍßãÉ Çä ÃÍÏËß Úä ÛÑÇãíÇÊì íÇ ÃáíßÓ¿
áãÇÐÇ ÞÇá Ðáß¿
áÞÏ ßÇäÊ ßáãÇÊÉ ÊäØæì Úáì ÇáÊÍÒíÑ.. Èá Úáì ÇáÊåÏíÏ ÊãÇãÇ ßãÇ áæ ßÇä ÞÏ ÞÇá:
-ÎíÑ áß ÃáÇ ÊÊÏÎáì Ýì ÔÄæäì ÇáÎÇÕÉ íÇ ÇáíßÓ æÇáÇ ÃÕÈÊ ÈÕÏãÉ ÔÏíÏÉ.
æáã íÃÊ ÕÈÇÍ íæã ÇáÌãÚÉ ÍÊì ßÇäÊ ÇáíßÓ ÞÏ ÃÞäÚÊ äÝÓåÇ ÈÃä ÌíÑÇáÏ ßÇäÊ Ýì ÍíÇÊÉ ÇãÑÇÁÉ ÃÎÑì
æÃäÉ íÍÇæá ÇÎÝÇÁ åÐÉ ÇáÍÞíÞÉ ÚäåÇ.
æáã ÊáÈË ÛíÑÊåÇ ÇáÊì ÇÓÊíÞÙÊ ÈÈØÁ Ãä ÊÝÇÞãÊ ÈÓÑÚÉ!
æÊÓÃáÊ ÇáíßÓ:
-ÊÑì åá ßÇä ãæÚÏ ÇáÓÇÚÉ ÇáÊÇÓÚÉ ÇáÐì ÓÌáÉ Ýì ÏÝÊÑ ãÐßÑÇÊÉ åæ ãæÚÏ áÞÇÆÉ ãÚ ÇãÑÃÉ¿
æåá ßÇäÊ ÍßÇíÉ ÊÍãíÖ ÇáÃÝáÇã ãÌÑÏ ßÐÈÉ ãä æÍì ÇáÎÇØÑ ÊÝÊÞ ÚäåÇ ÐåäÉ ááÎÑæÌ ãä ÇáãÃÒÞ¿
ãäÐ ËáÇËÉ ÃíÇã ÝÞØ ßÇäÊ Úáì ÇÓÊÚÏÇÏáÃä ÊÞÓã ÈÃäåÇ ÊÚÑÝ ÒæÌåÇ ÙÇåÑÇ æÈÇØäÇ æáßäåÇ ÇáÂä ÊÔÚÑ ÈÃäÉ ÛÑíÈ ÚäåÇ ÊãÇãÇ
æÃäåÇ áÇ ÊÚÑÝ ÚäÉ ÔíÆÇ!
æÊÐßÑÊ ÛÖÈÉ Úáì ÌæÑÌ ÇáÚÌæÒ Ðáß ÇáÛÖÈ ÇáÐì áã íßä áÉ ãÇ íÈÑÑÉ æÇáÐì íÊÚÇÑÖ ÊãÇãÇ ãÚ
ÓãÇÍÊÉ ÇáÚÇÏíÉ æÏãÇËÉ ÎáÞÉ
ÞÏ íßæä ÇáÃãÑ Ýì ÐÇÊÉ ÊÇÝåÇ æáÇ ÃåãíÉ áÉ æáßäÉ íÏá Úáì ÃäåÇ áÇ ÊÚÑÝ ÇáÑÌá ÇáÐì ÊÒæÌÊÉ ãÚÑÝÉ ÊÇãÉ!
æßÇäÊ åäÇß ÈÚÖ ÇÔíÇÁ ÕÛíÑÉ ÊÊØáÈ ÐåÇÈåÇ Çáì ÇáÞÑíÉ áÔÑÇÆåÇ ÝÇÞÊÑÍÊ Úáì ÌíÑÇáÏ Ãä ÊäØáÞ Çáì ÇáÞÑíÉ ÎáÇáÇáæÞÊ ÇáÐì
ÊÚæÏ Ãä íÞÖíÉ Ýì ÇáÍÏíÞÉ.
æáÔÏ ãÇ ßÇäÊ ÏåÔÊåÇ Ííä ÑÃÊÉ íÚÇÑÖ ÈÞæÉ æíÕÑ Úáì ÇáÐåÇÈ ÈäÝÓÉ Çáì ÇáÞÑíÉ ÈíäãÇ ÊÈÞì åì ÈÇáãäÒá.
æáã íÓÚåÇ ÇáÇ ÇáÑÖæÎ æáßä ÇÕÑÇÑÉ ÇÏåÔåÇ æÃÒÚÌåÇ æÌÚáåÇ ÊÊÓÃá:
-áãÇÐÇ íÍÑÕ Úáì ãäÚåÇ ãä ÇáÐåÇÈ Çáì ÇáÞÑíÉ¿
æÝÌÃÉ áãÚ Ýì ÐåäåÇ ÇáÌæÇÈ ÇáÐì íæÖÍ ßá ÔìÁ!
ÃáÇ íãßä Ãä íßæä ÌíÑÇáÏ ÞÏ ÞÇÈá Ïíß ãÕÇÏÝÉ Ýì ÇáÞÑíÉ æßÊã ÇáÃãÑ ÚäåÇ¿
ÇäåÇ Ííä ÊÒæÌÊ ÌíÑÇáÏ áã Êßä ÊÛÇÑ ÚáíÉ .. Ëã ÇÓÊíÞÙÊ ÛíÑÊåÇ ÝÌÃÉ.. ÃáÇ íãßä Ãä íßæä Ãä íßæä
ÞÏ ÍÏË áÌíÑÇáÏ äÝÓ ÇáÔìÁ¿
ÃáÇ íãßä ÛÑÖÉ åæ ãäÚåÇ ãä ãÞÇÈáÉ Ïíß æäÏÝæÑÏ¿
æßÇä åÐÇ ÇáÊÝÓíÑ íÊÝÞ ãÚ ÇáÍÞÇÆÞ æíÞÖì Ýì ÐÇÊ ÇáæÞÊ Úáì ãÇ ÃÕÇÈåÇ ãä ÍíÑÉ æÈáÈáÉ
ÝÃÎÐÊ ÈÉ æÃØãÃäÊ ÇáíÉ.
Ëã ÃÒÝ æÞÊ ÇáÔÇì æãÑ ÝÇäÊÇÈåÇ ÇáÞáÞ æÓÇæÑÊåÇ ÇáÔßæß ãÑÉ ÃÎÑì
æÍÇæáÊ ÂÎÑ ÇáÃãÑ Ãä ÊáØÝ ÞáÞåÇ æÊæÊÑ ÃÚÕÇÈåÇ ÈÇáÃäåãÇß Ýì ÇáÚãá ÝÃÞäÚÊ äÝÓåÇ ÈÃä ÇáãäÒá ÈÍÇÌÉ Çáì ÇáÊäÙíÝ..
æÕÚÏÊ Çáì ÛÑÝÉ ÒæÌåÇ æÈíÏåÇ ãäÝÖÉ áÃÒÇáÉ ÇáÛÈÇÑ!
æÑÇÍÊ ÊÞæá áäÝÓåÇ ÇáãÑÉ Êáæ ÇáÃÎÑì:
-áæ ÃÓÊØíÚ ÝÞØ Ãä ÃÊÃßÏ¿
æÚÈËÇ ÍÇæáÊ Ãä ÊÞäÚ äÝÓåÇ ÈÃä ÒæÌåÇ áÇÈÏÃä íßæä ÞÏ ÊÎáÕ ãäÐ æÞÊ Øæíá ãä Âíæ ÇÏáÉ ÊÏíäÉ!
æáßä åÐÇ ÇáÑÃì ßÇä íÞÇÈáÉ ÑÃì ÃÎÑ íÞæá ÈÃä ÇáÑÌÇá ßËíÑÇ ãÇ íÍÊÝÙæä áÃÚÊÈÇÑÇÊ ÚÇØÝíÉ ÈÃÔíÇÁ ÞÏ
ÊÏíäåã æÊæÑÏåã ãæÇÑÏ ÇáÊåáßÉ.
æÃÎíÑÇ ÃÓÊÓáãÊ ÇáíßÓ ááÃÛÑÇÁ æÔÑÚÊ æÍãÑÉ ÇáÎÌá ÊÚáæ æÌäÊíåÇ
Ýì ÝÊÍ ÃÏÑÇÌ ÒæÌåÇ æÝÍÕ ãÍÊæíÇÊÉ ãä ÇáÑÓÇÆá æÇáæËÇÆÞ.. Èá æÝÚáÊ ÃßËÑ ãä Ðáß ÇÐ ÝÊÍÊ
ÏæáÇÈ ÒæÌåÇ æÑÇÍÊ ÊÈÍË Ýì ÌíæÈ ËíÇÈÉ.
ÏÑÌÇä ÝÞØ ãä ÇÏÑÇÌ ÇáãßÊÈ áã ÊÕá ÇáíåãÇ íÏåÇ áÓÈÈ ÈÓíØ åæ ÃäåãÇ ßÇäÇ ãÛáÞíä..
æáßäåÇ ßÇäÊ ÞÏ ÖÑÈÊ ÈÇáÎÌá æÇáÍíÇÁ ÚÑÖ ÇáÍÇÆØ
ßÇäÊ æÇËÞÉ ãä ÃäåÇ ÓÊÌÏ Ýì ÇÍÏ åÐíä ÇáÏÑÌíä ÏáíáÇ áÊáß ÇáãÑÃÉ ÇáæåãíÉ ÇáÊì ÃÍÈåÇ ÒæÌåÇ ÝíãÇ ãÖì
æÇáÊì ÃÕÈÍÊ ÊäÛÕ ÍíÇÊåÇ..
æÊÐßÑÊ Ãä ÌíÑÇáÏ ÊÑß ÍÒãÉ ãÝÇÊíÍÉ Úáì ÇáãÏÝÃÉ Ýì ÇáØÇÈÞ ÇáÃÑÖì ÝÌÃÊ ÈåÇ..æÑÇÍÊ ÊÌÑÈ
ÇáãÝÇÊíÍ ÇáæÇÍÏ Êáæ ÇáÃÎÑ æäÌÍÊ Ýì ÝÊÍ ÃÍÏ ÇáÏÑÌíä æÇÎÐÊ ÊÝÍÕ ãÍÊæíÇÊÉ
æÌÏÊ ÈÉ ÏÝÊÑ ÔíßÇÊ æãÍÝÙÉ ãáíÆÉ ÈÇáÃæÑÇÞ ÇáãÇáíÉ..
æÝì ãÄÎÑÉ ÇáÏÑÌ æÌÏÊ ãÌãæÚÉ ãä ÇáÑÓÇÆá ãÍÒæãÉ ÈÚäÇíÉ ÈÎíØ ãä ÍÑíÑ..
æÊáÇÍÞÊ ÃäÝÇÓåÇ ÈÓÑÚÉ æåì ÊÍá ÇáÎíØ æÊÈÓØ ÇáÑÓÇÆá Úáì ÇáãßÊÈ
æáã ÊáÈË Ãä ÃÍãÑ æÌååÇ æÃÚÇÏÊ ÍÒã ÇáÑÓÇÆá.. ææÖÚÊåÇ ÍíË ßÇäÊ
Ðáß ÃäåÇ ßÇäÊ ÑÓÇÆáåÇ åì
ÇáÑÓÇÆá ÇáÊì ÈÚËÊ ÈåÇ áÌíÑÇáÏ ÞÈá ÒæÇÌåãÇ.
æÊÍæáÊ Çáì ÇáÏÑÌ ÇáËÇäì.. áÇ áÃäåÇ ßÇäÊ ÊÊæÞÚ Ãä ÊÌÏ ÝíÉ ÔíÆÇ ÐÇÊ ÃåãíÉ..
æÇäãÇ áßì ÊØãÆä Çáì ÃäåÇáã ÊÊÑß ãßÇäÇ Ïæä ÊÝÊíÔ!
æÔÚÑÊ ÈÖíÞ ÔÏíÏ Ííä áã ÊÓÊØíÚ ÝÊÍ ÇáÏÑÌ ÈÃì ãä ÇáãÝÇÊíÍ ÇáÊì ÊÑßåÇ ÌíÑÇáÏ..
æáßäåÇ áã Êßä Úáì ÇÓÊÚÏÇÏ áÞÈæá ÇáåÒíãÉ ÝÇäØáÞÊ Çáì ÛÑÝ ÇáãäÒá æÚÇÏÊ ÈãÌãæÚÉ ãä ãÝÇÊíÍ
ÇáÏæÇáíÈ æÇáÃÏÑÇÌ æÇáÃÈæÇÈ æÊäÝÓÊ ÇáÕÚÏÇÁ Ííä ÃÏÇÑÊ ãÝÊÇÍ ÏæáÇÈåÇ ÇáÎÇÕ Ýì ÞÝá ÇáÏÑÌ ÝÝÊÍ
æáßäåÇ áã ÊÌÏ Ýì ÇáÏÑÌ Óæì ãÌãæÚÉ ãä ÞÕÇÕÇÊ ÇáÕÍÝ ÊÛíÑ áæäåÇ ÈãÑæÑ ÇáÒãä..
æÊäÝÓÊ ÇáÕÚÏÇÁ
æáßäåÇ áã ÊÌÏ ÈÃÓÇ ãä ÇáÞÇÁ äÙÑÉ Úáì ãÖãæä åÐÉ ÇáÞÕÇÕÇÊ ÇáÞÏíãÉ
áÊÚáã ÓÈÈ ÃåÊãÇã ÌíÑÇáÏ ááÃÍÊÝÇÙ ÈåÇ.
ßÇäÊ ßáåÇ ÊÞÑíÈÇ ãä ÕÍÝ ÃãÑíßíÉ íÑÌÚ ÚåÏåÇ Çáì ÓÈÚ ÓäæÇÊ ãÖÊ
æßáåÇ ÊÊÍÏË Úä ãÍÇßãÉ ÑÌá ãÍÊÇá íÏÚì ÊÔÇÑáÒ áæãÊÑ..
æÝåãÊ ÇáíßÓ ããÇ ÞÑÃÊÉ Ãä áæãÊÑ ÃÊåã ÈÞÊá ÈÚÖ ÇáäÓÇÁ ÇááÇÊì æÞÚä Ýì ÔÈÇßÉ
æÃä ÌËÉ ÇÍÏì ÇáäÓÇÁ æÌÏÊ ãÏÝæäÉ Ýì ÞÈæ ãäÒá ßÇä ÞÏ ÇÓÊÃÌÑÉ æÃä ÚÏÏÇ ãä ÇáäÓÇÁ ÇááæÇÊì ÇÞÊÑä Èåä
ÞÏ ÇÎÊÝíä ÊãÇãÇ æÇäÞØÚÊ ÃÎÈÇÑåä æáã íÓãÚ Úäåä ÔíÆÇ æÇä ÚÏÏ ÖÍÇíÇÉ ãä ÇáäÓÇÁ ÞÏ ÈáÛ ÊÓÚ ÓíÏÇÊ.
æÞÏ ÏÇÝÚ áæãÊÑ Úä äÝÓÉ ÈãåÇÑÉ æÇÓÊÚÇä ÈÃÈÑÚ ÇáÚÞáíÇÊ ÇáÞÇäæäíÉ Ýì ÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ ÇáÃãÑíßíÉ
æáæ ÞÏ Íæßã Ýì ÇäÌáÊÑÇ áÃØáÞ ÓÑÇÍÉ áÚÏã ßÝÇíÉ ÇáÃÏáÉ æáßä åíÆÉ ÇáãÍáÝíä Ýì ÇáãÍßãÉ ÇáÃãÑíßíÉ
æÌÏÊÉ ÛíÑ ãÐäÈ Ýì ÌÑíãÉ ÇáÞÊá æÃÏÇäÊÉ Ýì Êåã ÃÎÑì ãäåÇÇáÃÍÊíÇá æÊÚÏÏ ÇáÒæÌÇÊ
æÞÖÊ ÇáãÍßãÉ ÈÓÌäÉ ÚÏÉ ÓäæÇÊ.
æÊÐßÑÊ ÇáíßÓ ÃåÊãÇã ÇáÑÃì ÇáÚÇã ÈåÐÉ ÇáÞÖíÉ æÇáÖÌÉ ÇáÊì ÃËÇÑåÇ ÝÑÇÑ áæãÊÑ ãä ÇáÓÌä ÈÚÏ ËáÇË ÓäæÇÊ.
æáã íÞÈÖ Úáì åÐÇ ÇáãÌÑã ÈÚÏ Ðáß ÃÈÏÇ
ÛíÑ Ãä ÔÎÕíÊÉ ÇáÛÑíÈÉ.. æÊÃËíÑÉ ÇáÚÌíÈ Úáì ÇáäÓÇÁ ßÇäÇ ãæÖæÚ ãäÇÞÔÇÊ ãØæáÉ Ýì ÇáÕÍÝ ÇáÃäÌáíÒíÉ Ýì Ðáß ÇáÚåÏ
ßÐáß ÊÍÏËÊ ÇáÕÍÝ ÈÇÓåÇÈ Úä ÈÑÇÚÊÉ Ýì ÇáÏÝÇÚ Úä äÝÓÉ..æÚä ÓÞæØÉ ÝÇÞÏ ÇáæÚì Ýì ÞÝÕ ÇáÃÊåÇã
ÃßËÑ ãä ãÑÉ ÈÓÈÈ ÇÕÇÈÊÉ ÈÖÚÝ Ýì ÇáÞáÈ æÇä ßÇä ÇáÈÚÖ ÞÏ ÝÓÑ äæÈÇÊ ÇáÃÛãÇÁ ÈÃäåÇ Ïáíá Úáì ÞÏÑÇÊ
ÇáãÊåã æÈÑÇÚÊÉ Ýì ÇáÊãËíá.
ææÌÏÊ ÇáíßÓ ÕæÑÉ ááãÊåã Ýì ÇÍÏì ÇáÞÕÇÕÇÊ ÝÃãÚäÊ ÇáäÙÑ ÝíåÇ ÈÔìÁ ãä ÇáÝÖæá.
ßÇäÊ ÕæÑÉ ÑÌá Øæíá ÇááÍíÉ ..íÎíá ááäÇÙÑ ÇáíÉ ÃäÉ ÃÍÏ ÇáÚáãÇÁ Ãæ ÃÓÇÊÐÉ ÇáÌÇãÚÇÊ.
æÐßÑÊåÇ ÇáÕæÑÉ ÈæÌÉ ÊÚÑÝÉ
æÝÌÃÉ ÃÏÑßÊ Ãä ÇáÕæÑÉ ÊÐßÑåÇ ÈæÌÉ ÌíÑÇáÏ..äÝÓ ÇáÚíäíä æäÝÓ ÇáÌÈíä!
áÚá Ðáß åæ ÓÈÈ ÇÍÊÝÇÙ ÌíÑÇáÏ ÈÇáÞÕÇÕÇÊ.
ææÞÚÊ ÚíäÇåÇÚáì ÇáÚÈÇÑÉ ÇáÊì ßÇäÊ ÊÍÊ ÇáÕæÑÉ..æÝåãÊ ãäåÇ Ãä ÇáãÊåã ßÇä íÓÌá Ýì ÏÝÊÑ ãÐßÑÇÊÉ ÊæÇÑíÎ ÝÊßÉ
ÈÖÍÇíÇÉ ãä ÇáäÓÇÁ æÃä ÇÍÏì ÇáäÓÇÁ ÔåÏÊ ÖÏÉ æÊÚÑÝÊ ÚáíÉ æåæ Ýì ÞÝÕ ÇáÃÊåÇã
ãä äÏÈÉ Ýì ÑÓÛ íÏÉ ÇáíÓÑì
æåäÇ ÊÑäÍÊ ÇáíßÓ æÓÞØÊ ÇáÞÕÇÕÇÊ ãä íÏåÇ
áÞÏ ßÇäÊ åäÇß äÏÈÉ Ýì ÑÓÛ íÏ ÌíÑÇáÏ ÇáíÓÑì.


ÇáÝÕá ÇáÓÇÏÓ


ÏÇÑÊ ÇáÏäíÇ ÍæáåÇ..
æÞÏ ÃÏåÔåÇ ÝíãÇ ÈÚÏ ÇäåÇ ÑÈØÊ ÈãËá åÐÉ ÇáÓÑÚÉ æÇáËÞÉ Èíä ÌíÑÇáÏ æÊÔÇÑáÒ áæãÊÑ
áÞÏ ÔÚÑÊ Ýì ÞÑÇÑÉ äÝÓåÇ ÈÃäåãÇ ÔÎÕ æÇÍÏ æÓáãÊ ÈåÐÉ ÇáÍÞíÞÉ ÈÃÓÑÚ ãä ÑÏ ÇáØÑÝ æÏæä ÊÑÏÏ.
æÈÏÃÊ ÈÚÖ ÇáãáÇãÍ ÇáÕÛíÑÉ ÇáãÊÝÑÞÉ ÊØæÝ ÈÐåäåÇ Ëã ÊÊÌãÚ áÊÔßá ÍÞíÞÉ ßÈÑì æÇÖÍÉ ÇáãÚÇáã.
Çä ÇáäÞæÏ ÇáÊì ÏÝÚåÇ ËãäÇ ááãäÒá åì äÞæÏåÇ æÍÏåÇ æåæ áã íÓåã ãä ãÇáÉ Ýì Ëãä ÇáãäÒá ÈÞáíá Ãæ ßËíÑ.
Èá Ãä ÇáÍáã ÇáÐì ÃáÍ ÚáíåÇ ËáÇË ãÑÇÊ ÞÏ æÖÍ ÇáÂä ãÛÒÇÉ ÇáÍÞíÞì!
áÞÏßÇäÊ Ýì ÞÑÇÑÉ äÝÓåÇ æÈÚÞáåÇ ÇáÈÇØä ÊÑåÈ ÌíÑÇáÏ ãÇÑÊä æÊÑíÏ ÇáÝÑÇÑ ãäÉ.
æßÇä Ïíß æäÏÝæÑÏ Ýì ÚÞáåÇ ÇáÈÇØä ÃíÖÇ åæ ÇáÔÎÕ ÇáÐì ÊÑíÏ Ãä ÊÝÒÚ ÇáíÉ Ýì ØáÈ ÇáäÌÏÉ æÇáÛæË.
åÐÇ ÇáÍáã ßÇä ÃíÖÇ ãä ÇáÚæÇãá ÇáÊì ÌÚáÊåÇ ÊÊÈíä ÇáÍÞíÞÉ æÊÕÏÞåÇ ÈÛíÑ ÊÑÏÏ.
æÇáÍÞíÞÉ .. åì Ãä ÌíÑÇáÏ ãÇÑÊä æÊÔÇÑáÒ áæãÊÑ ÔÎÕ æÇÍÏ æÃäåÇ ÓÊßæä ÇáÖÍíÉ ÇáÊÇáíÉ áåÐÇ ÇáÓÝÇÍ
Ýì ãæÚÏ áÚáÉ ÃÞÑÈ ããÇ ÊÊÕæÑ.
äÚã ÃäåÇ ÓÊßæä ÇáÖÍíÉ ÇáÚÇÔÑÉ ãÇ Ýì Ðáß Ôß..
æÃÝáÊÊ ãä ÝãåÇ ÕíÍÉ ÐÚÑ Ííä ÊÐßÑÊ ÇáãæÚÏ ÇáÐì ÓÌáÉ ÌíÑÇáÏ Ýì ÏÝÊÑ ãÐßÑÇÊÉ..
(ÇáÃÑÈÚÇÁ.. ÇáÊÇÓÚÉ ãÓÇÁ)
æÇáÞÈæ ÍíË ÊæÌÏ ÛÑÝÉ ÇáÊÕæíÑ.. áÞÏ ÓÈÞ áÉ Çä ÝÊß ÈÃÍÏì ÖÍÇíÇÉ æÏÝäåÇ Ýì ÞÈæ ãäÒáÉ
áÇÈÏ ÇÐÇ ÃäÉßÇä íäæì ÇáÝÊß ÈåÇ ÇáÓÇÚÉ ÇáÊÇÓÚÉ ãä ãÓÇÁ Çáíæã ÇáãÇÖì..
æáßä.. ßíÝ æÌÏ ÇáÌÑÃÉ Úáì ÊÓÌíá ãæÚÏ ÇÑÊßÇÈ ÇáÌÑíãÉ ÈÎØ íÏÉ Ýì ÏÝÊÑ ãÐßÑÇÊÉ¿
ÇäÉ äæÚ ãä ÇáÌäæä ãÇÝì Ðáß Ôß..
æáßä áÇ Ðáß ßÇä ÇÌÑÇÁ ãäØÞíÇ.. ÝáÞÏ ßÇä íÍÑÕ Úáì ÊÓÌíá ãæÇÚíÏ ÚãáÉ ÈÏÞÉ ãÊäÇåíÉ
æßÇä ÇáÞÊá ÈÇáäÓÈÉ ÇáíÉ ÚãáÇ áÇ íÎÊáÝ Úä ÛíÑÉ ãä ÇáÃÚãÇá
æáßä áãÇÐÇ áã íÝÊß ÈåÇ Ýì Ðáß ÇáãæÚÏ¿
æãä ÃäÞÐåÇ ¿
åá ÊÑÏÏ ÝìÃÎÑ áÍÙÉ!
æÌÇÁåÇ ÇáÌæÇÈ Ýì áãÍÉ ÎÇØÝÉ
Çä ãä ÃäÞÐåÇ åæ ÌæÑÌ ÇáÚÌæÒ..æåäÇ ÝÞØ ÃÏÑßÊ ÓÑ ÛÖÈ ÒæÌåÇ æÓÎØÉ Úáì Ðáß ÇáÈÓÊÇäì ÇáÔíÎ..
áÇ Ôß ÃäÉ ãåÏ ÇáÓÈíá áÌÑíãÊÉ ÈÃä ÃÎÈÑ ßá ãä ÞÇÈáÉ ÈÃäåãÇ íÚÊÒãÇä ÇáÓÝÑ Çáì áäÏä Ýì Çáíæã ÇáÊÇáì..
Ëã ÌÇÁ ÌæÑÌ áãÈÇÔÑÉ ÚãáÉ Úáì ÛíÑ ÇäÊÙÇÑ .. æÍÏËåÇ Úä ãæÖæÚ ÇáÓÝÑ Çáì áäÏä ÝäÝÊÉ..
æÎÔì ÒæÌåÇ Ãä íÑÏÏ ÇáÈÓÊÇäì ÇáÚÌæÒ ÇáÍÏíË ÇáÐì ÏÇÑ ÈíäÉ æÈíäåÇ ..
ÝÃÍÌã Úä ÞÊáåÇ Êáß ÇááíáÉ..
æãÑÊ ÈÌÓÏåÇ ÑÚÏÉ Ííä ÇßÊÔÝÊ ÃäåÇ äÌÊ ãä ÇáãæÊ ÈÃÚÌæÈÉ!
ÇÐ áæáÇ ÃäåÇ ÐßÑÊ áÒæÌåÇ ÚÑÖÇ Ðáß ÇáÍÏíË ÇáÚÇÈÑ ÇáÐì ÏÇÑ ÈíäåÇ æÈíä ÇáÈÓÊÇäì ..
áãÇ ÊÑÏÏ ÒæÌåÇ Ýì ÇáÝÊß ÈåÇ Ýì ÇáãÚÏ ÇáÐì ÍÏÏÉ.
æÇáÂä ÚáíåÇ Ãä ÊÊÍÑßÇä ÇáæÞÊ ÖíÞ æáÇ íäÈÛì Ãä ÊÖíÚ ÏÞíÞÉ æÇÍÏÉ
íÌÈ Ãä ÊÛÇÏÑ ÇáãäÒá Ýì ÇáÍÇá ÞÈá Ãä íÚæÏ ÌíÑÇáÏ!


ÃÚÇÏÊ ÇáÞÕÇÕÇÊ Çáì ãßÇäåÇ æÃÛáÞÊ ÇáÏÑÌ Ëã æÞÝÊ ÌÇãÏÉ Ýì ãßÇäåÇ ßÃäãÇ ÓãÑÊ ÞÏãÇåÇ ÈÇáÃÑÖ..
Ðáß ÃäåÇ ÓãÚÊ ÕÑíÑ ÈÇÈ ÇáÍÏíÞÉ.. ÝÚáãÊ Ãä ÒæÌåÇ ÞÏ ÚÇÏ..
æÔá ÇáÑÚÈ ÍÑßÊåÇ áÍÙÉ.. Ëã ÊÓááÊ Çáì ÇáäÇÝÐÉ æÃØáÊ ãä æÑÇÁ ÇáÓÊÇÑ..
äÚã áÞÏ ÑÌÚ ÒæÌåÇ !
ßÇä íÌÊÇÒ ÇáÍÏíÞÉ æåæ íÈÊÓã æíÊÑäã ÈÅÍÏì ÇáÃÛäíÇÊ
æßÇä íÍãá Ýì íÏÉ ÔíÆÇ ÌÚá ÞáÈåÇ íÛæÕ Èíä ÌäÈíåÇ.. Ðáß ÇáÔìÁ ßÇä ÌÇÑæÝÇ ããÇ íÓÊÎÏã Ýì ÍÝÑ ÇáÃÑÖ..
æÃÏÑßÊ ÈÛÑíÒÊåÇ ÃäÉ íÚÊÒã ÞÊáåÇ Ýì Êáß ÇááíáÉ.
ææÌÏÊ ÃäÉ áÇ ÊÒÇá ÃãÇãåÇ ÝÑÕÉ ááÝÑÇÑ!
æßÇä ÌíÑÇáÏ ÞÏ æÇÕá ÓíÑÉ æåæ áÇ íÒÇá íÊÑäã æÇÊÌÉ äÍæ ÇáÌÏÇÑ ÇáÎáÝì ááãäÒá
æáã ÊÊÑÏÏ ÇáíßÓ.. æåÈØÊ ÏÑÌ ÇáÓáã æËÈÇ æÃäÏÝÚÊ äÍæ ÇáÈÇÈ..
æáßäåÇ ãÇ ßÇÏÊ ÊÎÑÌ ãä ÇáãäÒá ÍÊì ÑÃÊ ÌíÑÇáÏ ãÞÈáÇ äÍæåÇ
ÑÂåÇ æåÊÝ ÞÇÆáÇ
-åÇáæ! áãÇÐÇ ÊÑßÖíä æÇáì Ãíä ÊÓÑÚíä åßÐÇ¿
ÝÍÇæáÊ Ãä ÊÊÙÇåÑ ÈÇáåÏæÁ æÃä ÊÈÏæ ØÈíÚíÉ..
áÞÏ ÃÝáÊÊ ÇáÝÑÕÉ ãä íÏåÇ åÐÉ ÇáãÑÉ æáßäåÇ ÇÐÇ ÇÓÊØÇÚÊ ÃáÇ ÊËíÑ ÑíÈÊÉ ÝÓæÝ ÊÓäÍ áåÇ ÝÑÕÉ ÃÎÑì!
Èá áÚá ÇáÝÑÕÉ ÓÇäÍÉ ÇáÃä¿
ÞÇáÊ ÈÕæÊ Ñä Ýì ÃÐäíåÇ ÖÚíÝÇ ãÊÎÇÐáÇ
-ßäÊ ÃÑíÏ Ãä ÃãÔì Åáì äåÇíÉ ÇáØÑíÞ Ëã ÃÚæÏ
ÝÞÇá ÌíÑÇáÏ: ÍÓäÇ . ÓÃÑÇÝÞß!
ÝÑÏÊ ÈÇäÝÚÇá: ßáÇ íÇ ÌíÑÇáÏ..ÃÑÌæß.. Çääì ãÊæÊÑÉ ÇáÃÚÕÇÈ æÃÔÚÑ ÈÕÏÇÚ æÃÝÖá Ãä ÃãÔì ÈãÝÑÏì.
ÝÞÇá æåæ íÊÃãáåÇ ÈÚíäíÉ: ãÇÐÇ ÏåÇß íÇ ÇáíßÓ ¿ Çäß ÔÇÍÈÉÇáæÌÉ æÊÑÊÌÝíä!
ÝÃÌÇÈÊ æåì ÊÍÇæá Ãä ÊÈÊÓã
-áíÓ Èì ãä ÔìÁ.. Çääì ÃÔÚÑ ÈÕÏÇÚ åÐÇ ßá ãÇ Ýì ÇáÃãÑ æáßäì ÃÑÌæ Ãä íÝíÏäì ÇáÓíÑ Ýì ÇáåæÇÁ ÇáØáÞ!
ÝÞÇá æåæ íÖÍß:
-áÇ ÊÍÇæáì Ãä ÊËäíäì Úä ãÑÇÝÞÊß áÃäì ÓÃÑÇÝÞß ÓæÇÁ ÃÑÏÊ Ãæ áã ÊÑíÏì.
ÊÑì åá ÓÇæÑÉ ÇáÔß Ýì ÃäåÇ ÚÑÝÊ ÍÞíÞÊÉ ¿
æÈÐáÊ ÞÕÇÑì ÍåÏåÇ áßì ÊÈÏæ Ýì ÍÇáÊåÇ ÇáØÈíÚíÉ æáßäåÇ ÔÚÑÊ ÈÃäÉ íäÙÑ ÅáíåÇ
ãä Ñßä ÚíäíÉ Èíä ÇáÝíäÉ æÇáÝíäÉ æÃÏÑßÊ ÃäåÇ áã ÊäÌÍ ÊãÇãÇ Ýì ÅÒÇáÉ ÔßæßÉ.
æÍíäãÇ ÚÇÏÇ Çáì ÇáãäÒá ØáÈ ÅáíåÇ ÈÅáÍÇÍ æÅÕÑÇÑ Ãä ÊÊãÏÏ Ýì ÝÑÇÔåÇ ÇáÊãÇÓÇ ááÑÇÍÉ
æÃÍÖÑ ÒÌÇÌÉ ßæáæäíÇ æãÓÍ ÕÏÛíåÇ æÌÈíäåÇ ßãÇ íÝÚá ÇáÒæÌ ÇáãÎáÕ..
æÃÍÓÊ ÇáíßÓ ÈÃäåÇ ãæËÞÉ ÇáíÏíä æÇáÞÏãíä Ýì ãÕíÏÉ æáÇ Íæá áåÇ æáÇ ÞæÉ
æáã íÊÑßåÇ ÌíÑÇáÏ ÈãÝÑÏåÇ áÍÙÉ æÇÍÏÉ æÑÇÝÞåÇ Åáì ÇáãØÈÎ áãÚÇæäÊåÇ Ýì ÅÚÏÇÏ æÌÈÉ ÇáÚÔÇÁ
æßÇä ÃÓæà ÚÔÇÁ ÊäÇæáÊÉ ØæÇá ÍíÇÊåÇ.. ßÇäÊ ÊÔÚÑ ÈÃä ÇáØÚÇã íÎäÞåÇ æíÍÈÓ ÃäÝÇÓåÇ
æáßäåÇ ÃÑÛãÊ äÝÓåÇ Úáì ÇÈÊáÇÚå Èá æÍÇæáÊ Ãä ÊÈÏæ ãÑÍÉ æØÈíÚíÉ.
ßÇäÊ ÊÚáã Úä íÞíä ÈÃäåÇ ÊäÇÖá ãä ÃÌá ÇáÍíÇÉ..Ýåì æÍÏåÇ ãÚ åÐÇ ÇáÑÌá..Ýì Ðáß ÇáãäÒá ÇáãæÍÔ..
ÈãäÃì Úä ßá Úæä Ãæ äÌÏÉ ßÇäÊ ÊÍÊ ÑÍãÊÉ ÊãÇãÇ æßá ÃãáåÇ Ãä ÊÒíá ÔßæßÉ ÍÊì íØãÆä ÇáíåÇ æáæ áÝÊÑÉ ÞÕíÑÉ
ÑíËãÇ ÊÕá Çáì ÇáÊáíÝæä Ýì ÇáÑÏåÉ æÊØáÈ ÇáäÌÏÉ.
Ðáß ßÇä ÃãáåÇ ÇáæÍíÏ ÇáÂä.
æÊÈáÌ áåÇ ÔÚÇÚ ãä ÇáÑÌÇÁ Ííä ÊÐßÑÊ ßíÝ ÊÎáì ÒæÌåÇ Úä ÎØÊÉ æÚÏá Úä ÇÑÊßÇÈ ÌÑíãÊÉ íæã ÇáÃÑÈÚÇÁ.
åÈ ÃäåÇ ÒÚãÊ áÉ Ãä Ïíß æäÏÝæÑÏ ÞÏ ÇÊÕá ÈåÇ ÊáíÝæäíÇ æÃäÉ ÇáÂä Ýì ØÑíÞÉ áÒíÇÑÊåãÇ
æåãÊ Ãä ÊÊßáã æáßä ÇáßáãÇÊ ÇÖØÑÈÊ Úáì ÔÝÊíåÇ æáã ÊáÈË Ãä ÚÏáÊ Úä åÐÉ ÇáÝßÑÉ.
Çä åÐÇ ÇáÑÌá áä íÓãÍ áÃíÉ ÚÞÈÉ ÈÃä ÊÍæá ÈíäÉ æÈíä ÎØÊÉ ãÑÉ ÃÎÑì
ÃäÉ íÎÝì ÊÍÊ åÏæÁÉ ÇáÙÇåÑì ÚÒíãÉ ÕáÈÉ ßÇáÝæáÇÐ ÝÅÐÇ ÞÇáÊ áÉ Ãä Ïíß Ýì ØÑíÞÉ ÅáíåãÇ

ÝÇä Ðáß ÞÏ íÏÝÚÉ Åáì ÇáÊÚÌíá ÈÇÑÊßÇÈ ÌÑíãÊÉ
ÇäÉ ÞÏ íÞÊáåÇ Úáì ÇáÝæÑ Ëã íÊÕá ÈÏíß ÊáíÝæäíÇ æíØáÈ ÅáíÉ Ýì åÏæÁ Ãä íÑÌì ÒíÇÑÊÉ áÃäåãÇ
ÏÚíÇ ÝÌÃÉ áÒíÇÑÉ ÈÚÖ ÇáÃÕÏÞÇÁ.
íÇ Ãáåì áæ ßÇä Ïíß æäÏÝæÑÏ Ýì ØÑíÞÉ ÅáíåãÇ ÇáÂä ÍÞÇ
áæ ßÇä Ïíß
ææãÖ Ýì ÐåäåÇ ÎÇØÑ ÝÌÇÆì .. æäÙÑÊ Çáì ÒæÌåÇ ÎáÓÉ
ßÃäãÇ áÊÑì ãÇ ÇÐÇ ßÇä íÞÑà ãÇ íÏæÑ ÈÎáÏåÇ.
æãÇ Ãä äÖÌÊ ÇáÝßÑÉ Ýì ÐåäåÇ ÍÊì ÚÇÏÊ ÇáíåÇ ÔÌÇÚÊåÇ æÑÈÇØÉ ÌÃÔåÇ ..
æÃÍÓÊ ÈØãÃäíäÉ æËÈÇÊ ÃÏåÔÇåÇ åì äÝÓåÇ ..
ÝäåÖÊ ãä ãÞÚÏåÇ æÃÚÏÊ ÇáÞåæÉ æÍãáÊåÇ Çáì ÇáÔÑÝÉ ÍíË ÊÚæÏÇ ÞÖÇÁ ÃãÓíÇÊåãÇ!
æÝÌÃÉ ÞÇá ÌíÑÇáÏ:
- ÃæÏ Ãä ÇÐßÑß ÈÃääÇ ÓäÞæã ÈÊÍãíÖ ÇáÃÝáÇã ÇááíáÉ.
ÝãÑÊ ÈÌÓÏåÇ ÑÚÏÉ ÔÏíÏÉ æáßäåÇ ÃÌÇÈÊ ÈÞáÉ ÇßÊÑÇË:
- ÃáÇ íãßäß ÊÍãíÖåÇ æÍÏß¿ Çääì ãÊÚÈÉ Çáíæã.
ÝÇÈÊÓã æÃÌÇÈ:
-Çä ÇáÚãáíÉ áä ÊÓÊÛÑÞ æÞÊÇ ØæíáÇ.. æÃÚÏß ÈÃäß ÓæÝ áÇ ÊÔÚÑíä ÈÇáÊÚÈ ÈÚÏåÇ.
æíÈÏæ Ãä ÇáÚÈÇÑÉ ÑÇÞÊ áÉ áãÇ ÊäØæì ÚáíÉ ãä ãÚäì ÎÝì ÇÐ ÇÒÏÇÏÊ ÇÈÊÓÇãÊå ÇÊÓÇÚÇ
ÈíäãÇ ÒãÊ ÇáíßÓ ÔÝÊíåÇ áÊãäÚ äÝÓåÇ ãä ÇáÕÑÇÎ..
æáßäåÇ ÃÏÑßÊ Çä ÇáæÞÊ ÞÏ ÍÇä áÊäÝíÐ ÝßÑÊåÇ.
ÝäåÖÊ æÇÞÝÉ æÞÇáÊ ÇßÊÑÇË:
- ÓÃÊÕá ÊáíÝæäíÇ ÈÇáÌÒÇÑ ÝÇÈÞ ÍíË ÃäÊ.. áÇ ÖÑæÑÉ áÃä ÊÈÑÍ ãßÇäß.
ÝåÊÝ ÞÇÆáÇ: ÇáÌÒÇÑ ¿ Ýì åÐÇ ÇáæÞÊ ãä Çááíá¿
- Åä ÍÇäæÊÉ ãÛáÞ ØÈÚÇ ÃíåÇ ÇáÃÈáÉ æáßäì ÓÃÊÕá ÈÉ Ýì ãäÒáÉ Çä ÛÏÇ íæã ÇáÓÈÊ
æÃäÇ ÇÑíÏÉ Ãä íÍÌÒ áì ÞØÚÉ ãä áÍã ÇáÚÌæá ááÔæÇÁ ÞÈá Ãä íÊÎÇØÝ ÇáÒÈÇÆä ÃÌæÏ ÇáÞØÚ..
ÇäÉ ÑÌá áØíÝ æãÓÊÚÏ áÊáÈíÉ ßá ãØÇáÈì.


ÇáÝÕá ÇáÓÇÈÚ


æåÑæáÊ ÇáíßÓ Çáì ÏÇÎá ÇáãäÒá æÃÛáÞÊ ÇáÈÇÈ ÎáÝåÇ..
æÓãÚÊ ÌíÑÇáÏ íÞæá :
-áÇ ÊÛáÞì ÇáÈÇÈ..
æÇÓÚÝåÇ ÐåäåÇ ÈÇáÌæÇÈ ÇáãäÇÓÈ..
ÞÇáÊ ÈÓÑÚÉ: ÃÎÔì Ãä íÛÒæ ÇáÈÚæÖ ÇáãäÒá æÃäÇ ÇãÞÊ ÇáÈÚæÖ..åá ÊÊæåã Çääì ÓÃÛÇÒá ÇáÌÒÇÑ ÃíåÇ ÇáÃÈáÉ¿
æãÇ Ãä æÕáÊ Çáì ÇáÑÏåÉ ÍÊì ÇÎÊØÝÊ ÓãÇÚÉ ÇáÊáíÝæä æØáÈÊ ÑÞã ÝäÏÞ (ÇáÓÇÆÍ)
Êã ÇáÃÊÕÇá ÈíäåÇ æÈíä ÇáÝäÏÞ Úáì ÇáÝæÑ ÝÓÃáÊ:
ÃáÇíÒÇá ãÓÊÑ Ïíß æäÏÝæÑÏ ÈÇáÝäÏÞ¿ åá ÃÓÊØíÚ ÇáÊÍÏË ÇáíÉ¿
Ëã æËÈ ÞáÈåÇ Èíä ÖáæÚåÇ.. ÝÞÏ ÏÝÚ ÒæÌåÇ ÇáÈÇÈ æÏÎá..
ÞÇáÊ Ýì ÏáÇá:
- ÇÐåÈ íÇ ÌíÑÇáÏ..ÃÑÌæß.. Çääì áÇ ÃÍÈ Çä íäÕÊ Çáì ÃÍÏ æÃäÇ ÃÊÍÏË ÈÇáÊáíÝæä!
ÝÖÍß æÞÇá æåæ íáÞì ÈäÝÓÉ Úáì ÃÍÏ ÇáãÞÇÚÏ :
-Ãåæ ÇÌÒÇÑ ãä ÊÊÍÏËíä ÇáíÉ ÍÞÇ ¿
ÝÃÓÞØÝì íÏåÇ æÊãáßåÇ ÇáíÃÓ..
áÞÏ ÝÔáÊ ÎØÊåÇ ãÑÉ ÃÎÑì..
ÈÚÏ Þáíá ÓíÊäÇæá Ïíß ÇáÓãÇÚÉ æíÊÍÏË ÇáíåÇ Ýåá ÊÌÇÒÝ Èßá ÔìÁ æÊÕÑÎ æÊØáÈ ÇáäÌÏÉ¿
æÃäåÇ Ýì ÃÔÏ ÍáÇÊ ÇáíÃÓ ÇÐ ÈåÇ ÊÑì ÇáÒÑ ÇáÕÛíÑ ÇáãËÈÊ ÈÇáÓãÇÚÉ ÇáÐì íÓãÍ áÕæÊåÇ Ãæ áÇ íÓãÍ
áÉ ÈÇáæÕæá Çáì ÇáØÑÝ ÇáÃÎÑ..
æÃæÍìÇáíåÇ åÐÇ ÇáÒÑ ÈÎØÉ ÌÏíÏÉ..
ÞÇáÊ áäÝÓåÇ:
-ÇäåÇ ÎØÉ ÕÚÈÉ ÇáÊäÝíÐ .. áÃäåÇ ÊÊØáÈ ÇáíÞÙÉ æÍÖæÑ ÇáÐåä æÍÓä ÇÎÊíÇÑ ÇáßáãÇÊ ÇáãäÇÓÈÉ
ãÚ ÇáÌÑÃÉ æÚÏã ÇáÊÑÏÏ æáßäì ÃÚÊÞÏ Ãääì ÃÓÊØíÚ ÊäÝíÐåÇ Èá íÌÈ Ãä ÃäÝÐåÇ..
æÓãÚÊ ÕæÊ Ïíß æäÏÝæÑÏ Ýì ÇáØÑÝ ÇáÃÎÑ..
ÝÖÛØÊ ÇáÒÑ ÞÇÆáÉ:
-ãÓÒ ÇáíßÓ ãÇÑÊä ÊÊßáã ãä ãäÒá ÇáÈáÇÈá..ÇÍÖÑ..
Ëã ÑÝÚÊ ÇÕÈÚåÇ Úä ÇáÒÑ ÝÇäÞØÚ ÇáÃÊÕÇá ÇáÊáíÝæäì
æáßäåÇ ãÖÊ ÊÞæá:
-ÛÏÇ ÕÈÇÍÇ ÑØáíä ãä áÍã ÇáÚÌæá.
æÖÛØÊ ÇáÒÑ áíÍÏË ÇáÇÊÕÇá ÇáÊáíÝæäì.. æÇÓÊØÑÏÊ ÞÇÆáÉ:
Åä ÇáÃãÑåÇã ÌÏÇ
æÑÝÚÊ ÇÕÈÚåÇ Úä ÇáÒÑ æãÖÊ ÊÞæá:
-ÔßÑÇ áß íÇ ãÓÊÑ åÇËæÇì æãÚÐÑÉ áÃÒÚÇÌß Ýì ãËá åÐÇ ÇáæÞÊ ãä Çááíá æáßäåÇ..
æÖÛØÊ ÇáÒÑ æÇÓÊØÑÏÊ ÞÇÆáÉ:
- ãÓÃáÉ ÍíÇÉ Ãæ ãæÊ..
Ëã ÑÝÚÊ ÇÕÈÚåÇ Úä ÇáÒÑ ÞÇÆáÉ:
- ÍÓäÇ .. ÛÏÇ ÕÈÇÍÇ..
æÖÛØÊ ÇáÒÑ æÞÇáÊ:
- ÈÃÓÑÚ ãÇ íãßä
Ëã æÖÚÊ ÇáÓãÇÚÉ æÇÓÊÏÇÑÊ äÍæ ÒæÌåÇ æåì ÊáÊÞØ ÃäÝÇÓåÇ ÈÕÚæÈÉ..
ÞÇá áåÇ: ÃÈåÐÇ ÇáÃÓáæÈ ÊÊÍÏËíä Åáì ÇáÌÒÇÑ ¿
ÝÑÏÊ æåì ÊÕØäÚ ÇáãÑÍ:
-Çäå ÃÓáæÈ ÇáäÓÇÁ ÃíåÇ ÇáÚÒíÒ..
ßÇäÊ æÌäÊÇåÇ ãæÑÏÊíä ãä ÝÑØ ÇáÇäÝÚÇá ..
Ãä ÌíÑÇáÏ áã íáÇÍÙ ÔíÆÇ.. ÃãÇ Ïíß ÓæÇÁ Ýåã Ãæ áã íÝåã ..ÝÃäÉ ÓíÃÊì ÍÊãÇ.
æÇäÊÞáÊ Çáì ÛÑÝÉ ÇáãÚíÔÉ æÃÖÇÁÊ ÇáãÕÈÇÍ.
ÞÇá ÌíÑÇáÏ æåæ íäÙÑ ÇáíåÇ ÈÝÖæá æÏåÔÉ:
-ÃÑÇß ããÊáÆÉ äÔÇØÇ æÍíæíÉ¿
ÝÃÌÇÈÊ:
-áÇ ÛÑÇÈÉ Ýì Ðáß ÝÞÏ ÒÇá ÇáÕÏÇÚ!
æÌáÓÊ Ýì ãÞÚÏåÇ ÇáãÃáæÝ.. æÇÈÊÓãÊ áÒæÌåÇ æåæ íÊåÇáß Ýì ÇáãÞÚÏ ÇáãÞÇÈá.
áÞÏ äÌÍÊ!
ÇáÓÇÚÉ ÇáÃä ÇáËÇãäÉ æ25 ÏÞíÞÉ æãä ÇáãÍÞÞ Ãä Ïíß ÓíÍÖÑ ÞÈá Ãä ÊÏÞ ÇáÓÇÚÉ ÇáÊÇÓÚÉ
ÞÇá ÌíÑÇáÏ ÔÇßíÇ:
- áã ÊÚÌÈäì ÇáÞåæÉ ÇáÊì ÃÍÊÓíÊåÇ ÇáÂä ßÇäÊ ãÑÉ ÇáãÐÇÞ.
ÝÑÏÊ:
-áÞÏ ÕäÚÊåÇ ãä äæÚ ÌÏíÏ ãä ÇáÈä Úáì ÓÈíá ÇáÊÌÑÈÉ æãÇ ÏÇãÊ áã ÊÚÌÈß Ýáä ÃÈÊÇÚ åÐÇ ÇáäæÚ ãÑÉ ÃÎÑì.
ÞÇáÊ Ðáß æÊäÇæáÊ ÞØÚÉ ãä ÇáÞãÇÔ æÃÎÐÊ ÊØÑÒåÇ ÈíäãÇ ÔÑÚ ÌíÑÇáÏ Ýì ÞÑÇÁÉ ÃÍÏ ÇáßÊÈ.
æáßäÉ ãÇ áÈË Ãä äÙÑ Åáì ÇáÓÇÚÉ æØÑÍ ÇáßÊÇÈ ÈÞÑÈÉ æÊãÊã:
- ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä ÇáËÇãäÉ æÇáäÕÝ..æÞÏ Âä áäÇ Ãä äÐåÈ Åáì ÇáÞÈæ áÊÍãíÖ ÇáÃÝáÇã
ÝÓÞØÊ ÞØÚÉ ÇáÞãÇÔ ãä íÏ ÇáíßÓ ..
æÑÏÊ ÈÃÖØÑÇÈ:
-áÇ íÒÇá ÇáæÞÊ ãÈßÑÇ ÝáääÊÙÑ ÍÊì ÇáÓÇÚÉ ÇáÊÇÓÚÉ
- ßáÇ íÇ ÝÊÇÊì.. Ãääí ÍÏÏÊ ÇáÓÇÚÉ ÇáËÇãäÉ æÇáäÕÝ ãæÚÏÇ ááÚãá.. ÍÊì íÊÓäì áß Ãä ÊÃæì Çáì ÝÑÇÔß Ýì ÓÇÚÉ ãÈßÑÉ.
æáßäì ÇÝÖá ÇáÇäÊÙÇÑ ÍÊì ÇáÓÇÚÉ ÇáÊÇÓÚÉ.
-ÃäÊ ÊÚáãíä Çääì ÃáÊÒã ÏÇÆãÇ ÈÇáãæÚÏ ÇáÐì ÃÍÏÏÉ åáãì ÈäÇ íÇ ÇáíßÓ Çäì áä ÃäÊÙÑ ÏÞíÞÉ ÃÎÑì.
ÝäÙÑÊ ÅáíÉ.. æÔÚÑÊ Úáì ÇáÑÛã ãäåÇ ÈãæÌÉ ãä ÇáÐÚÑ ÊÛÔì ÌÓÏåÇ!
áÞÏ ÓÞØ ÇáÞäÇÚ ÃÎíÑÇ.
ÑÃÊ íÏíÉ ÊÑÊÌÝÇä æÚíäíÉ ÊÊÃáÞÇä æáÇÍÙÊ ÃäÉ áÇ íßÝ Úä ÊÑØíÈ ÔÝÊíÉ ÇáÌÇÝÊíä ÈáÓÇäÉ!
áÞÏ ÊãáßÊÉ ÔåæÉ ÇáÞÊá æáã íÚÏ íåÊã ÈÅÎÝÇÁ ÇäÝÚÇáå æáåÝÊå
æÊãÊãÊ ÇáíßÓ áäÝÓåÇ :
- äÚã Çäå áÇ íÓÊØíÚ ÇáÇäÊÙÇÑ ÃäÉ ßÇáãÌäæä!
æãÔì ÃáíåÇ æÃáÞì ÈíÏÉ Úáì ßÊÝåÇ æÃäåÖåÇ ÚäæÉ æåæ íÞæá:
- åáãì íÇ ÝÊÇÊì æÃáÇ ÍãáÊß Åáì ÇáÞÈæ.
ÞÇá Ðáß ÈåÏæÁ æáßä ÈÕæÊ íäØæì Úáì æÍÔíÉ ÑæÚÊåÇ
æÈÍÑßÉ ÝÌÇÆíÉ ÇæÏÚÊåÇ ßá ãÇ Êãáß ãä ÞæÉ ÊÎáÕÊ ãä ÞÈÖÊÉ æÊÑÇÌÚÊ ÍÊì ÇáÊÕÞÊ ÈÇáÌÏÇÑ.
ßÇäÊ ÈáÇ Íæá æáÇ ÞæÉ æáíÓ Ýì ÇÓÊØÇÚÊåÇ ÇáÝÑÇÑ.. Èá áíÓ Ýì ãÞÏæÑåÇ Ãä ÊÝÚá ÔíÆÇ Úáì ÇáÃØáÇÞ æåÇ åæ íÞÊÑÈ ãäåÇ.
ÞÇá: åáãì íÇ ÇáíßÓ
ÝÕÑÎÊ: ßáÇ.. ßáÇ!
æÈÓØÊ íÏíåÇ ßÃäãÇ áÊÏÝÚÉ ÚäåÇ æÕÇÍÊ:
- ÞÝ íÇ ÌíÑÇáÏ.. ÃÑíÏ Ãä ÃÞæá áß ÔíÆÇ.. ÃÑíÏ Ãä ÇÚÊÑÝ áß.
ÝÊæÞÝ æÞÇá ÈÝÖæá:
- ÊÚÊÑÝíä¿
ßÇäÊ ßáãÉ ÇáÃÚÊÑÇÝ åì Ãæá ßáãÉ ÊÈÇÏÑÊ Ãáì ÐåäåÇ ÝäØÞÊ ÈåÇ Ïæä Ãä ÊÚì..
Ëã ÃÑÇÏÊ Ãä ÊËíÑ ÇåÊãÇãÉ æÊÕÑÝÉ ÚãÇ ÚÒã ÚáíÉ ÝãÖÊ ÊÞæá Ýì íÃÓ:
- äÚã ÃÑíÏ Ãä ÃÚÊÑÝ áß
ÝäÙÑ ÅáíåÇ ÈÃÐÏÑÇÁ æÓÃá:
-ÈÚáÇÞÉ Èíäß æÈíä ÚÇÔÞ ÂÎÑ ÝíãÇ ÃÙä¿
- ßáÇ .. ÃÑíÏ Ãä ÃÚÊÑÝ áß ÈÔìÁ ÂÎÑ.. íãßäß Çä ÊÓãíÉ ÌÑíãÉ
æáÇÍÙÊ Úáì ÇáÝæÑ ÇäåÇ ãÓÊ æÊÑÇ ÍÓÇÓÇ æÃäåÇ ÇÓÊØÇÚÊ Ãä ÊËíÑ ÃåÊãÇãÉ..
æÃÔÚÑåÇ Ðáß ÈÇáØãÃäíäÉ .. æÈÃäÉ áÇ íÒÇá Ýì ãÞÏæÑåÇ Ãä ÊÓíØÑ Úáì ÇáãæÞÝ.
ÞÇáÊ Ýì åÏæÁ:
-íÍÓä Èß Ãä ÊÌáÓ ..
æãÖÊ Çáì ãÞÚÏåÇ ÝÌáÓÊ ÚáíÉ æÃßËÑ ãä Ðáß ÃäåÇ ÇäÍäÊ æÊäÇæáÊ ÞØÚÉ ÇáÞãÇÔ ÇáÊì ßÇäÊ ÊØÑÒåÇ.
ßÇäÊ ÊÊÙÇåÑ ÈÇáåÏæÁ æÇáËÈÇÊ æáßä ÚÞáåÇ ßÇä íÚãá ÈÓÑÚÉ..
áÊáÝíÞ ÞÕÉ ÎáíÞÉ ÈÃä ÊËíÑ ÝÖæáÉ æÇåÊãÇãÉ Çáì Ãä ÊÃÊì ÇáäÌÏÉ.
æÈÏÃÊ ÊÊÍÏË ÈÈØÁ æÞÇáÊ
- áÞÏ ÞáÊ áß ãÑÉ Ãääì ÚãáÊ ßÇÊÈÉ ÇÎÊÒÇá ØæÇá ÎãÓÉ ÚÔÑ ÚÇãÇ æáßä Êáß áã Êßä ÇáÍÞíÞÉ..
ÇáÍÞíÞÉ åì Çääì ÇäÞØÚÊ Úä ÇáÚãá ãÑÊíä.. ÇáÃæáì æÃäÇ Ýì ÇáËÇäíÉ æÇáÚÔÑíä ãä ÚãÑì Ííä
ÇáÊÞíÊ ÈÑÌá ãÊÞÏã Ýì ÇáÓä .. íãáß ËÑæÉ ÕÛíÑÉ ÝÃÍÈäì æØáÈ ÇáÃÞÊÑÇä Èì ÝæÇÝÞÊ æÊÒæÌäÇ !
æÊÑíËÊ ÞáíáÇ Ëã ÇÓÊØÑÏÊ ÞÇÆáÉ:
-æÈÚÏ ÇáÒæÇÌ ÇÞäÚÊÉ ÈÇáÊÃãíä Úáì ÍíÇÊÉ áãÕáÍÊì.
æÑÃÊ ÏáÇÆá ÇáÇåÊãÇã Úáì æÌÉ ÒæÌåÇ ÝãÖÊ Ýì ÍÏíËåÇ ÈãÒíÏ ãä ÇáËÞÉ æÇáÇØãÆäÇä ÞÇáÊ:
- æÍÏË ÎáÇá ÇáÍÑÈ Çääì ÚãáÊ ÈÚÖ ÇáæÞÊ Ýì ÕíÏáíÉ ÃÍÏ ÇáãÓÊÔÝíÇÊ ÇáÚÓßÑíÉ00
æÚÑÝÊ ÇáßËíÑ Úä ÇáÚÞÇÞíÑ ÇáäÇÏÑÉ æÇáÓãæã.
æÕãÊÊ æäÙÑÊ ÇáíÉ
ßÇä ÇåÊãÇãÉ ÇáãÝÑØ æÇÖÍÇ Ýì ÚíäíÉ.. æáÇ ÚÌÈ ÝÃä ÇáãÌÑã íåÊã ÏÇÆãÇ ÈÃäÈÇÁ ÇáÌÑÇÆã
æåì ÞÏ ÞÇãÑÊ Úáì åÐÉ ÇáÍÞíÞÉ æäÌÍÊ..æäÙÑÊ ÎáÓÉ Åáì ÚÞÑÈì ÇáÓÇÚÉ.
ßÇäÊ ÇáÓÇÚÉ ÞÏ ÈáÛÊ ÇáËÇãäÉ æ35 ÏÞíÞÉ
ÞÇáÊ:
-ßÇä íæÌÏ äæÚ ãä ÇáÓãæã Úáì Ôßá ãÓÍæÞ ÃÈíÖ ÊßÝì ßãíÉ ÞáíáÉ ÌÏÇ ãäÉ áÞÊá ãä íÊäÇæáåÇ..
ÃäÊ ÊÚÑÝ ÔíÆÇ Úä ÇáÓãæã ÇáÈÓ ßÐáß¿
ÃáÞÊ åÐÇ ÇáÓÄÇá Úáì ÓÈíá ÇáÇÎÊÈÇÑ ÍÊì ÇÐÇ ßÇä ÇáÌæÇÈ ÈÇáÅíÌÇÈ ÊæÎÊ ÇáÍÐÑ Ýì ÞÕÊåÇ
æáßäÉ ÃÌÇÈ :
- ßáÇ Çääì áÇ ÃÚÑÝ ÚäåÇ ÅáÇ ÇáÞáíá.
ÝÊäåÏÊ ÈÃÑÊíÇÍ æÑÏÊ:
- áÇ Ôß Ãäß ÓãÚÊ Úä ÚÞÇÑ ÇáåíæßÓíä ¿ Çä ãÝÚæá Ðáß ÇáÓã áÇ íÎÊáÝ Úä ãÝÚæá ÇáåíæßÓíä ãÚ ÝÇÑÞ æÇÍÏ
åæ ÃäÉ áÇ íÊÑß ÇËÑÇ æÃì ØÈíÈ íÝÍÕ ÌËÉ ãä íãæÊ ÈÉ áÇ íÓÚÉ ÇáÇ Ãä íÞÑÑ Ãä ÇáæÝÇÉ ØÈíÚíÉ
äÊíÌÉ åÈæØ Ýì ÇáÞáÈ.
æÐÇÊ íæã ÓÑÞÊ ßãíÉ ÕÛíÑÉ ãä ÇáÓã æÇÍÊÝÙÊ ÈåÇ
æÕãÊÊ áÊÓÊÌãÚ ÃÝßÇÑåÇ ÝÞÇá ÌíÑÇáÏ:
- ÇÓÊãÑì
-ßáÇ Çääì ÎÇÆÝÉ ÓÃÑæì áß ÇáÞÕÉ Ýì æÞÊ ÂÎÑ.
ÝÕÇÍ æÞÏ äÝÐ ÕÈÑÉ:
Èá ÇáÃä ÇÑíÏ Ãä ÃÓãÚåÇ ÇáÂä
- ßÇä ÞÏ ãÖì Úáì ÒæÇÌäÇ ÔåÑ æÇÍÏ æßäÊ ÃÚÇãá ÒæÌì ÇáÚÌæÒ Èßá ÑÞÉ æáØÝ ÝÑÇÍ íãÊÏÍäì æíØÑì
ÕÝÇÊì æíÊÍÏË Úä ÇÎáÇÕì Çáì ÇáÃÕÏÞÇÁ æÇáÌíÑÇä ÍÊì ÃÓÊÞÑ Ýì Ðåä ÇáÌãíÚ Çääì ÒæÌÉ æÝíÉ ÊÍÈ
ÒæÌåÇ æÊÊÝÇäì Ýì ÎÏãÊÉ æÇÑÖÇÆÉ.
æßäÊ ÃÚÏ áÉ ÇáÞåæÉ ÈäÝÓì ßá ãÓÇÁ!
æÐÇÊ áíáÉ ßäÇ æÍÏäÇ ÃÚÏÏÊ áÉ ÇáÞåæÉ ßÇáãÚÊÇÏ ææÖÚÊ ßãíÉ ãä Ðáß ÇáÓã Ýì ÞÏÍÉ
ÞÇáÊ Ðáß æÊÑíËÊ .. æÊÔÇÛáÊ ÈæÖÚ ÇáÎíØ Ýì ÇáÅÈÑÉ Ýì åÏæÁ!
áã íßä ÞÏ ÓÈÞ áåÇ Ãä ãËáÊ ÏæÑÇ æáßäåÇ ßÇäÊ Ýì Êáß ÇááÍÙÉ
ÊÖÇÑÚ ÃÚÙã ããËáÉ æÞÝÊ Úáì ÎÔÈÉ ÇáãÓÑÍ.
ßÇäÊ ÝÚáÇ ÊÚíÔ ÏæÑ ÇáÞÇÊáÉ ÐÇÊ ÇáÖãíÑ ÇáãíÊ æÇáÞáÈ ÇáÂÓã !

ÇáÝÕá ÇáËÇãä


æØÇá ÕãÊåÇ æÇÍÓÊ ÈÚíäì ÒæÌåÇ ÊÊÃãáÇäåÇ Ýì ÝÖæá .ÞÇáÊ
æÌáÓÊ ÃÑÞÈÉ æãÖì ßá ÔìÁ Ýì åÏæÁ ÔåÞ ÔåÞÉ ÞÕíÑÉ æÇÍÏÉ æÈÏÇ ßÃäÉ íÈÍË Úä ÇáåæÇÁ
ÝÝÊÍÊ ÇáäÇÝÐÉ æÓãÚÊÉ ÈÚÏ Ðáß íÞæá ÃäÉ áÇ íÓÊØíÚ ãÛÇÏÑÉ ãÞÚÏÉ
Ëã ÃÓáã ÇáÑæÍ.
æßÝÊ Úä ÇáßáÇã æÇÈÊÓãÊ
æßÇäÊ ÇáÓÇÚÉ ÞÏ ÈáÛÊ ÇáÊÇÓÚÉ ÇáÇ ÇáÑÈÚ áÇ Ôß Ãä Ïíß ÓíÕá ÎáÇá ÏÞÇÆÞ
ÞÇá ÌíÑÇáÏ: æßã ßÇä ãÈáÛ ÇáÊÃãíä ¿
- äÍæ ÇáÝíä ãä ÇáÌäÈåÇÊ æÞÏ ÖÇÑÈÊ ÈÉ æÎÓÑÊÉ æÚÏÊ Çáì Úãáì ÇáÞÏíã Ýì ÇáãßÊÈ
æáßä áã íßä Ýì äíÊì ÇáÈÞÇÁ ØæíáÇ
æÈÚÏ ÈÖÚÉ ÔåæÑ ÞÇÈáÊ ÑÌáÇ ÂÎÑ ÃæÝÑÔÈÇÈÇ æÃßËÑ ãÇáÇ ãä ÇáÒæÌ ÇáÃæá
æßÇä Úáì ÌÇäÈ ßÈíÑ ãä ÇáæÓÇãÉ
ÝÚÞÏäÇ ÞÑÇääÇ Ýì åÏæÁ Ýì ãÏíäÉ (ÓÇÓíßÓ) æÍÇæáÊ ÇÞäÇÚÉ ÈÇáÊÃãíä Úáì ÍíÇÊÉ Ýáã íæÇÝÞ
æáßäÉ ßÊÈ æÕíÉ áãÕáÍÊì æßÇä íÍÈ ÇáÞåæÉ ÇáÊì ÃÚÏåÇ áÉ ÈäÝÓì ÊãÇãÇ ßÒæÌì ÇáÃæá.
æÇÈÊÓãÊ æÇÖÇÝÊ ÞÇÆáÉ ÈÈÓÇØÉ:
Çääì ÃÕäÚ ÞåæÉ ÌíÏÉ
æÚÇÏÊ Çáì ÞÕÊåÇ ÞÇÆáÉ :
- æßÇä áì ÈÚÖ ÃÕÏÞÇÁ Ýì ÇáÞÑíÉ ÇáÊì ÃÞãäÇ ÈåÇ ÝÇÓÝæÇ áì ÃÔÏ ÇáÃÓÝ Ííä ÚáãæÇ Çä ÒæÌì ãÇÊ ÝÌÃÉ ÈåÈæØ ÇáÞáÈ Ýì ÇÍÏì ÇáÃãÓíÇÊ
ÚÞÈ ÊäÇæá ÇáÚÔÇÁ æáã ÃÔÚÑ ÈÇáÃÑÊíÇÍ Çáì ÇáØÈíÈ ÇáÐì ÝÍÕ ÇáÌËÉ
áíÓ áÃäÉ ÇÑÊÇÈ Ýì æÇäãÇ áÃäÉ ÏåÔ ÏåÔÉ ÈÇáÛÉ áæÝÇÉ ÒæÌì ÝÌÃÉ Úáì åÐÇ ÇáäÍæ.
æáÇ ÃÏÑì áãÇÐÇ ÚÏÊ ÈÚÏ Ðáß ãÑÉ ÃÎÑì Çáì Úãáì Ýì ÇáãßÊÈ
æÃÚÊÞÏ Çäì ÝÚáÊ Ðáß ÈÍßã ÇáÚÇÏÉ Çáãåã Ãä ÒæÌì ÇáËÇäì ÊÑß áì ÍæÇáì ÃÑÈÚÉ ÂáÇÝ ãä ÇáÌäíåÇÊ..
Ýáã ÃÖÇÑÈ ÈåÇ åÐÉ ÇáãÑÉ æÇäãÇ ÇÓÊËãÑÊåÇ
æåÇ ÃäÊ ÊÑì
æáßäåÇ áã ÊÊã ÚÈÇÑÊåÇ ÝÞÏ ÑÃÊ æÌÉ ÌíÑÇáÏ ãÇÑÊä íÍÊÞä ÈÛÊÉ
æÝæÌÆÊ ÈÉ íÔíÑ äÍæåÇ ÈÃÕÈÚ ÇáÃÊåÇã æíÕíÍ ÈÕæÊ ãÎÊäÞ:
- ÇáÞåæÉ .. íÇ Ãáåì ÇáÞåæÉ áÞÏ ÝåãÊ ÇáÃä áãÇÐÇ ßÇäÊ ÇáÞåæÉ ãÑÉ ßÇáÚáÞã..
ÃíÊåÇ ÇáÊÚÓÉ Çäß ÚÏÊ Çáì áÚÈÊß ÇáÞÏíãÉ ææÖÚÊ áì ÇáÓã Ýì ÇáÞåæÉ!
æÃãÓß ÈÍÇÝÉ ãÞÚÏÉ æÊÍÝÒ ááæËæÈ ÚáíåÇ..
æÕÇÍ ãÑÉ ÃÎÑì:
- Çäß æÖÚÊ áì ÇáÓã Ýì ÇáÞåæÉ..
ÝæËÈÊ ÇáíßÓ ãä ãÞÚÏåÇ æÊÑÇÌÚÊ ÍÊì ÇáÊÕÞÊ ÈÇáÌÏÇÑ ÈÌæÇÑ ÇáãÏÝÃÉ
ßÇäÊ ÊÑÊÌÝ ÐÚÑÇ æåáÚÇ æÝÊÍÊ ÝãåÇ áÊäÝì ÇáÊåãÉ Úä äÝÓåÇ Ëã ÊÑíËÊ..
ÇäÉ íÊÍÝÒ ááæËæÈ æÓíäÞÖ ÚáíåÇ ÈÚÏ áÍÙÉ
ÇÓÊÌãÚÊ ßá ÞæÇåÇ æÞÇáÊ æÚíäÇåÇ áÇ ÊÊÍæá Úä ÚíäíÉ:
- äÚã Çääì ÏÓÓÊ ÇáÓã Ýì ÞåæÊß æÇáÓã íÓÑì ÇáÂä Ýì ÔÑÇííäß
Çäß áÇ ÊÓÊØíÚ ÇáÍÑÇß ãä ãÞÚÏß ...áÇ ÊÓÊØíÚ ÇáÍÑÇß ãä ãÞÚÏß
ÂÉ áíÊåÇ ÝÞØ ÊÓÊØíÚ Ãä ÊÈÞíÉ ÍíË åæ ÈÖÚ ÏÞÇÆÞ ÃÎÑì
æáßä ãÇ åÐÇ ¿
ÇäåÇ ÊÓãÚ æÞÚ ÃÞÏÇã Ýì ÇáÎÇÑÌ æÕÑíÑ ÈÇÈ íÝÊÍ
ÞÇáÊ ãÑÉ ÃÎÑì
- Çäß áÇ ÊÓÊØíÚ ÇáÍÑÇß ãä ãÞÚÏß ..áÇ ÊÓÊØíÚ ÇáÍÑÇß ãä ãÞÚÏß
æãÑÊ ÈÌæÇÑÉ æÑßÖÊ Çáì ÇáÎÇÑÌ áÊÓÞØ ÝÇÞÏÉ ÇáæÚì Èíä ÐÑÇÚì Ïíß æäÏÝæÑÏ..
æÕÇÍ ÇáÔÇÈ Ýì Ðåæá :
- íÇ Ãáåì ãÇÐÇ ÍÏË íÇ ÇáíßÓ..
Ëã ÇáÊÝÊ Åáì ÇáÑÌá ÇáÐì ÇÞÈá ãÚÉ æÇáÐì ßÇä íÑÊÏì ËíÇÈ ÇáÔÑØÉ æÞÇá áÉ:
- ÇÏÎá ÇáãäÒá æÇäÙÑ ãÇÐÇ íÍÏË.
æÍãá ÇáíßÓ æãÏÏåÇ Úáì ÃÑíßÉ Ýì ÇáÔÑÝÉ æÇäÍäì ÝæÞåÇ æåæ íÊãÊã ÞÇÆáÇ:
- íÇ ÝÊÇÊì ÇáÚÒíÒÉ ãÇÐÇ ÝÚáæÇ Èß ÃíÊåÇ ÇáãÓßíäÉ !
ÝÎÝÞÊ . ÃåÏÇÈåÇ æÊÍÑßÊ ÔÝÊÇåÇ æåÊÝÊÇ ÈÇÓãÉ.
æÚÇÏ ÇáÔÑØí Ýì åÐÉ ÇááÍÙÉ æÞÇá
- áÇ íæÌÏ ÃÍÏ íÇ ÓíÏì Óæì ÑÌá ÌÇáÓ Ýì ãÞÚÏ æÚáì æÌåÉ ÏáÇÆá ÇáÝÒÚ æíÎíá Åáì
- ãÇÐÇ¿
- íÎíá Åáì ÃäÉ ãíÊ

تعليقات القراء على المقال


اضف تعليقك على المقال
المقالات الجديدة

المقالات الاكثر قراءة

= (42609 )
= (20341 )
= (18763 )
= (16314 )
= - (13864 )